Usługi

Oferujemy usługi badawcze, realizację prac wdrożeniowych etc.

Prace badawcze

Opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i diagnostycznych.

Pomiary i diagnostyka

Usługi badawczo - pomiarowe w zakresie badań akretytowanych i nieakredytowanych

Lista usług badawczych i specjalistycznej aparatury

Poniżej znajdą Państwo zestawienie oferowanych przez nas usług badawczych, specjalistycznej aparatury oraz informacji o sposobie wykonywania pomiarów i wymaganiach stawianych badanym obiektom.

Oferta Badawcza

STANOWISKO BADAWCZE

METODA

WYNIK

PARAMETRY

KONTAKT

Stanowisko do odporności na nagłe zmiany temperatury izolatorów ceramicznych

Stanowisko umożliwia przeprowadzenie prób odporności na nagłe zmiany temperatury izolatorów ceramicznych. Próbki poddaje się cyklom nagrzewania a następnie nagłego chłodzenia. Temperatury oraz czasy cykli dobierane są zgodnie z obowiązującymi normami i zależne są od masy izolatora.

Badania zgodnie z normą:

PN EN 60383-1,

PN EN 62155,

PN EN 60168

Wynikiem próby jest ocena wizualna – brak widocznych uszkodzeń i pęknięć badanego obiektu a następnie przeprowadzenie odpowiedniej próby mechanicznej. Izolator powinien wytrzymać stawiane mu wg obowiązującej normy obciążenia mechaniczne.

 

- Komora ze specjalną grzałką umożliwiająca podgrzanie medium wraz z badanymi izolatorami 
do 99°C.  Średnica komory 300 mm, wysokość 1900 mm.

- Komora z wodą o temperaturze dobranej wg obowiązującej normy umożliwiająca zanurzenie badanych obiektów w określonym czasie. Szerokość komory 600 mm, długość 1000 mm, wysokość 300 mm.

K. Kogut

 

Krzysztof Kogut

 

Krzysztof Kasprzyk

Skaningowy mikroskop elektronowy VEGA/SBH z Systemem mikroanalizy rentgenowskiej EDS INCA PentaFET x 3 produkcji Oxford Instruments

Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM - Scanning Electron Microscope) - przyrząd, rodzaj mikroskopu elektronowego, w którym obraz uzyskiwany jest w wyniku "bombardowania" próbki wiązką elektronów, która skupiona jest na przedmiocie w postaci małej plamki. Wiązka omiata obserwowany obszar linia po linii. Układ rejestruje elektrony odbite, przechodzące przez próbkę (pokrytą cienką metaliczną warstwą) lub elektrony wtórne emitowane przez próbkę w wyniku pobudzenia próbki przez elektrony wiązki.

Zdolność rozdzielcza mikroskopu elektronowego jest znacznie większa od mikroskopu optycznego, a zależy ona głównie od wielkości plamki wiązki elektronowej na próbce.

Próbki dostarczone do badań próbki powinny być w postaci całych elementów litych, przełomów, zgładów lub proszków. 
Przed badaniem próbki nieprzewodzące poddaje się procesowi metalizacji.

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM przeznaczony jest do obserwacji próbek przewodzących. 
Możliwość badania próbek o wymiarach - 30x30mm, maksymalna preferowana wielkość próbek - 10x10 mm. Wysokość do 10 mm.

 

SEM umożliwia uzyskanie obrazów o powiększeniu: 6 – 1 000 000 razy

 

Przystawka EDS umożliwia wykonanie analizy chemicznej, która  obejmuje analizę punktową i powierzchniową oraz mapping – rozkład pierwiastków.

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM z przystawką  EDS zawiera: detektor elektronów odbitych (SE) - detektor typu ET z kryształem YAG, detektor elektronów wtórnie rozproszonych (BSE) - detektor litowo-krzemowy (Li-Si)

Napięcie pracy 5 - 30kV.

Źródło elektronów: Katoda wolframowa

Komora mikroskopu: Średnica wewnętrzna – 160mm

Szerokość drzwi komory – 120mm

Układ próżniowy mikroskopu:

Próżnia robocza w trybie wysokiej próżni < 1x10-2 Pa

Wielkość obrazu:

Maksymalnie do 8 192 x 8 192 pikseli(zapis)

Joanna Warycha

Dyfraktometr proszkowy Dron 1 i 2.

Dyfraktometr proszkowy Dron 1 i 2 służy do wykonywania analiz składu związków chemicznych w zakresie kątowym 2 teta, w zakresie 3-163 stopni, z dokładnością 0,005 stopnia. Pomiar intensywności do 100 000/s. identyfikacji widm dyfrakcyjnych wykonywana jest przy użyciu bazy Powder Diffraction Files.

Dodatkowo możliwe są pomiary wielkości krystalitów.

Wyniki obejmują analizę składu związków chemicznych przedstawianą w formie cyfrowej i graficznej.

Warunki pracy: 40kV/15mA, promieniowanie Co filtr Fe.

Pomiary widm wykonywane są w zakresie kątowym 2 teta, co 3-163 stopnie, o dokładności 0,005 stopnia. Pomiar intensywności do 100 000/s.

Przystawki temperaturowe od –180°C do 1100-1500°C.

Krzysztof Kasprzyk

ASAP 2020 Micromeritics Instrument Corporation

System do oznaczania jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów

Analiza sorpcji fizycznej, chemicznej jak i powierzchni właściwej i wielkości porów z zastosowaniem gazów obojętnych.

Metoda nieniszcząca

Techniki raportowania:
Horvath-Kawazoe-Brunauer, Dubinin (Astakhov i Radushkevich), jedno-dwupunktowy pomiar BET, izoterma adsorpcji/desorpcji, pow. właściwa Langmuir, BJH objętość i pow. mezoporów z modyfikacją Kruk-Jaroniec-Sayari, całkowita objętość porów przy 1 do 2000 punktach pomiarowych P/Po, izotermy odniesienia, metoda MP, de Boer, t-Plot, Saito-Foley.
Ciepło adsorpcji, aktywna powierzchnia metalu, rozmiar katalizatora. 
Format raportu graficzny skalowany w skali liniowej lub logarytmicznej w całym zakresie, możliwość porównywania wykresów oraz nakładania i odejmowania co najmniej 8 izoterm na jednym wykresie.

Mierzona powierzchnia właściwa 0,0005 m2/g do pow.3000 m2/g (z opcją kryptonu od 0,0002 m2/g). Pomiar wielkości mikro- i mezoporów w zakresie od 3,5 do 5000 Å, ich objętości i dystrybucji wielkości oraz całkowitej objętości porów. 
Mierzona objętość mikroporów od 0,0001 cm3/g

Cechy systemu analitycznego:
Przygotowanie i analiza próbki w jednej stacji. Zdolność do wielokrotnej analizy tej samej próbki. 
Czas analizy min. 70 godzin

Próbki: materiały w formie proszków 0,02 – 5 g

Ewa Kolasińska

Bartosz Boharewicz

TGA/DSC1 Star SystemMETTLER TOLEDO AG

Jednoczesna analiza termograwimetryczna (TG) i skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC)

Analiza termiczna łączy krzywe zmiany masy (TG) i efektów cieplnych (DSC) zachodzących w materiale pod określonym reżimem temperaturowym. Jest to szybki sposób określenia stopnia czystości materiału, ilościowego składu chemicznego oraz temperatury pracy, przetwórstwa i degradacji. Analiza termiczna pozwala także oszacować zagrożenie pojawiające się podczas użytkowania badanego materiału, dzięki możliwości szacowania energii wydzielanej lub pochłanianej podczas przemian wywołanych temperaturą.

Jest to szybki sposób określenia stopnia czystości materiału, ilościowego składu chemicznego oraz temperatury pracy, przetwórstwa i degradacji. Analiza termiczna pozwala także oszacować zagrożenie pojawiające się podczas użytkowania badanego materiału, dzięki możliwości szacowania energii wydzielanej lub pochłanianej podczas

Format raportu termogramy zawierające wybrane krzywe lub/i ich pochodne przedstawione w skali temperatury lub czasu pomiaru.

Zakres temperatury:
RT-1100°C

Szybkość nagrzewania:
0,1-50 K/min

 Próbki: materiały ciekłe lub stałe (sypkie i lite)

Masa próbki 10 mg – 5 g

Objętość próbki 70 / 140 μl

Ewa Kolasińska

Leszek Górecki

Dylatometr automatyczny DA-3

Skomputeryzowane stanowisko do pomiarów dylatometrycznych z możliwością grzania i chłodzenia badanego materiału oraz archiwizacji danych

Pomiar liniowej rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Za pomocą tego urządzenia można dokonać m.in. pomiaru, rejestracji i analizy przebiegu temperatury krzepnięcia ciekłego metalu w próbniku pomiarowym.

Istnieje możliwość przygotowania odpowiedniego cyklu grzania i chłodzenia próbki. W zależności od wymagań możliwe jest nagrzewanie lub chłodzenie według różnych strategii - np. z piecem lub ze stałym strumieniem chłodzenia.

Zarejestrowane dane, wraz z dodatkowymi informacjami o dacie i czasie wykonania próby, osobie odpowiedzialnej, rodzaju stopu, jest automatycznie rejestrowana w pamięci komputera. Istnieje możliwość swobodnego odtworzenia z pamięci zarejestrowanych danych w celu dokumentacji przebiegu pomiarów.

Zarejestrowane dane, wraz z dodatkowymi informacjami o dacie i czasie wykonania próby, osobie odpowiedzialnej, rodzaju stopu, jest automatycznie rejestrowana w pamięci komputera. Istnieje możliwość swobodnego odtworzenia z pamięci zarejestrowanych danych w celu dokumentacji przebiegu pomiarów.

Krzysztof Kogut

Krzysztof Kasprzyk

Generator udarów napięciowych HAEFELY SGSA 700 kV, 35 kJ, siedmiostopniowy

Układ umożliwia generowanie oraz pomiary wysokiego napięcia impulsowego o znormalizowanym kształcie impulsu (1,2/50 ms) jak również przy odpowiedniej modyfikacji połączeń, udarów o stromym naroście czoła.

Badania zgodnie z normą:

PN-EN 60060-1:2011

Wynikiem próby jest stwierdzenie zgodności z normą lub zanotowanie wytrzymywanej wartości napięcia udarowego oraz czasów: narostu i do ucięcia udaru. Możliwa jest rejestracja przebiegu impulsu napięcia wraz z dokładną analizą jego kształtu jak również wydruk zarejestrowanych pomiarów oraz raportu z badań.

Pomiary znormalizowane i strome.

Generator udarów napięciowych 700 kV, 35 kJ jest siedmiostopniowym układem Marxa. Na jeden stopień przypada 100 kV i 5 kJ. Pomiary można wykonywać na próbkach o różnych gabarytach. Najniższe napięcie pomiarowe to około 5-10% napięcia maksymalnego. Maksymalne napięcie reguluje się poprzez modyfikację ilości stopni generatora (100-700 kV).

Krzysztof Kogut

Henryk Brzeziński

Komora manipulacyjna

Komora rękawicowa (dry/glove box) do pracy w kontrolowanej atmosferze. Szczelna komora z przezroczystą ścianą, do której przymocowane są gumowe rękawice z możliwością umieszczenia substancji, z którymi później pracuje się już wewnątrz komory.

Komora do pracy nad materiałami w kontrolowanej atmosferze.

Próżnia wytwarzana w komorze rękawicowej i śluzie wynosi minimum 5x10-2 hPa. Gaz roboczy: argon, hel, azot.

Konstrukcja komory umożliwia umieszczenie w niej narzędzi i przyrządów pomiarowych. Śluza wyposażona została w manometr.

Aleksandra Szmaja

Mikroskop metalograficzny NIKON MA200

Mikroskop Nikon MA 200 jest urządzeniem o konstrukcji odwróconej, niezastąpionej w przypadku konieczności badania próbek dużych lub o nieregularnych kształtach.
Mikroskop i jego wyposażenie pozwalają na stosowanie typowych technik badawczych, stosowanych w metalografii, jasne i ciemne pole, polaryzacja, kontrast interferencyjny Nomarskiego - DIC. Dodatkowo możliwe jest też wyposażenie mikroskopu do badań we fluorescencji, świetle przechodzącym oraz mikroskopii konfokalnej.

Mikroskop metalograficzny wyposażony jest w nowoczesną kamerę. Obraz zostaje podany na komputer, gdzie za pomocą odpowiedniego programu dochodzi do obiektywnej, zautomatyzowanej analizy obrazu.

Bezpośredni odczyt powiększenia mikroskopu w komputerze - zarówno powiększenia obiektywu jak i położenia zmieniacza powiększeń (niezastąpiony dla analizy obrazu).

Mikroskop o konstrukcji "Box Structure", wykorzystujący optykę CFI60 firmy Nikon. System CFI60 gwarantuje nie tylko perfekcyjną jakość obrazu, ale i niedostępne w innych mikroskopach parametry optyczne.

Szeroki zakres powiększeń już od 10X do ponad 2000X.

Brak szczególnych wymagań co do próbki.

Bartosz Boharewicz

Młynek planetarny Pulverissete 7, Fritsch

Młynek planarny służy do rozdrabniania ciał stałych umieszczonych w zawiesinie, aż do uzyskania rozdrobnienia koloidalnego. Umożliwia także mielenie suchych próbek oraz mieszanie i homogenizację emulsji i past.

Cechuje się bardzo wysoką wydajnością mielenia, mimo małej objętości. Rozdrabnianie jest równomierne, powtarzalne i bardzo szybkie.

Próbka materiału jest rozdrabniana poprzez wysokoenergetyczną siłę uderzeniową kulek mielących oraz poprzez tarcie między tymi kulkami a miską, w której są umieszczone.

Rozdrabnianie ciał stałych w zawiesinie do uzyskania rozdrobnienia koloidalnego.

Mielenie suchych próbek oraz mieszanie i homogenizacja emulsji i past.

Dane techniczne:
Maksymalne ziarno początkowe 5 mm
Maksymalna objętość początkowa 2x25 ml

Osiągalne rozdrobnienie końcowe około 1 µm.

Aleksandra Szmaja

Szerokopasmowy analizator impedancji Agilent4991A

Pomiary wielkości elektrycznych: impedancja, rezystancja,  admitancja, pojemność, stratność w szerokim zakresie częstotliwości (od 1MHz do 3GHz) co pozwala na zastosowanie go w badaniach takich materiałów jak: przewodniki superjonowe, nadprzewodniki, elementy półprzewodnikowe (warystory), materiały ceramiczne i kompozytowe, farby, lakiery itd.

Mostek składa się z przystawek: zestawu kalibracyjnego (obciążenie 50 Ohm)

· badania materiałów dielektrycznych 16453A, badania materiałów magnetycznych 16454A.

16453A stosuje metodę równoległej płyty dla pomiarów stałej dielektrycznej i tangensa strat do 1 GHz. Jest to metoda do pomiarów materiałów podłożowych z ciała stałego, takich jak płytki do PC, ceramika lub polimery. Pojedyncze pomiary są możliwe przez umieszczenie materiału pomiędzy elektrody. Ta przystawka pozwala na pomiar przenikalności. 16454A służy natomiast do pomiarów przepuszczalności do 1 GHz na E4991A. Materiały magnetyczne, takie jak miękkie ferryty i rdzenie magnetyczne.

Wymagania względem rozmiarów próbek:
Materiału dielektryczny 16453A: średnica powyżej 15 mm, grubość 1,5 mm, wielkość max 30 mm, min 7 mm

Materiał magnetyczny 16454A:

Małe rozmiary:

 zewnętrzna średnica poniżej 8 mm, wewnętrzna średnica powyżej 3.1 mm, grubość poniżej 3 mm Duże rozmiary: zewnętrzna średnica poniżej 20 mm, wewnętrzna średnica powyżej 5 mm, grubość poniżej 8.5 mm

Krzysztof Kogut

Stanowisko do nawijania kompozytowych powłok wzmacniających

Nawijarka do wytwarzania owoju kompozytowego na zbiornikach ciśnieniowych.

Wykorzystywana technika polega na nawijaniu włókna zaimpregnowanego żywicą lub taśmy na podłoże trzpienia o precyzyjnie geometrycznym wzorze. Poprzez ciągłe nawijanie można wytworzyć struktury o właściwościach silniejszych niż stal i przy tym o lżejszej wadze.
Zwój kompozytowy w zależności od przeznaczenia zbiornika można wzmocnić włóknami węglowymi, szklanymi lub bazaltowymi.

Możliwe jest wykonanie wzmocnienia zbiorników przeznaczonych do magazynowania:

metanu pod ciśnieniem 20 MPa, wodoru pod ciśnieniem 90 MPa,  powietrza pod ciśnieniem 30 MPa - stosowanych w napędach pojazdów mechanicznych, azotu pod ciśnieniem 24 MPa do napełniania pływaków awaryjnego wodowania śmigłowców i tlenu lub powietrza pod ciśnieniem 30 MPa.

Monitoring procesu nawijania i sterowania nawijaniem, system zabezpieczenia i kontroli procesu nawijania, symulacja procesów nawijania rur i zbiorników

Agnieszka Halama

Spektrofotometr JASCO V-670

Pomiar absorbancji, transmitancji i reflektancji

Widmo absorpcji/transmisji/odbicia. Program umożliwia również wyznaczenie funkcji Kramersa – Kroninga, FWHM, powierzchnia pod pikiem, wysokość piku i wartość maksymalna piku.

Zakres widmowy: 250 – 2000 nm
Szerokość wiązki: UV-VIS (0,1 – 10 nm), NIR (0,4 – 40 nm)
Prędkość skanowania 10 nm/min – 4000 nm/min
Skok pomiaru 0,025 nm – 5 nm

Płytka z warstwą nie może być mniejsza niż 15x10 mm

Bartosz Boharewicz

Spin-coater G3P-8

Wytwarzanie cienkich warstw z roztworów.

Struktury jedno- lub wielowarstwowe na różnych podłożach.

Możliwość ustawienia czasu obrotu co 0,1s. Możliwość ustawienia programów z różną prędkością obrotową od 100 do 10000 obr/min. Opcja złożonych programów, np. 1000 obr/min przez 10s i 1500 obr/min przez 20s w jednym programie.

Agnieszka Hreniak

Bartosz Boharewicz

Potencjostat – galwanostat Autolab PGSTAT204

Woltamperometria cykliczna, wyznaczanie poziomów HOMO - LUMO

Rejestracja natężenia prądu płynącego przez elektrolit w zależności od przyłożonego napięcia

Wartości napięcia i prądu zapisane w pliku tekstowym

Zakres potencjału ±10 V, prąd maksymalny ±400 mA

Badana substancja jest rozpuszczona w elektrolicie lub naniesiona na elektrodę ITO

Igor Tazbir

Stanowiska do badania sprawności modułów fotowoltaicznych Solar Simulator SS100AAA

Wyznaczanie parametrów ogniw fotowoltaicznych takich jak: prąd zwarcia Isc, napięcie obwodu otwartego Voc, współczynnik wypełnienia FF, sprawność PCE, maksymalną moc ogniwa oraz odpowiadające jej napięcie i prąd, rezystywność skrośną i powierzchniową.

Raport zawierający wartości mierzonych parametrów

Źródło światła klasy A (zgodnie z normami E927 i IEC60904-9).
Natężenie promieniowania równe 1000 W/m2z możliwością regulacji.
Pomiar napięć w zakresie od -20 V do 20 V
Pomiar natężenia prądu w zakresie od 1 µA do 1 A.
Pomiar próbek w zakresie temperatur od 0 °C do 60 °C
Możliwość sterowania szybkości pomiaru oraz kierunku zmian polaryzacji napięciowej badanych struktur.

Maksymalna wielkość próbki – 10x10 cm

Igor Tazbir

Bartosz Boharewicz

Wysokonapięciowe stanowisko do pomiarów wytrzymałości elektrycznej (w powietrzu lub w warunkach sztucznego deszczu) przy napięciu przemiennym o częstotliwości 50 Hz

Badanie wytrzymałości elektrycznej izolatorów elektroenergetycznych zarówno ceramicznych jak i kompozytowych przy napięciu przemiennym (do 130 kV) o częstotliwości sieciowej wg obowiązujących norm.

Badania zgodnie z normą:

PN-EN 60060-1:2011

Wynikiem próby jest stwierdzenie zgodności z normą lub zanotowanie wytrzymywanej wartości napięcia przemiennego o częstotliwości sieciowej 
w odpowiednich warunkach pomiaru. Możliwe jest dokonywanie pomiarów w warunkach sztucznego deszczu..

Próbki do badań zgodne z normami na izolatory ceramiczne i kompozytowe. Izolatory niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Krzysztof Kogut

Henryk Brzezinski

Układ do pomiaru wytrzymałości mechanicznej na zginanie i ściskanie

Układ umożliwia sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej na zginanie i ściskanie próbek ceramicznych i wykonanych z tworzyw sztucznych. Badaną próbkę umieszcza się pomiędzy szczękami maszyny na podpórkach. W wyniku nacisku górnej szczęki sprawdza się wytrzymałość mechaniczną badanej próbki. Badanie wytrzymałości mechanicznej na zginanie i ściskanie materiałów.

Badania zgodnie z normami:

PN-EN 61109:2010;

PN-EN 62217:2013-06;

PN-EN 62231:2008;

PN-EN 60099-4:2014;

PN-EN61952:2010;

PN-EN 60660:2002;

PN-EN 60137:2010

Wynikiem próby jest stwierdzenie zgodności z normą lub zanotowanie wytrzymywanej wartości siły zginającej lub ściskającej badaną próbkę. Na jej podstawie możliwe jest wyznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.

Próbki w formie beleczek lub walców zgodnie z obowiązującymi normami.

Maksymalny rozstaw podpórek maszyny to 200 mm.

Krzysztof Kogut

Krzysztof Kasprzyk

Renata Kłoś

Układ do pomiaru rezystancji skrośnej i powierzchniowej (do 1014 W) materiałów ceramicznych

w temperaturze otoczenia jak i w funkcji temperatury do 800 °C.

Badanie rezystancji skrośnej i powierzchniowej (a po uwzględnieniu wymiarów próbek – rezystywności skrośnej i powierzchniowej) materiałów ceramicznych.

Badania zgodnie z normą:

IEC 60672-2

Wynikiem próby jest wyznaczenie wartości rezystancji skrośnej i powierzchniowej (a po uwzględnieniu wymiarów próbek – rezystywności skrośnej

i powierzchniowej) i stwierdzenie zgodności z normą.

Pomiar rezystancji w zakresie od 105do 1014 W przy napięciu pomiarowym 10, 100 oraz 1000 V.

Temperatura pomiaru do 800°C.

Próbki muszą być przygotowane w formie dysków z naniesionymi elektrodami o znormalizowanych wymiarach.

Krzysztof Kogut

Układ do prób termomechanicznych izolatorów elektroenergetycznych.

Badanie wytrzymałości izolatorów elektroenergetycznych wiszących podczas próby termomechanicznej. Próba polega na cyklicznym chłodzeniu i grzaniu naciągniętego do odpowiedniej siły, łańcucha izolatorów.

Badania zgodnie z normami:

PN-EN 61109:2010;

PN-EN 62217:2013-06

Wynikiem próby jest sprawdzenie wytrzymałości termomechanicznej badanych izolatorów. W razie braku wyraźnych oznak zniszczenia próbki wykonywane jest badanie wytrzymałości mechanicznej na rozciąganie i wyznaczenie wytrzymywanej wartości siły rozciągającej.

Układ umożliwia nastawienie siły rozciągającej do maksymalnej wartości ok. 70 kN.

Komora temperaturowa umożliwia nastawienie temperatury, w której wykonywane są próby w zakresie 
-30°C do +40 °C. Programator umożliwia nastawienie powtarzalnego cyklu zmiany temperatury.

Krzysztof Kogut

Krzysztof Kasprzyk

Henryk Brzeziński

Układ do próby odporności na nagłe zmiany temperatury izolatorów ceramicznych

i kompozytowych.

Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury izolatorów wg obowiązujących norm. Próba polega na cyklicznym grzaniu i chłodzeniu izolatorów zanurzonych w cieczy 

o odpowiedniej temperaturze.

Badania zgodnie z normami:

PN-EN 62217:2013-06;

PN-EN 62231:2008;

PN-EN 60099-4:2014;

PN-EN61952:2010;

PN-EN 60660:2002

Wynikiem próby jest sprawdzenie odporności na nagłe zmiany temperatury badanych izolatorów. W razie braku wyraźnych oznak zniszczenia próbki podczas oględzin, wykonywane jest badanie wytrzymałości mechanicznej i wyznaczenie wytrzymywanej wartości siły rozciągającej lub zginającej.

Układ umożliwia nastawienie temperatury w zbiornikach z cieczą w zakresie 16°C – 100 °C. Komora o wysokości 1500 mm oraz średnicy 300 mm.

Krzysztof Kogut

Krzysztof Kasprzyk

Henryk Brzezinski

Stanowisko pomiarowe do badania gęstości, porowatości oraz nasiąkliwości materiałów

Badanie gęstości, porowatości i nasiąkliwości materiałów.

Badania zgodnie z normą:

IEC 60672-2

Wynikiem próby jest określenie gęstości, porowatości i nasiąkliwości badanych próbek i stwierdzenie spełniania norm dla badanych materiałów.

Próbki do badań: W zależności od badanego materiału – zgodnie z obowiązującymi normami. W przypadku izolatorów ceramicznych do badań stosuje się niewielkie przełamy czerepów izolatorów bez powierzchni szkliwionych.

Waga analityczna o dokładności 0,0001 g.

Krzysztof Kogut

Renata Kłoś

Krzysztof Kasprzyk

Stanowisko pomiarowe do badania odporności materiałów na działanie grzybów pleśniowych

Badanie odporności materiałów na działanie grzybów pleśniowych.

Badania zgodnie z normą:

PN-EN ISO 846

Wynikiem próby jest określenie odporności materiałów na działanie grzybów pleśniowych wg obowiązujących norm

Próbki do badań:

W zależności od badanego materiału – zgodnie z obowiązującymi normami. Najczęściej stosowane są płaskie dyski o średnicy ok. 50 mm.

Renata Kłoś

Stanowisko pomiarowe do badania pojemności cieplnej materiałów

Badanie pojemności cieplnej materiałów.

Badania zgodnie z normą:

IEC 60672-2

Wynikiem próby jest wyznaczenie pojemności cieplnej materiałów i stwierdzenie spełnienia obowiązujących norm

Próbki do badań:

W zależności od badanego materiału – zgodnie z obowiązującymi normami. Najczęściej stosowane są dyski o średnicy 15 – 60 mm i grubości 7 – 10 mm. Dopuszcza się stosowanie próbek o dowolnym kształcie i wymiarach liniowych do 60 mm. Masa próbki powinna wynosić 30 – 80 g.

Krzysztof Kogut

Krzysztof Kasprzyk

Stanowisko pomiarowe do badania przewodności temperaturowej materiałów (w przedziale temp. 20°C – 100°C).

Badania przewodności temperaturowej materiałów (w przedziale temp. 20°C – 100 °C).

Badania zgodnie z normą:

IEC 60672-2

Wynikiem próby jest wyznaczenie przewodności temperaturowej materiałów  (w przedziale temp. 20 – 100 °C)  i stwierdzenie spełnienia obowiązujących norm

Termostat do stabilizowania próbek w temp. 20 °C ±0,5 °C i wilgotności względnej powietrza 65% ±5%.

Sekundomierz o dokładności odczytu 0,1 s.

Grubościomierz do pomiaru grubości próbek z dokładnością do 0,01 mm.

Próbki do badań: dyski o płaskich i równoległych podstawach o średnicy 50 – 60 mm i grubości 7 – 10 mm.

Krzysztof Kogut

Krzysztof Kasprzyk

Stanowisko do badania wytrzymałości elektrycznej materiałów izolacyjnych na przebicie w oleju

Badanie wytrzymałości elektrycznej materiałów izolacyjnych na przebicie w oleju.

Badania zgodnie z normą:

PN-EN 60243-1

IEC 60672 -2

Wynikiem próby jest stwierdzenie zgodności z normą oraz zanotowanie wytrzymywanej wartości natężenia pola elektrycznego.

Wartości napięcia przykładanego do próbek w zakresie 0 – 100 kV. Wymiary próbek: średnica od 55 mm do 120 mm, grubość od 2,5 mm do 6 mm.

Marek Wałecki

Krzysztof Kogut

Układ do próby odporności na nagłe zmiany temperatury materiałów elektroizolacyjnych

Układ umożliwia przeprowadzenie próby odporności na nagłe zmiany temperatury materiałów elektroizolacyjnych. Próbki podgrzewane są do temperatury 220°C a następnie gwałtownie chłodzone w zbiorniku z wodą o temperaturze ok 20 °C. Po szokach temperaturowych próbki pokrywa się za pomocą barwnika i wizualnie określa możliwość pęknięć powierzchniowych. W ten sposób określa się odporność na szoki termiczne.

Wynikiem próby jest sprawdzenie odporności na nagłe zmiany temperatury materiałów elektroizolacyjnych zgodnie z normą.

Komora grzewcza o możliwości nagrzania próbek do żądanej temperatury z dokładnością ±5°C. Naczynie z przepływem wody chłodzącej o temperaturze 10 – 20°C. 

Termometr do pomiaru temperatury wody z dokładnością ±1°C. Próbki w formie beleczek.

Krzysztof Kogut

Krzysztof Kasprzyk

Renata Kłoś

Stanowisko do badania przyrostu temperatury izolatorów przepustowych

Izolatory obciąża się długotrwale ich prądem znamionowym 
o częstotliwości 50 Hz za pomocą zbudowanego układu silnoprądowego. Podczas zasilania mierzy się wzrost temperatury najgorętszej części izolatora, czyli sworznia przewodzącego prąd, do czasu ustalenia się jego temperatury. Maksymalny przyrost temperatury sworzni izolatorów podczas próby powinien być mniejszy od dopuszczalnego według normy.

Badania zgodnie z normą:

PN-EN 60137:2010

Wynikiem próby jest stwierdzenie zgodności z normą oraz zanotowanie najwyższych wartości przyrostu temperatury przy znamionowym prądzie izolatora.

Układ z wymuszalnikiem prądowym do 1000 A. Próbki do badań zgodne z obowiązującymi normami.

Krzysztof Kogut

System do pomiaru dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich

MAG 3.0

Pomiar dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich w postaci próbek paskowych i pojedynczego arkusza (blachy elektrotechniczne - rama Epsteina, SST) oraz próbek toroidalnych (m.in. blachy elektrotechniczne, materiały ferrytowe, amorficzne, nanokrystaliczne, dielektromagnetyki).

Badania zgodnie z normami:

PN-EN 10107:2014-06

PN-EN 10106:2016-01

PN-EN 60404-2:2003/A1:2008

PN-EN -60404-4:2003/A2:2009

PN-EN 10280+A1:2007

Właściwości magnetyczne badanych obiektów takie jak: indukcja magnetyczna B, polaryzacja magnetyczna J, stratność czynna, stratność bierna, przenikalność magnetyczna amplitudowa, przenikalność magnetyczna różniczkowa, natężenie pola magnetycznego H, remanencja Br, Koercja Hc

Zakres pomiaru:

Częstotliwość f – od 3 do 1 000 Hz

Indukcja B – od 0,01 T do 2,5 T

Natężenie pola magnetycznego H od 0,4 do 10 000 A/m

Igor Tazbir

Aleksandra Szmaja

System do badania dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych

Pomiar dynamicznych właściwości magnetycznych rdzeni z materiałów amorficznych i nanokrystalicznych

Właściwości magnetyczne badanych obiektów takie jak: indukcja magnetyczna B, polaryzacja magnetyczna J, stratność czynna, stratność bierna, przenikalność magnetyczna amplitudowa, przenikalność magnetyczna różniczkowa, natężenie pola magnetycznego H, remanencja Br, Koercja Hc

Zakres pomiaru:

Częstotliwość f – od 20 Hz do 600 kHz

Indukcja B – od 0,01 T do 2,0 T

Igor Tazbir

Aleksandra Szmaja

ATLAS 0531 Electrochemical Unit and Impedance Analyzer

Pięcioelektrodowy przyrząd realizuje funkcje potencjostatu i galwanostatu oraz zastosowania technik impedancyjnych w badaniach układów elektrochemicznych

Badania obejmują potencjometrię, woltamperometrię elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną oraz pomiar potencjału swobodnego.

Maksymalny zakres pomiaru prądu  1A

Minimalny zakres pomiaru prądu 10 nA

Zakres częstotliwości pomiaru impedancji :

- minimalna częstotliwość 100 μHz

- maksymalna częstotliwość 100 kHz

Zakres impedancji pomiarowej:

- minimalna 1 Ω

- maksymalny 100 MΩ

Zakres pomiaru temperatury -50°C do +150°C

Aleksandra Szmaja

Stanowisko do pomiarów odporności próbki na prądy pełzające FRIBORG

Badania odporności na prądy pełzające wykonywane są zgodnie z normami:

PN-EN 60112:2003

PN-EN 60112-2:2003/A1:2010.

Wynikiem jest klasa materiału, określająca odporność na działanie prądów pełzających. Materiałowi można nadać określoną klasę, jeśli przez okres 6 godzin

Płytki materiału o wymiarach nie mniejszych niż 50mm x 50mm i grubości

Marek Wałecki

Stanowisko do badania odporności próbki prądy pełzające i erozję

Badania odporności na prądy pełzające wykonywane są zgodnie z normami (tzw. próba pochyła). Badania zgodnie z normami:

PN-EN 60587

Wynikiem jest klasa materiału, określająca odporność na działanie prądów pełzających. Materiałowi można nadać określoną klasę, jeśli przez okres 6 godzin działania prądów pełzających przy zwilżaniu elektrolitem, wartość prądu nie przekroczyła 60mA przez czas dłuższy niż 2s.

Płytki materiału o wymiarach co najmniej 120 mm x 50 mm i grubości od 6 mm do 12 mm (minimum 5 sztuk)

Marek Wałecki

Stanowisko do badania odporności na zagrożenia ogniowe: Metoda rozżarzonego drutu

Badania palności wykonywane są zgodnie z normami:
PN-EN 60695-2-10:2013-12E

PN-EN 60695-2-11:2015

PN-EN 60695-2-12:2011

PN-EN 60695-2-12:2011/A1:2014-10

PN-EN 60695-2-13:2011

PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10

Wynikiem jest palność/niepalność materiału w pod wpływem rozżarzonego drutu w temperaturze określonej wymaganiami normy

Materiały i wyroby elektrotechniczne

Joanna Warycha

Stanowisko do badania Indeksu tlenowego

Badania palności wykonywane są zgodnie z normami:
PN-EN ISO 4589-1:2011

PN-EN ISO 4589-2:2006/A1:2006

Wynikiem jest najniższe stężenie tlenu przy którym próbka nie pali się

Tworzywa sztuczne, Przewody elektryczne:

- dł 80-150, szer 10+/-0,5 , gr. 4+/-0,5 –mat. Formowane10+/-0,5 - mat porowate

<=10,5 - płyty bez obróbki, - dł. 70-150, szer. 6,5, gr. 3 – mat. elektrotechniczne

- dł 140 szer 52+/-0,5,  gr <=10,5 - giętkie folie i płyty, - dł. 140-200, szer. 20, gr. 0,05-0,1 - Folia bez obróbki, mogąca nawinąć się na pręt

Joanna Warycha

Stanowisko do badania odporności na pionowe rozprzestrzenianie płomienia. Zagrożenie ogniowe płomieniem mieszankowym 1kW

Badania palności wykonywane są zgodnie z normami:

PN-EN 60332-1-2:2010

PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02

PN-EN 60332-2-2:2010

PN-EN 60332-1-1:2010

PN-EN 60332-1-1:2010/A1:2016-02

PN-EN 60695-11-2:2014-07

Wynikiem jest palność/niepalność materiału w warunkach narażenia ogniowego określonego wymaganiami normy

Przewody izolowane, kable elektryczne, kable światłowodowe, przewody grzejne:

Przewód lub kabel dł 600 +/-25mm

Joanna Warycha

Stanowisko do badania kategorii palności. 
Metody badań płomieniem probierczym 50W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki

Badania palności wykonywane są zgodnie z normą:

PN-EN 60695-11-10:2014-02E

Wynikiem jest kategoria palności materiału

Materiały elektroizolacyjne stałe: Długość: 125+/- 5 
szerokość: 13,0+/-0,5 
grubość: 0,1; 0,2; 0,4; 0,75; 1,5; 3; 6; 12

Joanna Warycha

Stanowisko do badania odporności na udarność (próba Izoda)

W badaniu wyznaczana jest odporność materiału na udar mechaniczny wywoływany uderzeniem wahadłem.

Badanie zgodnie normą:

PN-EN ISO 180:2004.

Wynikiem jest wartość średnia oraz odchylenie standardowe udarności materiału.

Próbki, w zależności od materiału, przygotowuje się w formie beleczek lub beleczek z karbem.

Marek Wałecki

Stanowisko do badania rezystancji, rezystywności skrośnej i powierzchniowej

Pomiar przeprowadzany jest z wykorzystaniem elektrometru charakteryzującego się dużą czułością pomiarową prądu. Przy użyciu odpowiedniego układu elektrod możliwe jest dokonanie pomiarów rezystywności aż do 10^16 Ohm.

Badania zgodnie z normami:

PN-EN ISO 3915

IEC 60093:1980

IEC 60167:1964

PN-EN 60672-2:2002

Wynikiem badania jest wartość średnia (wykonuje się serię pomiarów na kilku próbkach) oraz odchylenie standardowe wartości rezystywności skrośnej oraz powierzchniowej. Na życzenie klienta możliwe jest zarejestrowanie krzywej deelektryzacji próbki w funkcji czasu.

Zakres pomiarowy: 10^6-10^16 Ohm.

Płyty o wymiarach 100mm x 100mm i o grubości ok. 3mm.

Marek Wałecki

Stanowisko do badania kąta stratności oraz przenikalności dielektrycznej

Wykonywanie pomiarów przenikalności elektrycznej oraz współczynnika strat w zakresie częstotliwości 15 Hz -300 MHz (wynika z norm). Stanowisko TETTEX umożliwia pomiar przy 50 Hz (częstotliwość sieciowa) do 2000 V a stanowisko QUADTECH  w zakresie 12hz do 200k Hz przy napięciu od 5mV o 1,275 V. Zasada pomiaru polega na zmierzeniu składowych szeregowego lub równoległego układu zastępczego kondensatora z dielektrykiem ze stratami dielektrycznymi, stanowiącego badaną próbkę.

Badania zgodnie z normami:

PN-86/E-04403

IEC 60250:1969

PN-EN 60672-2:2002

Wynikiem jest wartość średnia oraz odchylenie standardowe wartości kąta stratności oraz przenikalności dielektrycznej.

Przygotowanie próbek:

Średnica 100mm

Grubość 3 mm

Naparowywanie srebra metodą próżniową (warstwa około 300um)

Średnica elektrody pomiarowej 50mm

Średnica elektrody napięciowej 75mm

Pojemność elektryczna  i współczynnik strat pozwalający wyliczyć przenikalność

Marek Wałecki

Mikroskop sił atomowych (AFM) Innova firmy Bruker

Mikroskop umożliwia badania powierzchni próbki w skali mikrometrowej oraz submikrometrowej, z wykorzystaniem krzemowej sondy skanującej. W zależności od zastosowanej sondy i użytego trybu pomiarowego, możliwe jest uzyskanie szerokiego spektrum informacji o właściwości próbek.

Mikroskop umożliwia również przeprowadzanie lokalnej modyfikacji powierzchni technikami nanoindentacji, nanoscratchingu oraz lokalnego utleniania.

Wynikiem badania jest w zależności od trybu powierzchni:

- mapa topografii (obrazowanie ilościowe w 3D),

- parametry chropowatości powierzchni oraz wymiarów obserwowanych struktur, - mapa niejednorodności oddziaływań lepkosprężystych, - mapa sztywności powierzchni, - mapa sił tarcia powierzchni, - mapa oddziaływań elektrostatycznych, - mapa oddziaływań magnetycznych, - mapa potencjałów kontaktowych (umożliwiająca obliczenie pracy wyjścia), - mapa stałej piezoelektrycznej, - mapa temperatury oraz przewodności cieplnej powierzchni, - krzywe spektroskopii sił umożliwiające wyznaczenie właściwości mechanicznych powierzchni.

Planarny zakres skanowania: 0,1mm x 0,1mm zakres skanowania w pionie 0,007mm. Planarna rozdzielczość obrazowania:  0,1nm, pionowa rozdzielczość obrazowania: 0.01 nm. Zakres temperatur obrazowania: 20-60°C.

Wymiary próbek: 30mm x 30 mm x 10 mm. Możliwe jest badanie proszków, jednak konieczne jest naniesienie ich na powierzchnię.

Andrzej Sikora

Magdalena Moczała

Mikroskop sił atomowych DI 3000

Mikroskop umożliwia badania powierzchni próbki w skali mikrometrowej oraz submikrometrowej, z wykorzystaniem krzemowej sondy skanującej. W zależności od zastosowanej sondy i użytego trybu pomiarowego, możliwe jest uzyskanie szerokiego spektrum informacji o właściwości próbek.

Wynikiem badania jest w zależności od trybu powierzchni: - mapa topografii (obrazowanie ilościowe w 3D), - parametry chropowatości powierzchni oraz wymiarów obserwowanych struktur, - mapa sił tarcia powierzchni, - krzywe spektroskopii sił umożliwiające wyznaczenie właściwości mechanicznych powierzchni.

Planarny zakres skanowania: 0,1mm x 0,1mm zakres skanowania w pionie 0,005mm. Planarna rozdzielczość obrazowania:  0,5nm, pionowa rozdzielczość obrazowania: 0.1 nm. Zakres temperatur obrazowania: 20-60stC.

Wymiary próbek: 200mm x 200 mm x 30 mm. Możliwe jest badanie proszków, jednak konieczne jest naniesienie ich na powierzchnię.

Andrzej Sikora

Magdalena Moczała

Komora klimatyczna Feutron

Komora umożliwia poddanie obiektu działaniu wysokiej i niskiej temperatury oraz wysokiej i niskiej wilgotności, w tym także zgodnie ze zdefiniowanymi profilami zmian temperatury oraz wilgotności.

Badania zgodnie z normami:

PN-EN 60684-2:2001

PN-EN 60068-2-1:2009

PN-EN 60068-2-2:2009

PN-EN 60068-2-14:2009

PN-EN 60068-2-30:2008

PN-EN 60068-2-31:2010

PN-EN 60068-2-33:2002

PN-EN 60068-2-38:2010

PN-EN 60068-2-78:2007

Wynikiem badania, w zależności od sposobu weryfikacji, jest informacja o reakcji/ zmianie właściwości obiektu badanego poddanego działaniu warunków klimatycznych

Zakres temperatur:

 -70 do +90°C

Zakres wilgotności: 25%-95%

Gabaryty komory: 720mm x 700mm x 950mm.

Marek Wałecki

Andrzej Sikora

Komora narażeń na symulowane promieniowanie słoneczne Atlas Ci65

Komora umożliwia poddanie obiektu działaniu symulowanego promieniowania słonecznego emitowanego przez lampę ksenonową.

Badania zgodnie z normami:

PN-EN 60068-2-5:2002

PN-EN ISO 4892-2:2009/A1:2009

Wynikiem badania, w zależności od sposobu weryfikacji, jest informacja o reakcji/ zmianie właściwości obiektu badanego poddanego działaniu warunków klimatycznych.

Temperatury  +40 °C lub 55 °C,

Wilgotność względna 65% ÷ 90%

Moc lampy ksenonowej 6500 W

powierzchnia naświetlania próbek 7200cm2

Typowe wymiary próbek: 70mm x 140mm x 5mm. W przypadku nietypowych gabarytów, możliwość wykonania badań musi być skonsultowana z personelem

Marek Wałecki

Andrzej Sikora

Temperatura mięknienia według Vicata i temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT)

Temperatury charakterystyczne będące podstawą klasyfikacji tworzyw

PN-EN ISO 306:2006
ASTM D 1525-09
PN-EN ISO 75-1:2006
PN-EN ISO 75-2:2006
PN-EN ISO 75-3:2005
ASTM D 648-7

Oznaczenie temperatur charakterystycznych dla badanych materiałów

Próbki: 10 x 14 x 100 mm

Maks temp. 290 o

Ewa Kolasińska

Komora gazowa z wilgotnym SO2

PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery. Określenie odporności na działanie wilgotnej atmosfery zawierającej SO2.

PN-85/H-04636. Korozja metali. Badania laboratoryjne przyspieszone w atmosferze  dwutlenku siarki z kondensacją wilgoci.

PN-EN ISO 6988:2000

Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Próba z dwutlenkiem siarki z ogólną kondensacją wilgoci

Ocena odporności na działanie wilgotnego SO2

Parametry zgodne z wytycznymi nor, wielkość próbek i czas narażania uzgodniony z Klientem.

Agnieszka Halama

Komora solankowa

MS 600 

PN-EN ISO 9227 :2012 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance

Ocena odporności na korozję w atmosferze mgły solnej

Parametry komory pojemność – 620 dm3 długość – 1040 mm, szerokość- 630 mm,  wysokość - 1200 mm.

Wielkość próbek do badań zgodna z wymagania norm. Czas narażania uzgodniony z Klientem.

Agnieszka Halama

Akredytowane Laboratorium Badawcze

Kierownik Laboratorium Badawczego

dr inż. Agnieszka Halama

Tel.: 71 328 30 61 w. 028

a.halama@iel.wroc.pl

Certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji

Oferta badań akredytowanych

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO

Nr AB 067
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r.

AB 067

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
ODDZIAŁ TECHNOLOGII I MATERIAŁOZNAWSTWA ELEKTROTECHNICZNEGO
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław

Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań

Dziedzina/przedmiot badań

E/6; E/8; E/19; E/21
H/6; H/8; H/19; H/21
J/6; J/8; J/19; J/21
N6; N/8; N/19; N/21

Badania elektryczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, materiałów konstrukcyjnych – w tym metali i kompozytów, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy
Badania ogniowe wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych– w tym metali i kompozytów, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw sztucznych i
gumy
Badania mechaniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych – w tym metali i kompozytów, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy
Badania właściwości fizycznych wyrobów i wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych – w tym metali i kompozytów, środków ochrony osobistej, wyrobów z tworzyw
sztucznych i gumy

Przedmiot badań / wyrób

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materiały magnetycznie miękkie

a) Dynamiczna krzywa magnesowania
b) Stratność mocy czynnej
c) Względna przenikalność amplitudowa

PN-EN 60404-2:2003/A1:2008
PN-EN 60404-4:2003/A2:2009
PN-EN 10280+A1:2007
PN-EN 10107:2014-06
PN-EN 10106:2016-01

Przedmiot badań / wyrób

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materiały i wyroby elektrotechniczne

Odporność na zagrożenie ogniowe
Metoda rozżarzonego drutu:
- Czas zapalenia i gaśnięcia.
- Wysokość płomienia.
- Zapalenie bawełnianej podkładki.

PN-EN 60695-2-11:2015-02
PN-EN 60695-2-12:2011
PN-EN 60695-2-12:2011/A1:2014-10
PN-EN 60695-2-10:2013-12

Tworzywa sztuczne
Przewody elektryczne

Minimalne stężenie tlenu podtrzymujące palenie

PN-EN ISO 4589-2:2006+A1:2006
PN-EN ISO 4589-1:2011

Przewody izolowane, kable elektryczne, kable światłowodowe, przewody grzejne

Odporność na pionowe rozprzestrzenianie płomienia:
Zagrożenie ogniowe płomieniem mieszankowym 1 kW.
- Zasięg zwęglenia izolacji

PN-EN 60332-1-1:2010
PN-EN 60332-1-1:2010/A1:2016-02
PN-EN 60332-1-2:2010
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02
PN-EN 60332-2-2:2010
PN-EN 60695-11-2:2014-07

Materiały elektroizolacyjne stałe

Badanie kategorii palności. Metody badań płomieniem probierczym 50 W
przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki.
- Czas palenia się płomieniem własnym
- Czas żarzenia się
- Zapalenie podkładki bawełnianej.

PN-EN 60695-11-10:2014-02

Przedmiot badań / wyrób

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materiały i wyroby elektrotechniczne

Własności mechaniczne:
- umowna granica plastyczności (Rp)
- wyraźna granica plastyczności (Re)
- wytrzymałość na rozciąganie (Rm)
- wydłużenie procentowe po rozerwaniu (A)
- przewężenie procentowe (Z)
Zakres: siła do 80 kN
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

Materiały i wyroby elektrotechniczne

Wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie, ściskanie i zginanie w zakresie temperatur od: 20 °C do +250 °C. (moduł sprężystości, wytrzymałość na ściskanie i zerwanie, dolna i górna granica plastyczności, wydłużenie przy zerwaniu i granicy plastyczności)
Zakres siły:
rozciąganie i ściskanie do 80 kN,
zginanie do 10 kN
Sztywność obwodowa

PN-EN ISO 604:2006
PN-EN 60684-2:2011
PN-EN ISO 527-1:2012
PN-EN ISO 527-2:2012
PN-EN ISO 527-3:1998
PN-EN ISO 527-4:2000
PN-EN ISO 527-5:2010
PN-EN ISO 178:2011
PN-ISO 37:2007+AC1:2008
PN-EN ISO 11296-4:2011
PN-EN 1393:2002
PN-EN 761:2001
PN-EN 1120:2001
PN-EN ISO 899-2:2005
PN-EN 13380:2004
PN-EN 1228:1999
PN-EN ISO 178:2011E+A1:2013-06

Materiały i wyroby elektrotechniczne

Odporność powłoki i izolacji na rozciąganie przed i po starzeniu przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej powłoki i izolacji większej niż 40 mm

PN-EN 60851-3:2009
PN-EN 60851-3:2009/A1:2014
PN-EN 60811-501:2012
PN-EN 60811-401:2012

Materiały i wyroby elektrotechniczne

Napięcie przebicia w warunkach normalnych i w funkcji temperatury, w
przedziale (20 –180)°C, do 25 kV

PN-EN 60243-1:2013-12
PN EN 60464-2:2006
PN-EN 60464-2:2006/A1:2008
PN EN 60455-2:2002
PN-EN-60674-2:2002 +A1:2003
PN-EN 60684-2:2011
PN-EN 60454-2:2008
PN-EN 60851-5:2008
PN-EN 60851-5:2008/A1:2011

Materiały i wyroby elektrotechniczne

Rezystancja w warunkach normalnych i w funkcji temperatury, w przedziale (20 -180)°C, do 10^15 Ohm

IEC 60093:1980
IEC 60167:1964
PN EN 60464-2:2006, p. 6.5.1
PN-EN 60464-2:2006/A1:2008
PN EN 60455-2: 2016
PN-EN 60684-2:2011 p. 21, p. 22 i p. 23
PN-EN 60674-2:2002+ A1:2003
PN-EN 60454-2:2008
PN-EN 60851-5:2008
PN-EN 60851-5:2008/A1:2011
PN-E-04405:1988
PN-EN 50395:2007, p. 5
PN-EN 50395:2007/A1:2011
PN-83/E-04160.70

Materiały i wyroby elektrotechniczne

Nasiąkliwość wodą

PN-EN 60811-402:2012

Wyroby elektrotechniczne, materiały, podzespoły, tworzywa sztuczne i pokrycia ochronne

Odporność na nasłonecznienie
Próba Sa Temp.: +40 st.C lub 55 st.C

PN-EN 60068-2-5:2011
PN-EN ISO 4892-2:2013-06

Wyroby elektrotechniczne, materiały, podzespoły, tworzywa sztuczne i pokrycia ochronne

Odporność na działanie środowiska:
Testy klimatyczne, odporność na zmiany temperatury
Zakres temperatury: (-65 ÷ +200) st.C
Zakres wilgotności względnej powietrza (10÷98)%

PN-EN 60068-2-38:2010
PN-EN 60068-2-30:2008
PN-EN 60068-2-2:2009
PN-EN 60068-2-33:2002
PN-EN 60068-2-14:2009
PN-EN 60068-2-1:2009
PN-EN 60068-2-78:2013-11

Materiały elektroizolacyjne stałe

Rezystywność skrośna, powierzchniowa i rezystancja izolacji
(w temperaturze 23 st.C i w zakresie temperatur–50 st.C - +300 st.C,
Zakres pomiarowy:
rezystancji - 10  - 10^17 Ohm,
rezystywności - 10 - 10^19 Ohm x cm)

PN-88/E-04405
IEC 60093:1980
IEC 60167:1964
ASTM D 257-99
PN-EN 50395:2007 , p. 8
PN-83/E-04160/73

Materiały elektrotechniczne, podzespoły i gotowe urządzenia (materiały izolacyjne i części izolacyjne wyrobów)

Wytrzymałość elektryczna wykonywana napięciem przemiennym
Zakres: 50 Hz – 125 kV i stałym do 170 kV

PN-EN 60243-2:2014-07
PN-K-92001:1997, p. 2.7 i p. 3.8
PN-EN 60243-1:2013-12

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

Wytrzymałość na skręcanie

PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.5.2, i p. 5.5.6

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

Wytrzymałość na rozciąganie

PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.5.3

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.5.5

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

Własności elektryczne po kondycjonowaniu w wodzie

PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.7.1

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

Odporność na rozpuszczalniki (tylko dla drążka pomiarowego)

PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.8.8.1

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

Odporność na ścieranie (tylko dla drążka pomiarowego)

PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.8.8.2

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

Wytrzymałość elektryczna po odporności na ścieranie

PN-EN 60832-1: 2010, p. 5.8.8.3

Kleszcze i chwytaki izolacyjne

Wymiary liniowe

PB-5/LB/IEL/OTiME p. 9.3, wyd. 5 z 02.03.2011

Kleszcze i chwytaki izolacyjne

Wytrzymałość elektryczna kleszczy

PB-5/LB/IEL/OTiME p. 9.9, wyd. 5 z 02.03.2011

Chodniki elektroizolacyjne

Próby elektryczne

PN-EN 61111:2009 p. 5.6.

Rękawice elektroizolacyjne

Próby elektryczne napięciem stałym i przemiennym

PN-EN 60903:2006 p. 8.4

Kalosze i półbuty elektroizolacyjne

Wytrzymałość elektryczna i prąd upływu

PB-13/LB/IEL/OTiME, wyd. 4 z 06.05.2008
PN-EN 50321:2002

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Napięcie progowe

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.2.1.2
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Czas pracy

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.2.9
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Zabezpieczenie przed zmostkowaniem wskaźników napięcia typu wnętrzowego i napowietrznego

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.3.1
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Zabezpieczenie przed zmostkowaniem wskaźników napięcia typu napowietrznego

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.3.2
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Odporność na iskrzenie

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.3.3

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Odporność na upadek

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.4.4

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Wytrzymałość na udary

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.4.5

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Odporność na warunki klimatyczne

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.4.6
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010

Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach przemiennych od 0,23 kV do 52 kV

Trwałość oznakowania


Badania wpływu czynników zakłócających na jednoznaczną sygnalizację

PN-EN 61243-1:2007 p. 6.4.7


PN-EN 61243-1:2007 p. 6.2.1.3-5
PN-EN 61243-1:2007/A1:2010

Badania w aktualnej ofercie Instytutu, planowane do wprowadzenia do zakresu badań akredytowanych w 2018 roku.

Przedmiot badań / wyrób

Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba twardości

PN-EN 62217:2013-06 p. 9.3.1
PN-EN 61462:2009 p. 7.3.1

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba odporności na wyładowania pełzne i erozje

PN-EN 61109:2010 p.10.2.2
PN-EN 62217:2013-06 p. 9.3.3
PN-EN 61462:2009 p. 7.3.3
PN-EN 61952:2010 p. 10.2.2

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba penetracji barwnikiem

PN-EN 61109:2010 p. 10.2.3
PN-EN 62217:2013-06 p. 9.4.1
PN-EN 61462:2009 p. 7.4.1
PN-EN 61952:2010 p.10.2.3
PN-EN ISO 3452-1:2013-08

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba dyfuzji wody

PN-EN 61109:2010 p. 10.2.3
PN-EN 62217:2013-06 p. 9.4.2
PN-EN62231:2008 p. 8.5
PN-EN 61462:2009 p. 7.4.2
PN-EN 61952:2010 p. 10.2.3

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Narażenie termomechaniczne

PN-EN 61109:2010 p. 10.3.2
PN-EN 62231:2008 p. 8.2.4
PN-EN 61462:2009 p. 7.2.3
PN-EN 61952:2010 p. 10.2.1 oraz 10.3

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Narażenie przez zanurzenie w wodzie

PN-EN 62217:2013-06 p. 9.2.6

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Wykrywanie pęknięć metodą penetracji barwnikiem

PN-EN 61109:2013-06 p. 11.2.2
PN-EN ISO 3452-1:2013-08

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Sprawdzenie wymiarów i oględziny

PN-EN 61109:2010 p. 12.2
PN-EN 62231:2008 p. 10.2
PN-EN 61952:2010 p. 12.2

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba ocynkowania

PN-EN 61109:2010 p. 12.5
PN-EN 62231:2008 p. 10.3
PN-EN 61952:2010 p. 12.3
PN-EN ISO 2178:2016-06

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba nagłego zdejmowania obciążenia

PN-EN 61109:2010 p. 10.3.1

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Określanie średniego obciążenia rozciągającego niszczącego

PN-EN 61109:2010 p. 10.4.2.1

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Wielogodzinna próba obciążeniem rozciągającym (próba 96h)

PN-EN 61109:2010 p. 10.4.2.2
PN-EN 61109:2010 p. 11.2.1; p. 11.2.2 oraz 13.1

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Mechaniczna próba obciążeniem rozciągającym

PN-EN 61109:2010 p. 11.2.2 oraz 11.2.3
PN-EN 62231:2008 p. 8.3.3 oraz 10.4.2
PN-EN 61952:2010 p. 10.4.2 oraz 13.1

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba mechanicznej odporności na zginanie

PN-EN 62231:2008 p. 8.3.1; p. 9.3.1 oraz 10.4.1
PN-EN 61462:2009 p. 8.5
PN-EN 60660:2002 p. 3.7
PN-EN 61952:2010 p. 10.4.1; p. 11.2.1 oraz 12.4

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba mechanicznej odporności na skręcanie

PN-EN 62231:2008 p. 8.3.2

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba mechanicznej odporności na na ściskanie (do wysokości 250mm)

PN-EN 62231:2008 p. 9.3.2

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba wytrzymałości mechaniczne na zginanie w funkcji temperatury

PN-EN 60660:2002 p. 3.9

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba odporności na absorpcję wody

PN-EN 60660:2002 p. 3.10

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba odporności na nagłe zmiany temperatury

PN-EN 60660:2002 p. 3.13

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej na sucho

PN-EN 62217:2013-06 p. 9.2.4; p. 9.2.7.4
PN-EN 61462:2009 p. 7.2.5.3
PN-EN 60060-1:2011

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej w deszczu

PN-EN 61109:2010 p.11.1
PN-EN 60060-1:2011 p. 4.4; p. 6.3
PN-EN 62231:2008 p. 9.2.2
PN-EN 61952:2010 p. 11.1

Izolatory kompozytowe, polimerowe i z tworzyw organicznych powyżej 1kV

Próba napięciem udarowym

PN-EN 62217:2013-06 p. 9.2.7.3
PN-EN 61109:2010 p. 11.1
PN-EN 60060-1:2011 p. 7
PN-EN 61462:2009 p. 7.2.5.2
PN-EN 62231:2008 p. 9.2.1

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

Próba mechanicznej odporności na zginanie

PN-EN 60099-4:2014 p. 8.11.4.1; p. 8.11.4.2; p. 8.9.4.2

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

Próba mechanicznej odporności na rozciąganie

PN-EN 60099-4:2014 p. 8.9.4.3

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

Próba mechanicznej odporności na skręcanie

PN-EN 60099-4:2014 p. 8.9.4.4

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

Narażenie termomechaniczne

PN-EN 60099-4:2014 p. 10.8.11.3.1.2

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

Próba udarów termicznych (próba uszczelnienia)

PN-EN 60099-4:2014 p. 8.9.5

Izolatory przepustowe na napięcie przemienne pow. 1000V

Próba mechanicznej odporności na zginanie (tylko w poziomie)

PN-EN 60137:2010 p. 8.9

Izolatory przepustowe na napięcie przemienne pow. 1000V

Próba napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej

PN-EN 60137:2010 p. 8.1

Izolatory przepustowe na napięcie przemienne pow. 1000V

Próba napięciem udarowym

PN-EN 60137:2010 p. 8.3
PN-EN 60060-1:2011 p. 7

Produkty

 • rury szkło-epoksydowe elektroizolacyjne proste i profilowe,

 • pręty szkło-epoksydowe,

 • koszulki elektroizolacyjne specjalne.

 • steatytowe elementy ceramiczne oraz elementy ceramiczne z masy Al-70,

 • patronowe grzejniki ceramiczne.

 • przewody grzejne,

 • maty grzejne,

 • polimerowe czujniki piezoelektryczne,

 • maszt kompozytowy,

 • kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe.

Dynamiczna nanokataliza

dr inż. Wojciech Lipiec 

w.lipiec@iel.wroc.pl
tel. 71 3283061 wew. 326

Jest to rozwiązanie z dziedziny chemicznych procesów katalitycznych. Polega na naniesieniu katalizatora na powierzchnię nanodrutów o właściwościach ferromagnetycznych i wprowadzeniu ich w ruch drgający za pomocą przemiennego pola magnetycznego. Drgania powodują zwiększenie aktywności katalizatora.


Korzyści wynikające ze stosowania tej technologii:

•    przyspieszenie reakcji chemicznej (skrócenie procesu produkcyjnego) do 4 razy,
•    potencjalnie, możliwość obniżenia temperatury i/lub ciśnienia procesu bez utraty jego prędkości,
•    potencjalnie, zwiększenie mocy produkcyjnych bez rozbudowy infrastruktury (elastyczność mocy produkcyjnych),
•    potencjalnie, zapobieżenie powstawaniu depozytu na powierzchni katalizatora (wskutek tarcia i zderzeń nanoprętów wprowadzonych w drgania),
•    hiperszybkie mikromieszanie (do 500 Hz).

Technologia może być stosowana w reaktorach przepływowych lub zamkniętych, na skalę laboratoryjną lub przemysłową.
 

Superkataliza przedstawiona ideowo: w reaktorze zamkniętym lub  przepływowym

Zastosowanie:

Potencjalnie, superkataliza może znaleźć zastosowanie w takich gałęziach przemysłu jak: przetwórstwo ropy naftowej (kraking, hydrokraking, reforming i in.), produkcja amoniaku, chemikaliów, nawozów sztucznych, związków azotowych, farb, lakierów, klejów, wyrobów chemii gospodarczej, środków wybuchowych, leków i wyrobów zielarskich, kosmetyków, środków ochrony roślin, wyrobów z tworzyw sztucznych, wodoru, kwasu siarkowego, azotowego, fosforowego i innych kwasów, alkoholu, oczyszczanie wody, ścieków, powietrza i spalin.

Kompozytowe wyroby elektroizolacyjne

Szczegółowych informacji udziela:
mgr inż. Henryk Brzeziński

71 328 30 61 w. 027

h.brzezinski@iel.wroc.pl

 • Wysoko i średnio-napięciowe izolatory kompozytowe z rdzeniem 

Średnionapięciowe liniowe izolatory kompozytowe (24 kV)

Kompozytowy, średnionapięciowy izolator liniowy typu CS70 z osłoną z elastomeru silikonowego.

Przeznaczenie
Kompozytowy izolator liniowy typu CS70 przeznaczony jest dla napowietrznych sieci energetycznych o napięciu znamionowym do 24 kV, obciążeniu mechanicznym 70 kN.

Atest
Kompozytowy średnionapięciowy izolator liniowy typu CS70 jest dopuszczony do stosowania w polskich sieciach energetycznych i posiada Atest Nr 0464/OW/2001 Instytutu Energetyki potwierdzający jego zgodność z wymaganiami norm. 

Parametry izolatorów liniowych CS70

 • Napięcie znamionowe 16..36 kV,

 • Znamionowe obciążenie 70 kN,

 • Wytrzymywane napięcie udarowe kV 170 kV,

 • Wytrzymywane napięcie probiercze 50 Hz 70 kV.


Zalety

W porównaniu z izolatorami porcelanowymi izolatory kompozytowe charakteryzują się:

 • zwiększoną wytrzymałością mechaniczną,

 • kilkukrotnie mniejszą masą,

 • podwyższoną odpornością na zagrożenia środowiskowe,

 • zwiększoną odpornością na wandalizm.


Średnionapięciowy izolator liniowy CS70 posiada wymiary montażowe odpowiadające izolatorowi porcelanowemu LP60/8U i może służyć do jego wymiany bez żadnych dodatkowych operacji montażowych. 

Strefa zabrudzeniowa

 
 

Najwyższe robocze napięcie izolatora dla drogi upływu

 
 

760 mm

860 mm

 

I

12-36 kV

12-36 kV

II

12-24 kV

12-36 kV

III

12-24 kV

12-24 kV

IV

12-17,5 kV

12-24 kV

Wysokonapięciowe liniowe izolatory kompozytowe (110 kV)

Kompozytowy wysokonapięciowy izolator liniowy typu CS120 z osłoną z elastomeru silikonowego

Przeznaczenie

Kompozytowy izolator liniowy typu CS120 przeznaczony jest dla napowietrznych sieci elektroenergetycznych WN o napięciu znamionowym 110 kV, obciążeniu mechanicznym 70..160 kN dla I, II i III strefy zabrudzeniowej.

Atest

Kompozytowy wysokonapięciowy izolator liniowy typu CS120 jest dopuszczony do stosowania w polskich sieciach energetycznych i posiada Atest Nr 443 Instytutu Energetyki potwierdzający jego zgodność z wymaganiami międzynarodowej normy IEC 1109:1992-03.


Zalety


W porównaniu z izolatorami porcelanowymi izolatory kompozytowe charakteryzują się:

 • zwiększoną wytrzymałością mechaniczną,

 • kilkukrotnie mniejszą masą,

 • podwyższoną odpornością na zagrożenia środowiskowe,

 • zwiększoną odpornością na wandalizm.

 

C19N

E24

 
 
 

870/24

1070/30

870/24

1070/30

 
 

Długość całkowita [c]

mm

1210+/-10

1410+/-10

1290+/-10

1500+/-10

Długość łącznikowa [b]

mm

1150+/-10

1350+/-10

1240+/-10

1440+/-10

Odległość między okuciami [a]

mm

870+/-10

1070+/-10

870+/-10

1070+/-10

Średnica pnia

mm

 

28

 
 
 

Średnica klosza dużego/małego

mm

130/90

 
 
 

Liczba kloszy

szt.

24

30

24

30

Droga upływu

mm

2600

3195

2600

3195

Atest Nr 443 str. 1.

Atest Nr 443 str. 2.

Atest Nr 443 str. 3.

Wysokonapięciowe liniowe izolatory kompozytowe (220 kV)

Kompozytowy wysokonapięciowy izolator liniowy typu CS160 z osłoną z elastomeru silikonowego

Kompozytowy izolator liniowy typu CS160 przeznaczony jest dla napowietrznych sieci elektroenergetycznych WN o napięciu znamionowym 220 kV, obciążeniu mechanicznym do 160 kN dla I, II i III strefy zabrudzeniowej. Szczególnie polecany do stosowania na terenach zanieczyszczonych, w klimatach o dużej wilgotności, zmiennych dobowych skokach temperatury oraz w trudnych warunkach górskich i zalesionych.
Kompozytowy wysokonapięciowy izolator liniowy na napięcie 220 kV może być dostarczany z wszystkimi rodzajami okuć ujętymi w normie PN/IEC 61466-1.
Izolatory kompozytowe posiadają konstrukcję gwarantującą minimalizację natężeń pola elektrycznego wokół okucia napięciowego.
Badania symulacyjne wykazały natężenie pola w zakresie 5,7 kV/cm. 

ZaletyW porównaniu z izolatorami porcelanowymi izolatory kompozytowe charakteryzują się:

 • zwiększoną wytrzymałością mechaniczną,

 • kilkukrotnie mniejszą masą,

 • podwyższoną odpornością na zagrożenia środowiskowe,

 • zwiększoną odpornością na wandalizm. 

Oznaczenia wg PN/IEC 61466-2

 
 
 
 
 

Parametry

Jedn.

CS160XZ-950 5300

CS160XZ-950 6150

CS160XZ-1050 5400

CS160XZ-1050 6250

Znamionowa wytrzymałość mechaniczna

kN

160

 
 
 

Długość montażowa*

mm

2090

2390

 
 

Droga upływu

mm

5300

6150

5400

6250

Droga przeskoku

mm

1800

1800

2100

2100

Wytrzymywane napięcie udarowe

kV

950

950

1050

1050

Wytrzymywane napięcie probiercze (50 Hz)

kV

395

395

395

395

Średnica kloszy

mm

140

130/105

120

135/105

Liczba kloszy

szt.

35

29/28

41

26/25

Masa

kg

10,5

11,5

10,8

10,5

Oferujemy izolatory w różnych wersjach konstrukcyjnych dostosowanych do wymagań odbiorców

Nominacja do nagrody w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2001 Izolatory kompozytowe

14 Międzynarodowe Energetyczne Bielskie ENERGETAB 2001 SREBRNY MEDAL POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH S.A za Kompozytowe izolatory liniowe do sieci 220 kV

13 Międzynarodowe Energetyczne Bielskie ENERGETAB 2000 Wyróżnienie za Izolatory betonowe

III Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2000 wyróżnienie za Wysokonapięciowe izolatory kompozytowe

Nominacja do nagrody w konkursie Polski Produkt Przyszłości 1999 w kategorii wyrób przyszłości Wysokonapięciowe izolatory kompozytowe

Izolatory hybrydowe

Kompozytowe, średnionapięciowe izolatory z rdzeniem polimerobetonowym

Izolatory z polimerobetonu różnych typów przeznaczone są do pracy w warunkach napowietrznych jako potencjalne zamienniki szkła i porcelany. Technologia ich wytwarzania jest procesem energooszczędnym (temperatura wytwarzania niższa niż 100°C) i mało pracochłonnym.

Nominacja do nagrody w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2001 Izolatory kompozytowe

14 Międzynarodowe Energetyczne Bielskie ENERGETAB 2001 SREBRNY MEDAL POLSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH S.A za Kompozytowe izolatory liniowe do sieci 220 kV

13 Międzynarodowe Energetyczne Bielskie ENERGETAB 2000 Wyróżnienie za Izolatory betonowe

III Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX 2000 wyróżnienie za Wysokonapięciowe izolatory kompozytowe

Nominacja do nagrody w konkursie Polski Produkt Przyszłości 1999 w kategorii wyrób przyszłości Wysokonapięciowe izolatory kompozytowe

 • Izolatory reaktancyjne

Szczegółowych informacji udziela:
mgr inż. Henryk Brzeziński
tel. 71 328 30 61 w.027

h.brzezinski@iel.wroc.pl

Przeznaczenie
Rozwój energetyki powoduje zmiany konstrukcji elementów średnich napięć, które mają na celu: zmniejszenie kosztów, poprawę niezawodności działania, ochronę środowiska i bezpieczeństwo obsługi.
Izolatory reaktancyjne są efektem takich zmian, przeznaczone są do rozdzielni wnętrzowych średniego napięcia.
Umożliwiają one bezpośrednią sygnalizację włączonego-wyłączonego napięcia na szynach rozdzielni. 
 


Zalety:

 •  prosta konstrukcja,

 • niska cena,

 • niezawodność działania. 

Atest:
Izolatory reaktancyjne przeszły z wynikiem pozytywnym badania wymagane w normie PN-91/E-06340. 

 • Rury i profile elektroizolacyjne

Szczegółowych informacji udziela:
dr inż. Henryk Brzeziński
tel. 71 328 30 61 w.027

h.brzezinski@iel.wroc.pl

Parametry techniczne

 • gęstość kompozytu 1,6 ÷ 2 kg/dm3

 • zakres temperatur pracy - 60°C ÷ + 150°C

 • zakres średnic wewnętrznych 25 ÷ 300 mm

 • minimalna grubość ścianki 1 mm

 • maksymalna grubość ścianki dowolna

 • długość do 5000 mm

 
Możliwe jest wykonanie nietypowych wersji rur kompozytowych zgodnych z indywidualnymi wymaganiami klientów.

Przeznaczenie

Rury kompozytowe mogą być stosowane jako elementy izolacyjne i konstrukcyjne o strukturze dostosowanej do rodzaju obciążeń mechanicznych, typu "tailor made".

    
Zalety

 • duża wytrzymałość mechaniczna przy małej masie,

 • dobre własności elektryczne,

 • wysoka odporność na działanie zmiennych temperatur,

 • wysoka odporność na działanie chemikaliów takich jak: kwasy, oleje, rozcieńczone alkalia, niektóre rozpuszczalniki.

 • Pręty szkło-epoksydowe

Szczegółowych informacji udziela:
mgr inż. Henryk Brzeziński
tel. 71 328 30 61 w.027

h.brzezinski@iel.wroc.pl

Pręty S-E o przekroju kołowym, wykonane z kompozycji epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym, charakteryzują się właściwościami wymaganymi przez IEC 1109, tj. dużą i długotrwałą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na penetrację wilgoci oraz dużą wytrzymałością elektryczną. Ich wytrzymałość mechaniczna (500 ÷ 700 MPa) wynika z jednokierunkowego, wzdłużnego ułożenia włókien szklanych w matrycy z żywicy syntetycznej.

Przeznaczenie
Pręty S-E mogą być stosowane jako elementy elektroizolacyjne i konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej (np. konstrukcje nośne urządzeń pracujących pod napięciem).
Pręty te służą również jako rdzenie nośne izolatorów kompozytowych na napięcia znamionowe 3..220 kV i znamionowe obciążenie mechaniczne do 220 kN.
Odpowiednio okute pręty (S- E) mogą być wykorzystane jako: separatory, poprzeczniki, wysięgniki, wsporniki, elementy uzbrojenia dowolnych konstrukcji betonowych i stalowych. 

Parametry techniczne

 • gęstość kompozytu 1,6 ÷ 2,0 kg/dm3,
 • wytrzymałość na rozciąganie 500 ÷ 700 MPa,
 • zakres średnic 12 ÷ 22 mm,
 • długość fabrykacyjna 2 ÷ 5 m (do uzgodnienia),
 • temperaturowy zakres pracy -40 ÷ 120°C,
 • oporność elektryczna skrośna >1011Ωm


Zalety

 

 • duża wytrzymałość mechaniczna przy małej masie,
 • dobre własności elektroizolacyjne,
 • wysoka odporność na działanie zmiennych temperatur,
 • wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych takich jak: wilgoć czy promieniowanie UV.


Możliwe jest wykonanie nietypowych wersji prętów s-e, zgodnych z indywidualnymi wymaganiami klientów.

 • Koszulki elektroizolacyjne specjalne

Szczegółowych informacji udziela:
mgr inż. Leszek Górecki
tel. 71 328 30 61 w. 312

l.gorecki@iel.wroc.pl

Koszulki elektroizolacyjne płaskie z włókna szklanego powlekane PTFE do zastosowań przemyśle elektro-technicznym, w szczególności, do izolowania płytek termobimetali w elektrycznych wyłącznikach małogabarytowych, jak również do izolowania przewodów wyprowadzeniowych grzejników.
    

Parametry techniczne

 • wymiary wewnętrzne (przekrój zbliżony do spłaszczonego prostokąta):

bok a [mm]: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
bok b [mm]: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0

 • grubość ścianki: 0,5 mm

 • napięcie przebicia: 1,25 kV / 50 Hz,

 • odporność cieplna do 400 °C; w warunkach przepięć dwusekundowych do 700 °C,

 • postać handlowa: odcinki do 200 m w krążkach.


    
Zalety

 

 • zastosowanie koszulek eliminuje konieczność stosowania azbestu do izolowania płytek termobimetali,
 • powłoka polimerowa zapobiega strzępieniu się krawędzi końców koszulek i zwiększa ich wytrzymałość mechaniczną,
 • zastosowanie koszulek pozwala na zmniejszenie pracochłonności izolowania płytek bimetali.

 

Ceny koszulek elektroizolacyjnych PsT

Wymiar

Cena [zł]
2017 r.

10 x 1,0
9 x 0,8
9 x 0,6
6 x 0,8
5 x 1,2
5 x 0,8

3,25
3,20
3,20
2,68
2,68
2,68

Ciężar koszulek

Wymiar koszulki PsT [mm]

Ciężar jednostkowy koszulki PsT  [g/m]

10 x 1,0
9 x 0,8
9 x 0,6
6 x 0,8
5 x 1,2
5 x 0,8

18,0
15,8
15,7
11,9
10,9
10,8

Ceramika elektrotechniczna

Szczegółowych informacji udziela:
dr inż. Krzysztof Kogut
tel. 71 328 30 61 w.313

k.kogut@iel.wroc.pl

Renata Kłoś
tel. 71 3283061 w. 313
r.klos@iel.wroc.pl
dr inż. Krzysztof Kasprzyk
tel. 71 3283061 w. 313
k.kasprzyk@iel.wroc.pl

 • Technologie ceramiczne

        W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszym klientom oferujemy doradztwo techniczne jak i wspólne opracowywanie koncepcji produktu. Proponujemy i wykonujemy nietypowe rozwiązania, począwszy od drobnych prętów, rurek (rdzeni) z masy wysokoglinowej Al70 po skomplikowane elementy/kształtki o złożonej geometrii wykonywane metoda wtryskową z masy steatytowej. W zależności od zastosowania i warunków pracy danego elementu dobieramy najbardziej odpowiedni materiał ceramiczny o najwyższej jakości wykonania.

 

Wśród naszych wyrobów znajdą Państwo m.in.:

 • kształtki, koraliki, izolatory jedno i wielokanałowe z masy steatytowej,
 • rezystory nieliniowe - karborundowe,
 • bioreaktory do procesów biotechnologicznych.

Oferujemy również rdzenie ceramiczne (rurki) z masy wysokoglinowej - Al70 o wymiarach: średnica zewnętrzna od Φ  4,0 do Φ  20,0 mm, zarówno jedno lub wielokanałowe (2, 4 lub 6 otworów, o średnicach według potrzeb klienta). W naszej ofercie znajdują się także kształtki centrujące.

 

Oferujemy również usługi badawcze:

 • Badania izolatorów ceramicznych wg. norm.
 • Badania mas ceramicznych wg. norm.
 • Badania elektroizolacyjnych materiałów ceramicznych wg. norm.
 • Badania odporności materiałów na grzyby pleśniowe, wg norm: PN-EN 60068-2-10 (z 2005 r.), PN-EN ISO 846:02 (z 2002 r.) oraz obowiązujących dyrektyw.
 • Steatytowe elementy ceramiczne oraz elementy ceramiczne z masy Al-70

Steatytowe elementy ceramiczne
Ceramiczne kształtki i elementy elektroizolacyjne z materiału steatytowego znajdują zastosowanie w konstrukcji grzejników i pieców elektrycznych, jako wsporniki i izolatory spiral lub przewodów grzejnych. Stosuje się je również jako izolatory i części konstrukcyjne w aparatach elektrycznych, urządzeniach elektronicznych i próżniowych.

Parametry techniczne

 • porowatość     0%

 • wytrzymałość dielektryczna > 15 kV/mm

 • wytrzymałość na zginanie > 120 MPa

 • rezystywność w 20 °C > 10^13 Ohm*cm

                               w 200 °C > 1011 Wcm
                               w 600 °C >105 Wcm

 • zawartość Al2O3 60..70 %

 • porowatość otwarta 25..48 %

                               
Zalety

 • bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne, także w wysokich temperaturach,

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna,

 • możliwość precyzyjnego wykonania elementów ceramicznych o skomplikowanych kształtach,

 • dobre właściwości elektroizolacyjne w podwyższonych temperaturach,

 • wysoka odporność na szybkie zmiany temperatury,

 • dobra współpraca ceramiki Al-70 z przewodami grzejnymi,

 • możliwość obróbki mechanicznej po wypaleniu.


Elementy Ceramiczne z masy Al-70
Kształtki z ceramiki Al-70 są stosowane jako elementy izolacyjno-konstrukcyjne w urządzeniach niskiego napięcia, a zwłaszcza w grzejnikach elektrycznych. 

Rdzenie ceramiczne z masy Al70

Rdzenie z ceramicznej masy wysokoglinowej Al70 do zastosowań
w przemyśle grzejnym w szczególności jako rdzenie grzałek elektrycznych lub izolatory niskiego napięcia.

Dodatkowo w ramach usługi technologicznej wykonywane są ceramiczne rdzenie centrujące.

 

Parametry techniczne:

 • średnica zewnętrzna od 4,0 do 20,0 mm, zarówno jedno lub wielokanałowe (2, 4 lub 6 otworów, o średnicach według potrzeb klienta),
 • Wytrzymałość na zginanie 100 MPa*,
 • Odporność na nagłe zmiany temperatury 180 K,
 • Rezystywność - w temperaturze 200 °C 108 Ohm cm*,

                               - w temperaturze 600 °C 106 Ohm cm*

*(w zależności od temperatury wypału rdzenia),

 • odporność cieplna do ok. 800 °C;
 • postać handlowa: rurki o długościach od kilku milimetrów do 250 mm.

Zalety produktu

 • zastosowanie rdzeni ceramicznych umożliwia izolację części przewodzących w grzałkach elektrycznych,
 • ceramiczna masa wysokoglinowa ze względu na wytrzymałość mechaniczną, elektryczną oraz odporność temperaturową pozwala na szeroki zakres zastosowań w zależności od potrzeb klienta,
 • szeroki zakres stosowanych średnic zewnętrznych i wewnętrznych pozwala na dobór optymalnych rdzeni w zależności od potrzeb klienta.

 

Ceny rdzeni ceramicznych z masy wysokoglinowej Al70

Typ rdzenia

Cena* [zł/szt]

I

3,10

II

 
 

3,40

III

3,60

IV

4,20

V

4,60

Wymiar (średnica) zewn. [mm]

Długość 150 mm

Długość 200 mm

Długość 250 mm

0-4,0

3,85

4,20

4,50

0-4,0

2,75

3,10

3,40

4,1-6,0

3,30

3,63

3,95

6,1-8,0

3,85

4,20

4,50

8,1-10,0

4,40

4,75

5,00

10,1-12,0

4,40