Obszary działalności

Pomiary i Diagnostyka

dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEl , a.sikora@iel.wroc.pl , 71 328 30 61 , p. 104
dr inż. Magdalena Moczała , m.moczala@iel.wroc.pl , p.104
mgr inż. Marek Wałecki , m.walecki@iel.wroc.pl , p. 104

Wykonujemy prace badawcze w zakresie:

 • oceny właściwości powierzchni (mechanicznych, elektrycznych i magnetyczych) w mikro- i nanoskali przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych (AFM),

 • niezawodnościowe (urządzenia elektroniczne i elektryczne),

 • szacowania niepewności wyników pomiarów,

 • analizy czynników wpływających na wiarygodność wyników pomiarów badań właściwości dielektrycznych materiałów izolacyjnych,

 • odporności materiałów na prądy pełzające i łuk elektryczny,

 • metod i procedur badania elektroenergetycznego sprzętu ochronnego do 100kV,

 • projektowania i realizacji układów do pomiarów właściwości elektrycznych i elektrostatycznych materiałów dielektrycznych,

 • projektowania i realizacji układów pomiarowych, akwizycji danych i monitorowania wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

 • weryfikacji spójności pomiarowej aparatury do pomiarów dużych rezystancji, przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych oraz ocena niepewności pomiarów tą aparaturą.

Oferujemy badania akredytowane przez PCA:

 • elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego (drążki, kleszcze, wskaźniki napięcia, pomosty, chodniki, rękawice, kalosze),

 • badania odporności na promieniowanie słoneczne (UV),

 • badania klimatyczne (suche gorąco, mokre gorąco, suche zimno, mokre zimno), przewrócenie i upadek,

 • kabli i przewodów,

 • rezystywności skrośnej i powierzchniowej, rezystancji izolacji,

 • przenikalności elektrycznej, współczynnika strat dielektrycznych,

 • odporności na prądy pełzające w warunkach zawilgocenia,

 • odporności na łuk elektryczny o małym natężeniu prądu przy wysokim napięciu w warunkach czystych i suchych,

 • wytrzymałości elektrycznej, próby napięciowe napięciem przemiennym w zakresie temperatur +20°C - +120°C,

 • wytrzymałości mechanicznej na zginanie, ściskanie, rozciąganie i oznaczenie udarności metodą Charpy,

 • wytrzymałości na podwyższoną temperaturę wyrobów elektroinstalacyjnych,

 • badania przewodów grzejnych. 

Oferujemy również badania:

 • właściwości powierzchni (mechanicznych, elektrycznych i magnetyczych) w mikro- i nanoskali przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych (AFM)

 • niezawodnościowe (urządzenia elektroniczne i elektryczne)

 • odporności na udar termiczny

 • odporności na prądy pełzające przy wysokim napięciu i pochyłej próbce,

 • odporności na zginanie i udarność na aparacie DYNSTAT (próbki 15x10x4,5mm)

 • oznaczenia twardości metali i tworzyw sztucznych metodą wciskania kuli,

 • oznaczenia udarności metodą Izoda,

 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych (amperomierzy, woltomierzy, omomierzy),

 • wzorcowanie mierników bardzo dużych rezystancji.

Materiały Magnetyczne i Stykowe

dr inż. Wojciech Lipiec , w.lipiec@iel.wroc.pl , 71 328 30 61,  p. 326 (sekretariat) ,  71 328 30 61,  p. 205
mgr inż. Aleksandra Szmaja , a.szmaja@iel.wroc.pl , p.208

Obszar aktywności:

 • pomiary i badania właściwości miękkich i twardych materiałów magnetycznych,

 • projektowanie i badania obwodów magnetycznych,

 • materiałoznawstwo, technologia i aplikacje superkondensatorów,

 • technologie próżniowego nanoszenia warstw,

 • technologie proszkowe,

 • plastyczne odkształcania materiałów magnetycznych,

 • produkcja magnesów stałych,

 • zastosowania przemysłowe pól magnetycznych,

 • dobór, badania, technologie materiałów stykowych i obwodów łączeniowych. 

Prace badawczo-naukowe:

 • współpraca międzynarodowa w dziedzinie materiałoznawstwa i zastosowań superkondensatorów,

 • właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych i pakietów,

 • określenie i eliminowanie ujemnego wpływu operacji wycinania i pakietowania blach elektrotechnicznych na właściwości magnetyczne,

 • technologie produkcji materiałów magnetycznych miękkich i twardych, materiałów stykowych i materiałów na szczotki elektrotechniczne,

 • metody orientacji materiałów magnetycznych z zastosowaniem odkształcenia plastycznego.

Usługi badawcze:

 • badania właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych na akredytowanym stanowisku pomiarowym,

 • optymalizacja układów magnetycznych do wymagań odbiorcy z uwzględnieniem: ceny, jakości i dostępności materiałów, minimalizacji stratności mocy, bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń,

 • wykonanie obróbki cieplnej poprawiającej (odtwarzającej) właściwości magnetyczne,

 • projektowanie i wykonawstwo grzejnych uzwojeń indukcyjnych,

 • projektowanie i wykonawstwo unikalnych elementów stanowisk pomiarowych (np. jarzma),

 • dobór i badania materiałów stykowych

Lakiery Elektroizolacyjne

mgr inż. Katarzyna Gryzło , k.gryzlo@iel.wroc.pl , p.412
mgr inż. Lech Górecki , l.gorecki@iel.wroc.pl , p.412

Wyposażenie badawcze:

 • termoanalizator TGA/DSC1 (SF 1100°C) Mettler-Toledo oraz derywatograf OD 102MOM, Węgry, do badań metodami analizy termicznej

 • maszyna wytrzymałościowa 55 R 6025 / INSTRON do badań właściwości mechanicznych materiałów, w zakresie temperatur do +315°C

 • urządzenie wysokonapięciowe PA7-252 AC Beckman do pomiaru napięcia przebicia

 • miernik LCR Hewlett Packard 4284A, 20Hz-1MHz

 • generator impulsów do badań degradacji izolacji pod wpływem napięcia impulsowego o amplitudzie od 0 do 3 kV i częstotliwości od 2 kHz do 30 kHz

 • wyposażenie do badań lakierów elektroizolacyjnych

 • wyposażenie do badań przewodów nawojowych oraz kabli elektrycznych

Termoanalizator Mettler-Toledo AG

Produkcja:

Elektroizolacyjne koszulki płaskie z włókna szklanego powlekane dyspersją PTFE, przeznaczone do izolacji termobimetali oraz wyprowadzeń grzejników elektrycznych.

Maszyna wytrzymałościowa INSTRON

Uczestnictwo w następujących programach:

 •  Projekt  badawczy  nr   8 8201 91 02, KBN: „Kompleksowa metoda oceny izolacji przewodów emaliowanych”

 • Projekt badawczy nr 8 T10A 032 14, KBN: „Degradacja izolacji międzyzwojowej silników elektrycznych pod wpływem narażeń pochodzących od układów energoelektronicznych”

 •  Projekt  badawczy   nr   8T10A 074 21, KBN: „Opracowanie szybkiej energooszczędnej metody oceny ciepłoodporności materiałów elektroizolacyjnych”

 • Projekt  celowy  nr   6 T10 053 2001 C/5472, KBN: „Lakier na przewody specjalne do silników zasilanych z przemienników częstotliwości”

 • Projekt badawczy zamawiany nr  PBZ-KBN-095/T08/2003, KBN: „Materiały polimerowe modyfikowane nanocząstkami. Technologie – właściwości – zastosowanie”

 • Projekt badawczy rozwojowy nr 0490/R/T02/2007, MNiSW: „Nowoczesne elektroizolacyjne lakiery nasycające z nanonapełniaczami o ulepszonych właściwościach”

 • Program współpracy polsko-francuskiej Polonium nr 7305/R08/R09, MNiSW: Niezawodność kompozytowych systemów izolacyjnych, wykorzystujących nanowypełniacze, będących pod wpływem naprężeń pochodzących od urządzeń energoelektronicznych”

 • Projekt  badawczy NanoMat Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., nr POIG 01.01.02-02-002/08,   realizowany   ze  środków  EFRR  i budżetu państwa (POIG, Działanie 1.1.2):„Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”

 • Program  Patent Plus nr  9/PMPP/DC/7-09.10/E-239/2011  MNiSW: „Sposób modyfikacji elektroizolacyjnego lakieru nasycającego poliestroimidowego w celu zwiększenia odporności na wyładowania niezupełne”

Usługi badawczo-naukowe:

 • Badania materiałów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych (tworzywa sztuczne, lakiery nasycające, pokrywające, przewody nawojowe, kable i przewody elektryczne, koszulki, folie, rury, metale),

 • Badanie degradacji izolacji międzyzwojowej silnika przy zasilaniu napięciem impulsowym z przekształtnika PWM,

 • Badanie procesu starzenia cieplnego materiałów elektroizolacyjnych,

 • Badanie zjawisk zachodzących w nanokompozytach polimerowych,

 • Opracowywanie i wdrażanie nowych nanokompozytowych elektroizolacyjnych lakierów nasycających i na przewody emaliowane,

 • Opracowanie lakierów antystatycznych i biostatycznych.

Koszulka elektroizolacyjna

Oferujemy usługi badawcze:

 • wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i zginanie (moduł sprężystości, wytrzymałość, granice plastyczności, wydłużenie przy zerwaniu). Zakres siły: rozciąganie i ściskanie do 100 kN, zginanie do 10 kN – badanie akredytowane w PCA,

 • napięcie przebicia do 25 kV, w temperaturach do 180°C – badanie akredytowane w PCA,

 • rezystancja żył kabli i przewodów przy prądzie stałym – badanie akredytowane w PCA,

 • rezystywność skrośna i powierzchniowa izolacji – badanie akredytowane w PCA,

 • przenikalność elektryczna oraz współczynnik strat dielektrycznych,

 • nasiąkliwość izolacji  i powłoki kabli lub przewodów wodą – badanie akredytowane w PCA

 • badania mechaniczne, chemiczne, elektryczne i cieplne przewodów nawojowych, kabli elektrycznych, lakierów elektroizolacyjnych,

 • badania starzeniowe, określenie wskaźnika temperaturowego TI materiałów,

 • badania termoanalityczne – termograwimetria TG, różnicowa kalorymetria skaningowa  typu przepływowego DSC, termiczna analiza różnicowa DTA (określenie ubytku masy i temperatur przemian fizycznych i chemicznych materiałów, temperatur początku rozkładu, szacowanie ciepłoodporności tworzyw).

Badania Strukturalne

dr inż. Joanna Warycha, j.warycha@iel.wroc.pl , p.318

Badania strukturalne: 

 • Badania strukturalne materiałów o budowie ziarnistej metodami mikroskopii skaningowej i dyfrakcji proszkowej.

 • Badania te umożliwiają analizę mikrostruktury oraz analizę składu chemicznego i fazowego metali, materiałów ceramicznych i polimerów. Pozwala to na ocenę jakościową surowców i wyrobów oraz na ocenę wpływu narażeń eksploatacyjnych na strukturę materiałów.

 • Zespół wykonuje akredytowane badania palności  kabli, materiałów i wyrobów elektrotechnicznych.

Badania mikroskopowe:

Skaningowy mikroskop elektronowy VEGA/SBH (Tescan)
Wyposażenie:

•    detektor elektronów odbitych (SE) - typu ET z kryształem YAG
•    detektor elektronów wtórnie rozproszonych (BSE)
•    system mikroanalizy rentgenowskiej EDS - INCA, PentaFETx3 (Oxford Instruments)
•    powiększenie 1 000 000 x

Badania palności, akredytowane:

•    Odporność na zagrożenie ogniowe: Metoda rozżarzonego drutu,
•    Badanie palności metodą określenia wskaźnika tlenowego,
•    Badanie kategorii palności. Metody badań płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki,
•    Odporność na pionowe rozprzestrzenianie płomienia: Zagrożenie ogniowe  płomieniem mieszankowym 1 kW.

Badania rentgenowskie:

Dyfraktometr proszkowy DRON I, II

•    Analiza jakościowa i ilościowa  metodą  dyfrakcji proszkowej,
•    Badanie polimorfizmu materiałów metodą dyfrakcji proszkowej w podwyższonych temperaturach,
•    Wyznaczanie wielkości i kształtu krystalitów metodami rentgenografii dyfrakcyjnej,
•    Identyfikacja rodzaju i rozkładu pierwiastków przy pomocy mikroanalizy rentgenowskiej. 

Wykonywane projekty

•    Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach” (nr projektu POIG 01.01.02-02-002/08) - zadanie pt. „Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowań elektrotechnicznych”), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (UE), Poddziałanie 1.1.2, 
•    Program Ministra „Patent+” Wsparcie patentowania wynalazków Nr PP/W/4-03.10, projekt pt. Przekładki ceramiczne do stosowania w procesie wypalania warystorów
•    Projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEIN-5/2/2006 „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej”
•    Projekt badawczy nr 3 T10A 077 26 “Nowoczesne materiały warystorowe - technologia wytwarzania i właściwości elektryczne”
•    Projekt badawczy KBN nr 8 T10A 027 15 „Wpływ modyfikacji przewodności jonowej elektrolitu stałego na charakterystyki działania grubowarstwowego elektrochemicznego czujnika Nox”
•    Projekt badawczy KBN nr 8 T10A 042 20: „Poprawa stabilności pracy warystorów tlenkowych poprzez modyfikację przewodności jonowej tlenku bizmutu” 
•    Praca badawcza Instytutu nr 500-2860-26: „Optymalizacja parametrów elektrycznych i mechanicznych elektrolitu stałego do zastosowania w ogniwach paliwowych”
•    Praca badawcza Instytutu nr 500-6840/26: „Modyfikacja technologii wytwarzania warystorów z zastosowaniem BaBiO3”
•    Praca badawcza Instytutu nr 500-6840/26:  „Warystory do ochrony wielostopniowej z fazą międzyziarnową modyfikowaną barem”,
•    Zastosowanie metody segmentacji zdjęć do  oceny mikrostruktur i  sposobów modyfikacji dla  wyrobów z ceramiki specjalnej i kompozytów - Praca badawcza Instytutu realizowana w powiązaniu z pracą pt „Opracowanie komputerowej metody segmentacji zdjęć mikrostruktur dla celów granulometrii w zastosowaniu do celów ceramiki specjalnej” realizowaną w IEL Warszawa 

Patenty

•    “Ceramic separators for use in the process of sintering of varistors”, Pat.223 304, 17.12.15, Pat. App. P390293, 27.01.10 
•    “Method for production of Modified Oxide Varistors”, 03.02.2013, Int. Pat. App. No. PCT/PL2013/050001
•    “Sposób wytwarzania modyfikowanych warystorów tlenkowych”, Patent nr PL 225 369 B1, 31.03.2017., zgłoszenie patentowe  Nr.398052,  09.02.2012

Nagrody

 • Bronze Medal for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów: “Separation of Varistors during sintering”, European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent, 19-21 May 2016, Iasi Romania.
 • Outstanding Innovation Aword by Association of Thai Innovation and Invention Promotion for J. Warycha W. Mielcarek, , K. Prociów: “Separation of Varistors during sintering”, European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent, 19-21 May 2016, Iasi Romania
 • Silver Medal for J. Warycha,  G Paściak, W. Mielcarek, K. Prociów: “Highly Sensitive Methane Sensor based on ZnO Obtained by Spray Pyrolysis”, Malaysia Technology Expo 2013 Investion & Innovation Awards 2013, 21-23.02.2013, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Diploma of Minister Of Science And Higher Education for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów: "Potentiality of reduction of non-conductive areas in varistors", Warsaw 2012, Poland
 • Bronze Medal for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów: "Potentiality of reduction of non-conductive areas in varistors", awarded at the International Exhibition of Inventions of Geneva, Geneva Investigations - Salon International des Investigations Geneve 08.04 .2011., Switzerland
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  J. Warycha W. Mielcarek, K. Prociów, , R. Kacprzyk, J. Rutkowski, G. Gryglewicz, J. Subocz: "Possibilities of odours elimination using plasma techniques ", Warszawa 2010, Polska
 • Silver Medal for: J. Warycha C. Dziubak, A. Łosiewicz, T. Jakubiuk, W. Mielcarek, K. Prociów: "Ceramic heating element for heaters flow of liquids and gases", Research and New Technologies Fair Brussels Innova 2009 19-21.11.2009 Brussels Expo (Heysel), promoted by Eurobusiness Inventions - Haller, Belgium
 • Diploma for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów, R. Kacprzyk, J. Rutkowski, G. Gryglewicz, J. Subocz awarded by the Association "Russian House for International Scientific and Technological Cooperation" for "Possibilities of Eliminating odours using plasma - type technologies”, presented at "The 2nd International Inventor's Day 2-5 February 2009, "Bangkok, Thailand.
 • Gold Medal for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów, R. Kacprzyk, J. Rutkowski, G. Gryglewicz, J. Subocz awarded by The National Research Council of Thailand (NRCT) for the Invention of sufficiency Economy Award of "Possibilities Eliminating odours of using plasma - type technologies”, presented at "The Second International Inventor's Day Convention, 2-5 February 2009 ", Thailand.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów, C. Dziubak, T. Jakubiuk, A. Losiewicz: "Monolithic Ceramic Heater flow for use in household appliances and industry ", Warszawa 2009, Polska.
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów, R. Kacprzyk, J. Rutkowski, G. Gryglewicz, J. Subocz: "Possibilities of odors elimination using plasma techniques ", Warszawa 2009, Polska
 • Diploma for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów, C. Dziubak, T. Jakubiuk, A. Losiewicz awarded by Director of Radioelectronic Department of Ministry of Industry and Trade of Russian Federation for a high level of scientific and engineering invention - "Flow Ceramic Monolitic - Through Heathers for the use and household appliances industry"presented at the exhibition "International exhibition "iRENA2008", Germany
 • Silver Medal in the "Internationale fachmesse-Ideen-Erfindungen-Neuheiten-Nurnberg - Irena 2008" for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów, C. Dziubak, T. Jakubiuk, A. Losiewicz: "Monolitishe Keramische Durchlauferheitzer" Nurnberg, 2008, Germany
 • Diploma for a high level of scientific and technological invention for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów, R. Kacprzyk, J. Rutkowski, G. Gryglewicz, J. Subocz - "Possibilities of Eliminating odours using plasma technologies" assigned by the Ministry of Education, Research and Youth and the National Authority for ANCS scientific research represented by the Romanian Scientific Community - "57th edition of The World exhibition on innovation research and new technologies - Eureka 2008", Brussels, Belgium
 • Silver Medal for J. Warycha, W. Mielcarek, K. Prociów, R. Kacprzyk, J. Rutkowski, G. Gryglewicz, J. Subocz: "Possibilities of Eliminating odours using plasma technologies", taking part in the competition "The Belgian and International Trade affair for technological innovation - Eureka 2008", Brussels, Belgium

Termoplasty i Tłoczywa Termoutwardzalne

dr inż. Ewa Kolasińska , e.kolasinska@iel.wroc.pl , 71 328 30 61 , p. 110

Wykonujemy prace w zakresie doboru składu i opracowania technologii wytwarzania oraz obróbki kompozytów polimerowych na bazie tworzyw termoplastycznych i termo(chemo)utwardzalnych. Modyfikację tworzyw prowadzimy w kierunku zmiany parametrów elektrycznych, mechanicznych, barierowych, cieplnych, itp. 
Oferujemy opracowania, ekspertyzy i doradztwo oraz badania właściwości tworzyw i kompozytów na zlecenie lub współuczestnictwo w projektach B+R. 

Przykładowe badania wykonywane przez nasz Zespół: 
- temperatura mięknienia według Vicata 
- temperatura ugięcie pod obciążeniem (HDT) 
- współczynnik przewodzenia ciepła metodą Poensgen'a 
- rezystywność skrośna 
- prądy termostymulowanej depolaryzacji (TSD) 

Oferujemy również produkty własne: 
- elastyczne przewody grzejne do ogrzewania powierzchni o dowolnej geometrii, max. temperatura pracy 180 C 
- maty grzejne, dopasowane do potrzeb klienta 
- polipropylenowe koszulki izolacyjne 
- przewody do transportu cieczy kriogenicznych.

Elementy Izolacyjno-Konstrukcyjne i Powłoki Ochronne

dr inż. Agnieszka Halama , a.halama@iel.wroc.pl , p.28
dr inż. Wojciech Szymański , w.szymanski@iel.wroc.pl , p.505

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprezentować Państwu nową ofertę Instytutu i zaprosić Państwa do współpracy z jednostką badawczo rozwojową.

          Instytut Elektrotechniki Odział technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, dzięki dofinansowaniu zakupu z funduszu EFRR; posiada profesjonalną nawijarkę do wytwarzania owoju kompozytowego na zbiornikach ciśnieniowych.
           Podstawowe parametry maszyny pozwalają na wykonanie elementów wzmacniających na zbiornikach o masie do 150 kg, długości do 1600 mm oraz średnicy do 400 mm.
           Prowadzone w Instytucie prace badawczo rozwojowe nad zależnością wpływu struktury kompozytu (wzmocnionego włóknami węglowymi, szklanymi lub bazaltowymi) na wytrzymałość mechaniczną zbiorników pozwalają projektować i wykonywać owój kompozytowy w zależności od przeznaczenia zbiornika, i tak możliwe jest wykonanie wzmocnienia zbiorników przeznaczonych do magazynowania:

 • metanu pod ciśnieniem 20 MPa,

 • wodoru pod ciśnieniem 90 MPa,

 • powietrza pod ciśnieniem 30 MPa - stosowanych w napędach pojazdów mechanicznych, 

 • a także azotu pod ciśnieniem 24 MPa do napełniania pływaków awaryjnego wodowania śmigłowców i tlenu lub powietrza pod ciśnieniem 30 MPa.

 Proponujemy Państwu współpracę w zakresie opracowania i wdrożenia nowych technologii – projekty współfinansowane przez MNiSW a także wykonanie usługi wzmacniania powierzonych zbiorników.

Parametr

Zakres

Liczba osi

4 - umożliwiające nawijanie: obwodowe, wzdłużne,
śrubowe i planetarne

Oś wrzeciona (X)

nominalna średnica rdzenia  obrotowego 400 mm,
masa rdzenia -150 kg
maksymalna prędkość obrotowa - 120 obrotów/minutę

Suport poziomy (Y)

nominalna długość nawijania -1600 mm
zakres posuwu horyzontalnego 2000 mm
długość rdzenia z króćcami- 2400 mm

Oś nawijania poprzeczna (Z)

zakres posuwu – min.200 mm
prędkość- min. 30 m/min

Oś oczka prowadzącego (V)

kąt +/- 360 stopni
prędkość rotacji min. 60 obrotów/minutę

Oprogramowanie

monitoring procesu nawijania i sterowania nawijaniem,
system zabezpieczenia i kontroli procesu nawijania,
symulacja procesów nawijania rur  i zbiorników

Wanienka nasycająca bębnowa

pojemność 6 litrów,
maksymalna liczba włókien wzmacniających -6
wodny system podgrzewający

Materiały Ceramiczne i Biotworzywa

dr inż. Krzysztof Kogut , k.kogut@iel.wroc.pl , p.313
dr inż. Krzysztof Kasprzyk , k.kasprzyk@iel.wroc.pl , p.313
st. tech. Renata Kłoś , r.klos@iel.wroc.pl, p.313

W ramach zadań badawczo – rozwojowych oraz technologicznych zajmujemy się tematyką obejmującą następujące zagadnienia:

- masy i ceramika elektroizolacyjna (wysokoglinowa, steatytowa, kordierytowa),

- włókna mineralne do zastosowań termoizolacyjnych oraz tłumienności akustycznej,

- materiały do grzejnictwa,

- wyładowania powierzchniowe i wytrzymałość elektryczna dielektryków,

- hydroksyapatyt naturalny,

- proppanty ceramiczne do zastosowań w procesach szczelinowania hydraulicznego przy wydobywaniu gazu z łupków,

- bioceramika, biotworzywa, biomimetyka,

- materiały gradientowe,

- dielektryczne materiały otrzymywane metodą zol – żel.

 

Oferujemy usługi badawcze dotyczące izolatorów ceramicznych, mas oraz materiałów ceramicznych i elektroizolacyjnych jak i szeroko rozumianego osprzętu elektrotechnicznego obejmujące m.in.:

Zespół posiada komory do przyspieszonych badań korozyjnych:

 • kondensacyjną klimatyczną z UV z natryskiem wody Weatherometr Ci 65,

 • solną typu „ AEROSOL” i HERAUS-VOETSCH typu HSK-1000,

 • gazową a wilgotnym SO2,typu KK-260,

 • komorę z testem „PROHESION”,

 • komory siarkowodorową i amoniakalną. 

Zespół wykonuje prace badawcze w zakresie:

 • oceny agresywności korozyjnej naturalnych środowisk atmosferycznych,

 • ochrony antykorozyjnej urządzeń, aparatów i podzespołów przeznaczonych do pracy w różnych agresywnych warunkach klimatycznych (miejskich, przemysłowych, tropikalnych, morskich, kopalnianych itp.),

 • badań korozji galwanicznej (stykowej) metali,

 • badania odporności korozyjnej lakierowych powłok ochronnych w komorach korozyjnych,

 • badania właściwości fizyko-mechanicznych powłok lakierowych: grubości, odporności na uderzenie i zarysowanie, przyczepności wykonywanej metodami nacięć krzyżowych i odrywową, tłoczności, elastyczności, twardości względnej i ścieralności,

 • oceny wpływu produktów termicznego rozkładu tworzyw sztucznych na korozję metali. 

Ponadto zespół prowadzi prace badawcze dotyczące:

 • oceny właściwości antystatycznych powłok lakierowych,

 • opracowania nowej generacji, nietoksycznych pigmentów aktywnych dla antykorozyjnych farb gruntowych,

 • modyfikacji klasycznej ogniowej powłoki cynkowej w zwiększenia jej odporności korozyjnej,

 • doboru farb dla zabezpieczania powierzchni stalowych ocynkowanych (system DUPLEX),

 • doboru i oceny jakości farb dla zabezpieczania linii WN,

 • doboru i oceny farb antykorozyjnych dla zabezpieczania obiektów mostowych oraz innych konstrukcji stalowych infrastruktury miejskiej Wrocławia.

 Wymienione badania wykonywane są na akredytowanych stanowiskach pomiarowych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, w tym także jako badania akredytowane.

1.

Gęstość i porowatość otwarta

2.

Wytrzymałość mechaniczna na zginanie

3.

Moduł elastyczności

4.

Współczynnik rozszerzalności liniowej do 1000 °C

5.

Wyznaczenie pojemności cieplnej

6.

Przewodność cieplna do 100 °C

7.

Odporność na nagłe zmiany temperatury

8.

Wytrzymałość elektryczna

9.

Napięcie wytrzymywane

10.

Przenikalność elektryczna, współczynnik strat dielektrycznych

11.

Rezystywność skrośna

12.

Próba napięciem udarowym piorunowym do 700 kV

13.

Próba napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej, w deszczu

14.

Próba odporności na nagłe zmiany temperatury

15.

Próba termomechaniczna

16.

Próba wytrzymałości mechanicznej

- metoda próby izolatorów stojących i wsporczych izolatorów liniowych

- metoda próby izolatorów wiszących

17.

Próba nasiąkliwości

18.

Próba ocynkowania

19.

Próba przebicia w oleju

20.

Badania odporności materiałów na grzyby pleśniowe, wg norm: PN-EN 60068-2-10 
(z 2005 r.), PN-EN ISO 846:02 (z 2002 r.)

21.

Badania dyfraktometryczne (dyfraktometria rentgenowska – XRD)

W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszym klientom oferujemy doradztwo techniczne jak i wspólne opracowywanie koncepcji produktu. Proponujemy i wykonujemy nietypowe rozwiązania, począwszy od drobnych prętów, rurek (rdzeni) z masy wysokoglinowej Al70 po skomplikowane elementy/kształtki o złożonej geometrii wykonywane metoda wtryskową z masy steatytowej. W zależności od zastosowania i warunków pracy danego elementu dobieramy najbardziej odpowiedni materiał ceramiczny o najwyższej jakości wykonania.

 

Wśród naszych wyrobów znajdują się m.in.:

-  kształtki, koraliki, izolatory jedno i wielokanałowe z masy steatytowej,

- rezystory nieliniowe - karborundowe,

- bioreaktory do procesów biotechnologicznych.

 

Oferujemy również rdzenie ceramiczne (rurki) z masy wysokoglinowej - Al70 o wymiarach: średnica zewnętrzna od f4,0 do f20,0 mm, zarówno jedno- lub wielokanałowe (2, 4 lub 6 otworów, o średnicach według potrzeb klienta.W naszej ofercie znajdują się także kształtki centrujące.

Generator udarów napięciowych HAEFELY, 700 kV, 35 kJ z dzielnikiem napięcia HAEFELY i systemem rejestracji HIAS 743 

Wyposażenie badawcze: 

 • Generator udarów napięciowych HAEFELY – 700 kV, 35 kJ,

 • Dylatometr,

 • Zestaw urządzeń pomiarowych do badania elektroizolacyjnych mas ceramicznych wg. norm,

 • Zestaw urządzeń pomiarowych do badania izolatorów ceramicznych wg. norm,

 • Stanowisko do badania odporności na pleśnie.

Tematyka badawcza: 

 • Masy ceramiczne (wysykoglinowe, steatytowe, kordierytowe),

 • Ceramika elektroizolacyjna,

 • Materiały do grzejnictwa,

 • Wyładowania powierzchniowe na dielektrykach,

 • Bioceramika,

 • Biotworzywa,

 • Nośniki ceramiczne do procesów biotechnologicznych,

 • Biomimetyka,

 • Materiały gradientowe,

 • Dielektryczne materiały otrzymywane metodą zol – żel.

Produkcja: 

 • Kształtki z ceramiki elektroizolacyjnej:

            -steatytowe,

            -wysokoglinowe,

            -kordierytowe,

 • Masy elektroizolacyjne do zaprasowywania elementów grzejnych,

 • Masy elektroizolacyjne do uszczelniania elementów grzejnych,

 • Grzałki patronowe różnej mocy,

 • Rezystory nieliniowe karborundowe,

 • Bioreaktory do procesów biotechnologicznych.

Usługi badawcze: 

 • Badania izolatorów ceramicznych wg. norm,

 • Badania mas ceramicznych wg. norm,

 • Badania elektroizolacyjnych materiałów ceramicznych wg. norm,

 • Pomiary potencjału elektrokinetycznego,

 • Badania odporności materiałów na grzyby pleśniowe, wg norm: PN-EN 60068-2-10 (z 2005 r.); PN-EN ISO 846:02 (z 2002 r.).

Udar napięciowy znormalizowany 

Udar napięciowy ucięty na czole

Kształtki z mas ceramicznych 

Technologie Małoseryjne

mgr inż. Henryk Brzeziński, h.brzezinski@iel.wroc.pl, p.306
Grzegorz Górnicki, g.gornicki@iel.wroc.pl, p.29
Wiesław Wójcik, w.wojcik@iel.wroc.pl, p.309
Rafał Kapczyński. , r.kapczynski@iel.wroc.pl , p.019

      Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowym badaniu izolatorów wszystkich typów wykonanych z materiałów kompozytowych, żywic epoksydowych, polimerów i tworzyw organicznych. Wykonujemy w tym zakresie pełne badania konstruktorskie oraz badania typu (w tym badania materiału osłony – m.in. palność, UV) zgodnie z normami IEC. Nasze oferta obejmuje również badania ograniczników przepięć i izolatorów przepustowych. W II kwartale 2018 badanie przez nas wykonywane będą posiadać akredytację PCA. Możemy również wykonywać badania według parametrów ustalonych ze zleceniodawcą.

Zespół technologii małoseryjnej wykonuje prace:

 • badawcze,

 • konstrukcyjne,

 • technologiczne,

 • laboratoryjne,

 • produkcyjne. 

projektowanie izolatorów dla różnych zastosowań:

 • projektowania izolatorów średnich i wysokich napięć dla różnych zastosowań,

 • projektowania form oraz opracowywania technologii wykonawstwa izolatorów.

 • wykonania prototypowych serii izolatorów,

 • produkcji na skalę seryjną izolatorów. 


Badania termomechaniczne kompozytowych izolatorów wsporczych

 • 96 lub 48 godzinna próba z przemiennym cyklem grzania i chłodzenia,

 • temperatura próby 

-15°C ¸ +70°C

-35°C ¸ +50°C

-50°C ¸ +35°C

 • obciążenie mechaniczne zginające regulowane do 40 kN z możliwością zmiany kierunku obciążenia

 • maksymalna długość izolatorów do 1200 mm.

Niekonwencjonalne Źródła Energii

dr inż. Joanna Warycha , j.warycha@iel.wroc.pl , p.318
dr inż. Marek Malinowski ,  m.malinowski@iel.wroc.pl , p.210
mgr inż. Grzegorz Napolski , g.napolski@iel.wroc.pl, p.515
mgr inż. Tymoteusz Świeboda , t.swieboda@iel.wroc.pl, p.515

         Pierwsze prace zespołu dotyczyły zastosowania ceramicznych przewodników superjonowych w czujnikach gazów SOx i NOx. Następnie obszar zainteresowań poszerzył się o kolejne materiały do zastowowań jako elektrolity w ogniwach paliwowych typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) oraz PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell). 
Obecnie realizowane są prace badawcze dotyczące materiałów do zastosowań w obu rodzajach ogniw paliwowych (elektrolity, elektrody, elementy nośne i konstrukcyjne) oraz badania aplikacyjne, których celem jest zastsowanie ogniw w takich urządzeniach jak pojazdy elektryczne czy awaryjne źródła energii (UPS). 
Wyposażenie naszego laboratorium oraz innych zespołów IEL/OW umożliwia syntezę (m.in. piece, prasy, spin-coating, dip-coating) oraz szeroki zakres badań materiałowych (m.in. dylatometr, derywatograf, dyfraktometr RTG, mikroskopy) i elektrycznych (m.in. analizatory impedancji, programowalne obciążenie pomiarowe, stanowiska do pomiarów w gazach) opracowanych materiałów, a także analizę charakterystyk pracy wytworzonych i komercyjnych złóż ogniw małych i średnich mocy. 
          Nasze badania realizowane są na poziomie materiałowym oraz aplikacyjnym. Opracowujemy nowe elementy aktywne dla ogniw paliwowych i elektrolizera stałotlenkowego SOEC (elektrody, elektrolity), a także materiały pomocnicze takie jak elementy nośne, uszczelki, katalizatory, interkonektory. Dobieramy technologie i sposoby wytworzenia wykonanych materiałów oraz prowadzimy badania struktury i właściwości cieplnych, mechanicznych i elektrycznych, zarówno poszczególnych elementów składowych jak i układów złożonych (np. elektroda-elektorlit czy całe zestawy membranowe MEA-membrane and electrode assembly). Zajmujemy się aplikacjami dobranych/opracowanych elementów w takich urządzeniach jak: ogniwa paliwowe polimerowe i stałotlenkowe, elektrolizer stałotlenkowy - SOEC oraz w prototypowych układach zasilanych wodorem: zasilacz awaryjny - UPS, skuter elektryczny, zestaw edukacyjny prezentujący zasady uzyskania i użytkowania energii wodoru i źródeł odnawialnych.

 

Działalność naukowo-badawcza:

Ogniwa paliwowe typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell):

 • Opracowanie i badania elementów składowych takich jak elektrolit i elektrody (szczególnie materiały dla średniotemperaturowych ogniw paliwowych IT-SOFC).

 • Dobór i testy materiałów pomocniczych (rozszerzalność termiczna, odporność chemiczna).

 • Projektowanie i testowanie prototypowych konstrukcji ogniw stałotlenkowych.

 • Analiza i dobór parametrów pracy modeli ogniw SOFC (m.in. wpływ czynników takich jak: temperatura, wilgotność oraz skład mieszanki paliwa na parametry elektryczne ogniwa).

Ogniwa paliwowe typu PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell):

 • Badania nad opracowaniem nowych (aktywowanych chemicznie) membran PEMFC.

 • Opracowanie i testy nowych prototypowych konstrukcji pojedynczych i złóż ogniw paliwowych.

 • Pomiar i dobór parametrów ogniw PEMFC małej i średniej mocy (również komercyjnych).

Siłownia Elektroenergetyczna:

 • Projekt i testowanie modelowej Siłowni Słonecznej (kolektory i ogniwa fotowoltaiczne, ORC - Organic Ranking Cycle).

 • Opracowanie prototypowego układu elektroenergetycznego łączącego siłownię słoneczną z ogniwami paliwowymi, elektrolizerem z systemem akumulacji gazów oraz superkondensatorami.

Zespół dysponuje aparaturą badawczą:

 • Analizator Impedancji Solartron SI1260 (zakres częstotliwości od 10 μHz do 32 MHz) z Potencjostatem (SI1286) i przystawką do badań dielektrycznych (SI1296).

 • Analizator Impedancji Agilent 4991A (zakres częstotliwości od 1MHz do 3GHz) z uchwytem pomiarowym do badań materiałów magnetycznych (16454A) oraz dielektrycznych (16453A).

 • ProboStat - stanowisko do pomiarów elektrycznych materiałów w temperaturach do 1600 °C w próżni, niedużym nadciśnieniu lub zadanej atmosferze gazowej.

 • Stanowisko do określania wpływu czynników takich jak: temperatura, wilgotność, skład mieszanki paliwa na parametry elektryczne ogniw paliwowych (konstrukcja własna).

 • Dylatometr DA-3 (max. 1100 °C).

 • Piec Nabertherm (max. 1800 °C) z regulowaną atmosferą wypału.

 • Inne urządzenia techniczne (spawarka PUK3s Professional z mikroskopem, mieszalniki gazów, prasa hydrauliczna, piece, suszarki).  

 

Wybrane publikacje dotyczące ogniw paliwowych

 1. G. Paściak, K. Prociów, W. Mielcarek, B. Górnicka, B. Mazurek, Solid electrolytes for gas sensors and fuel cells applications, Journal of the European Ceramic Society, 21 (2001), 1867-1870

 2. G. Paściak, J. Chmielowiec, P. Bujło, New ceramic superionic materials for IT-SOFC applications, Materials Science vol.23, No 4, 2005,

 3. G. Paściak, J. Chmielowiec, P. Bujło, Ogniwa paliwowe – ekologiczne generatory energii”, Nowa Elektrotechnika, nr 3 (7), 2005

 4. P. Bujło, B. Mazurek, G. Paściak, J. Chmielowiec: „Testing of 500 W Electric Power PEM Fuel Cell Stack for APU Application”, International Congress of Young Scientists on Hydrogen, First Edition, 18-21.05.2005, Turyn

 5. P. Bujło, A. Halama, G. Paściak, J. Chmielowiec.: Investigations of Electrolytes for PEM Fuel Cell Applications, Materials Science Forum, Vol. 514-516 (2006) 437.

 6. G. Paściak, J. Chmielowiec, P. Bujło: Conductivity of La- and Pr-doped Bi4V2O11, Materials Science Forum, Vol. 514-516 (2006) 392.

 7. P. Bujło, G. Paściak, J. Chmielowiec, B. Mazurek „Hybryd fuel cell supercapacitor system for Hy-IEL electric scooter drive”, 17 th World Hydrogen Energy Conference WHEC 2008, Queensland, Australia 15-19 06.2008

 8. J. Chmielowiec, G. Paściak, P. Bujło Ionic Conductivity and Thermodynamic Stability of La Doped BIMEVOX, Journal Alloys and Compounds, Vol. 451 (2008), 676-678

 9. Q.L. Liu, S.H. Chan, C.J. Fu, G. Pasciak Fabrication and characterization of large-size electrolyte/anode bilayer structures for low-temperature solid oxide fuel cell stack based on gadolina-doped ceria electrolyte”, Electrochemistry Communications 11(2009)

 10. P. Bujło, A. Sikora, G. Paściak, J. Chmielowiec: Energy flow monitoring unit for Hy-IEL hybrid (PEM fuel cell-supercapacitor) electric scooter, Przegląd Elektrotechniczny 3, 2010, 271

 11. C.J. Fu, S.H. Chan, X.M. Ge, Q.L. Liu, G. Paściak, A promising NieFe bimetallic anode for intermediate-temperature SOFC based on Gd-doped ceria electrolyte, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 13727-13734

 

Inne publikacje (wybrane)

 1. G. Paściak, W. Mielcarek, Thick Film NO2 Sensor, Microsystem Technology Journal No.3 (1996) pp.28-30

 2. B. Mazurek, T. Janiczek, J. Chmielowiec, Assessment of vehicle weight measurement method using PVDF transducers, Journal of Electrostatics 51-52(2001), s. 76-81

 3. D. Hreniak, W. Strek, J. Chmielowiec, G. Paściak, R. Pązik, S. Gierlotka, W. Lojkowski, Electric properties of black BaTiO3:Eu3+ nanoceramics, Journal Alloys and Compounds

 4. Hreniak D., Strek W., Chmielowiec J., Paściak G., Pązik R., Gierlotka S., Lojkowski W., Preparation and conductivity measurement of Eu doped BaTiO3 nanoceramics, Journal Alloys and Compounds, No.408-412 (2006), 637-640.

 5. Bryszewska-Mazurek Anna, Świeboda Tymoteusz, Gromada M., Krząstek K., Baszczuk A., Trawczyński J, Chmielowiec J., Paściak G.: Wytwarzanie proszków perowskitowych na membrany tlenowe do otrzymywania tlenu i procesów oxy-spalania, Ceramika, tom 103, 2008, 163-170.

 6. Mazurek Wojciech Performance analysis of a solar-powered Organic Rankine Cycle engine. Journal of the Air & Waste Management Association. 2011, vol. 61, nr 1, s. 3-6.

 7. A. Iwan, M. Palewicz, A. Chuchmała, L. Górecki, A. Sikora, B. Mazurek, G. Paściak, Opto(electrical) properties of new aromatic polyazomethines with fluorene moieties in the main chain for polymeric photovoltaic devices, Synthetic Metals, In Press, doi:10.1016/j.synthmet.2011.11.024

 

Nagrody i dyplomy

• Wyróżnienie w Konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane w 2006 roku, temat opracowania „Układ zasilania silnika pojazdu elektrycznego wykorzystujący gazowy wodór i polimerowe ogniwo paliwowe” - Wrocław 2007

• III Nagroda w XXIV konkursie na Najlepszą Pracę Naukową i Naukowo-Techniczną Wykonaną lub Wdrożoną w Instytucie Elektrotechniki w roku 2006, temat nagrodzonego opracowania „Bezprzerwowy zasilacz awaryjny z ogniwem paliwowym – Etap II przygotowanie do komercjalizacji urządzenia - Warszawa 2007

• I nagroda w konkursie na pojazd napędzany wodorem organizowanym w ramach międzynarodowej konferencji “Renewable Energy in Theory and Practice - Energy Day in Cieszyn City” - Cieszyn 2007

• Srebrny medal za "Ecological, solar power station with elements of energy generation and storage (PV cells, solar panels, fuel cells, supercapacitors, pressure vessels)" na Międzynarodowej Wystawie „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA” Norymberga 2011

• Medal za ekologię przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA za wyróżniającą się pracę w zakresie wartości ekologicznych w pierwszym światowym współzawodnictwie ekologicznych wynalazków. Praca pt."Ecological, solar power station with elements of energy generation and storage (PV cells, solar panels, fuel cells, supercapacitors, pressure vessels)", Norymberga 2011

• Złoty medal z wyróżnieniem za "Ecological, solar power station with elements of energy generation and storage (PV cells, solar panels, fuel cells, supercapacitors, pressure vessels)" na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011

• Nagrody I Stopnia zarówno jako: Krajowy Mistrz Ekologii oraz Międzynarodowy Mistrz Ekologii za projekt: "Ekologiczna siłownia słoneczna z elementami wytwarzania i gromadzenia energii (ogniwa PV, kolektory słoneczne, ogniwa paliwowe, superkondensatory, zbiorniki ciśnieniowe)" w IX edycji Międzynarodowego Konkursu EKO-2011 na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, Dąbrowa Górnicza 2011

• Instytut Elektrotechniki Liderem Zrównoważonego Rozwoju na V Forum Gospodarczym pt. „Energia i Środowisko”, Warszawa 2011

 

Projekty realizowane przez zespół

Udział w realizacji projektów krajowych i zagranicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii:

• 2009-2014 – EIT+ pt. Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowań elektrycznych.

• 2007-2011 – bilateralny projekt Polska-Singapur pt. Novel super ion-conductors for Intermediate Solid Oxide Cells (IT-SOFC)

• 2007-2010 – projekt rozwojowy pt. Energooszczędna, ekologiczna klimatyzacja zasilana energią słoneczną

• 2006-2010 – COST pt. Advanced materials and technologies for energy storage devices –supercapacitors, fuel cells, hydrogen storage tanks

• 2006-2010 – COST pt. High Performance Energy Storages for Mobile and Stationary Applications

• 2005-2008 – bilateralny projekt Polska-Niemcy z Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg pt.Solid Oxide Fuel Cells for small systems

• 2005-2008 – projekt badawczy pt. Opracowanie niskotemperaturowych tlenkowych przewodników superjonowych do zastosowania w ogniwach paliwowych typu IT- SOFC.

• 2004-2007 – projekt badawczy pt. Nowe elektrolity stałe dla ogniw paliwowych typu SOFC.

• 2003-2005 – projekt badawczy pt. Polimerowe, superjonowe membrany dla ogniw paliwowych typu PEMFC.

Nowe Technologie

mgr inż. Agnieszka Hreniak, a.hreniak@iel.wroc.pl , p.409
mgr inż. Igor Tazbir, i.tazbir@iel.wroc.pl, p. 409
mgr inż. Bartosz Boharewicz, b.boharewicz@iel.wroc.pl , p. 409

Oferowane usługi badawcze:

Badania ogniwa fotowoltaicznych – wszystkie typy.

 • Wyznaczanie sprawności ogniw, współczynnika wypełnienia, napięcia rozwarcia i prądu zwarcia ogniwa bez i podczas naświetlania za pomocą lampy ksenonowej. Widmo promieniowania oraz jednorodność oświetlenia na całej powierzchni odpowiadają klasie A zgodnie z normami E927 i IEC60904-0. Charakterystyki i parametry badanych ogniw fotowoltaicznych wyznaczane są przy użyciu zintegrowanego systemu pomiarowego odzwierciedlającego standardowe warunki STC (Standard Test Condition) t.j. oświetlenie AM 1,5G przy 1000 W/m2, temperatura ogniwa 25 °C,
  • Możliwości stanowiska pomiarowego:
   • Pomiar napięć w zakresie od -20V do +20V,
   • Precyzyjny pomiar prądu w zakresie od 100 pA do 1A,
   • Stolik pomiarowy z regulowaną temperaturą z zakresie od 0 do 60 °C pozwalający na pomiary struktur do wielkości 100 mm x 100 mm,
   • Sondy pomiarowe pozwalające na pomiar struktur o różnych wielkościach (minimalne wymiary mierzonych struktur: 10 x 10 mm),
   • Możliwość sterowania szybkością pomiaru oraz kierunkiem zmian polaryzacji napięciowej badanych struktur.

Technologia zol-żel

Zespół zajmuje się syntezą i modyfikacją tlenków metali otrzymywanych metodą zol – żel, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach techniki. Gotowy wyrób może mieć postać proszku lub powłoki. Ponadto istnieje możliwość funkcjonalizacji powierzchni otrzymanych materiałów grupami organicznymi oraz domieszkowanie ich na etapie syntezy metalami, np. Ag, Cu, Sn, Fe. Dzięki temu można otrzymać materiały o zróżnicowanych właściwościach: aktywnych biologicznie, optycznie, zmieniających właściwości mechaniczne oraz użytkowe materiałów.

Druk 3D

Usługa druku 3D z zastosowaniem różnych filamentów firmy Zortrax: ABS, Ultrat, Glass, HIPS, PCABS, PETG. Maksymalne wymiary drukowanego obiektu to 200 x 200 x 180 mm. Rozdzielczość wydruków od 90 do 400 µm.

Sprzęt:

 • Komora rękawicowa MBraun do prac w atmosferze gazu obojętnego (argon) przy zawartości wilgoci i tlenu poniżej 0,5 ppm.

 • Wyparka rotacyjna R-210 firmy Buchi
 • Wirówka MPW – maksymalna prędkość wirowania 4000 obr/min
 • Potencjostat – galwanostat Autolab 
 • Spin – coater G3P-8
 • Suszarka próżniowa
 • Piec komorowy
 • Urządzenie do nanoszenia warstw doctor blade.

Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław, tel. 71 328 30 61, fax 71 328 25 51, ielow@iel.wroc.p
l