Instytut elektrotechniki wydzierżawi stanowisko do nawijania kompozytowych powłok wzmacniających

Dodano 9.10.2017

Instytut elektrotechniki wydzierżawi stanowisko do nawijania kompozytowych powłok wzmacniających

 

Podstawowe warunki dzierżawy

(warunki szczegółowe zostaną zawarte w umowie dzierżawy) 

-          czynsz: min. 5 000,- zł/mies. + VAT,

-          umożliwienie dostępu dla wydzierżawiającego do przedmiotu dzierżawy w celu jego użytkowania po uprzednim uzgodnieniu terminu,

-          czas dzierżawy: nieokreślony,

-          dzierżawca ponosi koszty transportu,

-          dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim zmian bez zgody Wydzierżawiającego,

-          dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt przedmiot dzierżawy oraz ponosić wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia,

-          tytułem zabezpieczenia praw Wydzierżawiającego wynikających z niniejszej umowy Dzierżawca wniesie na rachunek Wydzierżawiającego kaucję w wysokości 20000PLN. Kaucja będzie zwrócona Dzierżawcy po zakończeniu umowy, po potrąceniu z niej ewentualnych należności czynszowych, bądź kosztów naprawy sprzętu,

-          dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan przedmiotu dzierżawy od chwili jego odbioru.

 

Oferta ważna do 16.10.2017

Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław, tel. 71 328 30 61, fax 71 328 25 51, ielow@iel.wroc.p
l