Ogłoszenia

Realizowane projekty

TYTUŁ: Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne

Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach

(akronim POF)

Skład Konsorcjum:

•    Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu (LiderKierownik projektu: dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEL, e-mail: a.iwan@iel.wroc.pl)

•    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego i Zakład Optyki Informacyjnej

•    Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

•    Instytut Fizyki PAN, Oddział Spektroskopii Ciała Stałego, Warszawa

•    Polskie Systemy Holograficzne s.c., Warszawa

•    Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., Wrocław

Wartość projektu:                                           4 494 715 zł

Udział środków finansowych NCBiR:        4 245 715 zł

Okres realizacji:                                              2012 - 2015

 

Celem projektu jest skonstruowanie polimerowego ogniwa fotowoltaicznego o strukturze objętościowej z plazmonicznymi nanoinkluzjami pułapkującymi światło i elektrodami przepuszczalną oraz rozpraszającą z Al. Prace badawcze będą skoncentrowane na: syntezie, charakterystyce oraz wspomaganej komputerowo optymalizacji nowych, stabilnych termicznie polimerów domieszkowanych fulerenami i nanocząstkami Ag, a także na modyfikacji anody i katody ogniwa OPV.

TYTUŁ: Zakup specjalistycznej aparatury i modernizacja laboratorium IEL

W Oddziale wrocławskim Instytutu Elektrotechniki realizowany jest projekt

„Zakup specjalistycznej aparatury i modernizacja laboratorium IEL”

nr WKP 1/1.4.2/2/2005/117/198/358/2007
współfinansowany ze środków  EFRR w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
w kwocie 1 051 431,82 zł, całkowita wartość projektu 1 890 000,00 zł


dotyczący zakupu specjalistycznej aparatury:

 1. Systemu pomiarowego AFM,
 2. Derywatografu,
 3. Mostka szerokopasmowego, impedancyjnego,
 4. Stanowiska do nawijania kompozytowych powłok wzmacniających,
 5. Mikroskopu skaningowego z przystawką EDS,
 6. Stanowiska do ciągłego odlewania taśm amorficznych.

Seminaria

8 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo, 

Zapraszam w piątek, 8 kwietnia, o godzinie 12.00, do sali 414 na

wykład pt.:

"Ink-Jet Printed Perovskite Solar Cells”

który wygłosi 
p. Konrad Wojciechowski z firmy Saule Technologies
łączę wyrazy szacunku, 
Andrzej Sikora

18 marca 2016 r.

Szanowni Państwo, 

Zapraszam w piątek, 18 marca, o godzinie 12.00, do sali 414 na

seminarium pt.
Zadanie
"Innowacyjna technologia kompozytowych izolatorów wsporczych Instytutu Elektrotechniki" 

zaprezentują:
dr inż. Tadeusz Mączka i dr inż. Grzegorz Paściak
łączę wyrazy szacunku, 
Andrzej Sikora

26 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo, 

Zapraszam w piątek, 26 lutego, o godzinie 12.00, do sali 414 na

przegląd zrealizowanych w 2015r. oraz zaplanowanych na 2016r. prac badawczych w IEl/OW.
Zadanie
"Badania wpływu czynników starzeniowych na właściwości materiałów w skali submikrometrowej w korelacji z parametrami standardowych pomiarów makroskopowych." 
oraz
"Badania właściwości mechanicznych i elektrycznych za pomocą zaawansowanych technik mikroskopii sił atomowych dla wybranych przezroczystych tlenków metali." 

zaprezentuje:
dr hab inż. Andrzej Sikora
łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Sikora

19 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo, 

Zapraszam w piątek, 19 lutego, o godzinie 12.00, do sali 414 na

przegląd zrealizowanych w 2015r. oraz zaplanowanych na 2016r. prac badawczych w IEl/OW.
Zadanie
"Kontynuacja prac nad możliwością wykorzystania elektrolitów stałych do konstrukcji wysokotemperaturowego elektrolizera SOEC." 
oraz
"Kontynuacja prac nad wykorzystaniem elektrolitów stałych do konstrukcji wysokotemperaturowego elektrolizera SOEC. Część III." 

zaprezentuje:
dr inż. Jacek Chmielowiec
Zadanie
"Opracowanie nowych aktywnych komponentów do zastosowania w polimerowych ogniwach paliwowych." 
oraz
"Elektrody gazodyfuzyjne modyfikowane TiO2, TiO2-SiO2-VTMS oraz dekorowanym tlenkiem grafenu przeznaczone dla ogniw paliwowych typu PEMFC o obniżonej zawartości katalizatora platynowego." 

zaprezentuje:
mgr inż. Marek Malinowski
łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Sikora

5 lutego 2016 r.

Szanowni Państwo, 

Zapraszam w piątek, 5 lutego, o godzinie 12.00, do sali 414 na

przegląd zrealizowanych w 2015r. oraz zaplanowanych na 2016r. prac badawczych w IEl/OW.
Zadanie
"Wykorzystanie technik próżniowych, w tym zjawisk zachodzących podczas niskoenergetycznego wyładowania jarzeniowego, do modyfikacji właściwości materiałów." 
oraz
"Badania nad doborem materiałów ekranujących niskie częstotliwości pola elektromagnetycznego i opracowanie technologii ich wytwarzania." 

zaprezentuje:
dr inż. Bronisław Szubzda
Zadanie
"Synteza i badania synergicznych układów na bazie domieszkowanej kwasami organicznymi polianiliny z metalicznymi pigmentami aktywnymi do zastosowań w antykorozyjnych, epoksydowych powłokach ochronnych." 

zaprezentuje:
dr inż. Wojciech Szymański
łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Sikora

29 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo, 
Zapraszam w piątek, 29 stycznia, o godzinie 12.00, do sali 414 na

przegląd zrealizowanych w 2015r. oraz zaplanowanych na 2016r. prac badawczych w IEl/OW.

Zadanie
"Opracowanie technologii wytwarzania polimerowych kompozytów o własnościach antystatycznych, półprzewodzących i pozystorowych, do zastosowań w wyłącznikach małej i średniej mocy oraz wyrobach wysokonapięciowych." 

oraz
"Opracowanie technologii wytwarzania polimerowych kompozytów przewodzących i półprzewodzących do zastosowań w ogranicznikach prądowych, ogranicznikach przepięć, elementach grzejnych oraz na powłoki antystatyczne i ekranujące." 

zaprezentują:
dr inż. Leszek Moroń
dr hab. inż. Barbara Górnicka, prof. IEL
dr hab. inż. Witold Mielcarek, prof. IEL 

łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Sikora

17 lipca 2015

Szanowni Państwo, 
Zapraszam w piątek, 17 lipca, o godzinie 13.00, do sali 414 na

wykład zatytułowany

"Narzędzia pracy grupowej w E-SCIENCE.PL” 

który wygłosi mgr inż. Sebastian Bijak z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej

Przedstawione zostaną dostępne przez przeglądarkę stron WWW narzędzia do pracy grupowej takie jak: system telekonferencji, współdzielenie zasobów dyskowych, współdzielony edytor tekstowy, system ankiet.
łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Sikora

9 lipca 2015 r.

Szanowni Państwo, 
Zapraszam w czwartek, 9 lipca, o godzinie 10.00, do sali 414 na

wykład zatytułowany

"Ogniwa słoneczne na bazie materiałów perowskitowych” 

który wygłosi dr hab. Marek Lipiński, prof. PAN z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM Kozy

łączę wyrazy szacunku 
Andrzej Sikora

23 maja 2014r.

Szanowni Państwo, 
Zapraszam w piątek, 23 maja, o godzinie 13.00, do sali 414 na

seminarium pt.

„Pomiar wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych oraz systemy monitorujące online w systemie elektroenergetycznym” 

które poprowadzi przedstawiciel firmy Poltrade, Przemysław Widziewicz 

Wystąpienie zostanie poświęcone najnowszym rozwiązaniom w dziedzinie badań on-line&off-lnie wyładowań niezupełnych oraz monitorowania on-line układów izolacyjnych w systemie elektroenergetycznym na przykładzie rozwiązań oferowanych przez producentów: DOBLE ENGIENEERING, PHENIX TECHNOLOGIES, MORGAN SCHAFFER oraz b2HV. Po wykładzie, w ramach demonstracji na hali wysokich napięć, możliwe będzie poddanie badaniom własnych próbek. 
łączę wyrazy szacunku, 
Andrzej Sikora

15 kwietnia 2014r.

Szanowni Państwo, 
Zapraszam we wtorek, 15 kwietnia, o godzinie 12.00, do sali 414 na

seminarium pt.

„Nowe aktywne komponenty polimerowych ogniw paliwowych” 

które poprowadzi mgr inż. Marek Malinowski 

łączę wyrazy szacunku, 
Andrzej Sikora

7 kwietnia 2014r.

Szanowni Państwo, 
Zapraszam w poniedziałek, 7 kwietnia, o godzinie 11.00, do sali 414 na

seminarium pt.

„Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” 

które poprowadzą dr inż. Mateusz Tykierko oraz dr inż. Grzegorz Banach
z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego 

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną zaawansowane narzędzia informatyczne do gromadzenia, przetwarzania i współdzielenia danych eksperymentalnych powstających w ramach multidyscyplinarnych badań związanych z nowoczesnymi technologiami np. materiałowymi, rozwijanych we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym.

łączę wyrazy szacunku, 
Andrzej Sikora

18 lutego 2014r.

Szanowni Państwo, 
Zapraszam we wtorek, 18 lutego, o godzinie 13.00, do sali 414 na

seminarium pt.

„Ocena właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą” 

które poprowadzi mgr inż. Dominika Gaworska-Koniarek 

Podczas prezentacji przedstawione zostaną możliwości lokalnego pomiaru podstawowych właściwości magnetyczncyh blach elektrotechnicznych. Zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów lokalnych właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą oraz czynniki wpływające na wyniki pomiarów.

łączę wyrazy szacunku, 
Andrzej Sikora

14 lutego 2014r.

Szanowni Państwo, 
Zapraszam w piątek, 14 lutego, o godzinie 13.00, do sali 414 na

seminarium pt.

„Modyfikowana polianilina jako materiał o właściwościach termoelektrycznych” 

które poprowadzi mgr inż. Ewa Kolasińska 

Zaprezentowany zostanie przegląd prac wykonanych w latach 2010-2013 w ramach pracy doktorskiej „Sterowanie strukturą polianiliny i jej kompozytów o właściwościach termoelektrycznych”. Porównane będą kompozyty na bazie polianiliny o różnym rodzaju i stopniu wypełnienia, przedstawiona zostanie technologia wytwarzania tych materiałów i metody badań. Jako parametry oceny przyjęto rezystywność skrośną, współczynnik Seebeck’a i temperaturę rozkładu.

łączę wyrazy szacunku, 
Andrzej Sikora

13 grudnia 2013r.

Szanowni Państwo,

Zapraszam w piątek, 13 grudnia, o godzinie 11.00, do sali 414 na 

prezentacje referatów na otwartym zebraniu PKME

Maciej Klein, Politechnika Gdańska

Własności fotofizyczne i fotoelektryczne organicznych kompleksów rutenu (II) stosowanych w barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych

Radosław Chowaniec, Politechnika Wrocławska

Badanie rozkładu ładunku przestrzennego w kompozytach polimerowych z nanowypełniaczami

 łączę wyrazy szacunku,     

Andrzej Sikora

21 listopada 2013r.

Szanowni Państwo,

Zapraszam w czwartek, 21 listopada, o godzinie 13.00, do sali 414 na

seminarium pt.

„Postępy w temacie uzyskiwania nanoporowatych membran Al2O3 i osadzania w nich nanocząstek”

które poprowadzi mgr inż. Sebastian Juchim 

W trakcie seminarium przedstawiony zostanie zakres prac konstrukcyjnych oraz omówione będą etapy technologiczne, opracowane i wykonane przy realizacji tematu badawczego „Badanie możliwości formowania nanocząstek w nanoporowatej matrycy na bazie tlenku aluminium.” Zaprezentowane zostaną również wyniki badań próbek otrzymanych w bieżącym roku.

 łączę wyrazy szacunku,     

Andrzej Sikora

27 września 2013r.

Szanowni Państwo,

Zapraszam w piątek, 27 września, o godzinie 13.00, do sali 414 na

seminarium pt.

„Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazu w automatyzacji procedur pomiarowych”

które poprowadzi mgr inż. Łukasz Bednarz

Celem wystąpienia jest przedstawienie nowych metod pomiarowych z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania obrazu.  Za pomocą cyfrowej analizy obrazu  można znacząco zwiększyć automatyzację procesów pomiarowych jak i wyeliminować błędy spowodowane czynnikiem ludzkim. W prezentacji zostaną zaprezentowane przykłady implementacji kilku metod przetwarzania obrazu w procesie pomiarowym.

  łączę wyrazy szacunku,     

Andrzej Sikora

28 czerwca 2013r.

Szanowni Państwo,

Zapraszam w piątek, 28 czerwca, o godzinie 13.00, do sali 414 na

seminarium pt. „Transparentna elektronika”

które poprowadzi dr hab. inż. Jarosław Domaradzki

z Wydziału Elektrotechniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad można było zauważyć znaczny wzrost zainteresowania badaniami naukowymi, dotyczącymi wytwarzania oraz badania właściwości nowego typu nieorganicznych materiałów tlenkowych o takich unikatowych właściwościach, jak duża przezroczystość w zakresie widzialnych fal świetlnych oraz duże przewodnictwo elektryczne o elektronowym lub dziurowym typie w temperaturze pokojowej. Badania te przyczyniły się do powstania nowej dziedziny naukowej, która łączy nowoczesną elektronikę tlenkową oraz fotonikę – transparentną elektronikę.

Podczas seminarium zaprezentowane będą zagadnienia dotyczące materiałów dla transparentnej elektroniki. W szczególności, omówione zostaną prace badawcze realizowane w tym zakresie w Zespole Naukowym kierowanym przez prof. dr hab. inż. Danutę Kaczmarek na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

łączę wyrazy szacunku,

Andrzej Sikora

21 czerwca 2013r.

Szanowni Państwo,

 Zapraszam w piątek, 21 czerwca, o godzinie 13.00, do sali 414 na

seminarium informacyjne dotyczące projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

które poprowadzi p. Rafał Kaczmarek z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej prowadzą nabór wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

W czasie spotkania zostaną przedstawione szczegółowe zasady udziału w programie oraz wyniki pierwszego naboru wniosków aplikacyjnych. Spotkanie będzie dla uczestników okazją do indywidualnych konsultacji planowanych przedsięwzięć innowacyjnych pod kątem możliwości aplikowania o dofinansowanie z programu.

Zgłoszenia przedstawicieli firm prosimy kierować na adres: dolnoslaskibon@wctt.pl, podając: imię i nazwisko, nazwę instytucji oraz numer telefonu.

Regulamin programu, formularze wniosków oraz pozostała dokumentacja aplikacyjna znajdują się na stronie www.dolnoslaskibon.pl. Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 71 320 21 29 oraz pisząc na adres: dolnoslaskibon@wctt.pl.

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

łączę wyrazy szacunku

Andrzej Sikora

17 maja 2013r.

Zapraszamy w piątek, 17 maja, o godzinie 13.00, do sali 414
na seminarium

pt. „Ocena wpływu promieniowania świetlnego na właściwości powierzchni materiałów z wykorzystaniem wysokorozdzielczych technik obrazowania”

Andrzej Sikora

Streszczenie:

Długotrwałe działanie promieniowania słonecznego na materiały powoduje degradację ich właściwości (mechanicznych, elektrycznych itp.), co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia ich parametrów użytkowych. Badania wpływu promieniowania słonecznego realizowane są w znormalizowany sposób, poddając odpowiednio przygotowane próbki narażeniu w komorze symulacyjnej a następnie badając wybrane właściwości. Rozwiązanie to jest jednak czasochłonne i kosztowne. Jako alternatywę zaprezentowano metodę badawczą bazującą na wysokorozdzielczych technikach obrazowania (mikroskopia sił atomowych i mikrotomografia komputerowa), umożliwiających dokonanie oceny stopnia degradacji próbek przy zastosowaniu znacząco mniej kosztownych rozwiązań.

Łączę wyrazy szacunku,
Andrzej Sikora

15 kwietnia 2013r.

W dniu 15 kwietnia 2013 roku, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (s. 414)
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. Mariusza Ozimka.

Temat pracy doktorskiej:

"Wielowarstwowe kompozytowe ekrany elektromagnetyczne otrzymywane metodą impulsowego rozpylania magnetronowego".

Promotorem pracy jest dr hab. inż. Wiesław Wilczyński, prof. IEl
Recenzetami pracy są:
                                      dr hab. inż. Ryszard Kacprzyk, prof. nadzw. - Politechnika Wrocławska
                                      dr hab. inż. Barbara Ślusarek, prof. nadzw. - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Rozwój kadry naukowej

DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH 

 

Mgr inż. EWA KOLASIŃSKA na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej nt.:
„Sterowanie strukturą polianiliny i jej kompozytów o właściwościach termoelektrycznych”
oraz po spełnieniu wszystkich warunków określonych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.).
uzyskała stopień naukowy DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie elektrotechnika i specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne nadany

 

Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki podjętą w dniu 17 grudnia 2015 r.
Rada Naukowa wyróżniła powyższą rozprawę doktorską.

 

Praca broniona była w: dziedzinie – nauki techniczne; dyscyplinie – elektrotechnika.

 

          Promotor: prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek, Instytut Elektrotechniki
       Recenzenci: prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka-Grzesiak, Politechnika Poznańska
                           dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH
 
Mgr inż. KRZYSZTOF KOGUT na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej nt.:
„Elektryczna wytrzymałość powierzchniowa. Rola ładunku w rozwoju wyładowań powierzchniowych”
oraz po spełnieniu wszystkich warunków określonych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.).
uzyskał stopień naukowy DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie elektrotechnika i specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne nadany

 

Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki podjętą w dniu 12 marca 2015 r.
Rada Naukowa wyróżniła powyższą rozprawę doktorską.

 

Praca broniona była w: dziedzinie – nauki techniczne; dyscyplinie – elektrotechnika.

 

                Promotor: prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek, Instytut Elektrotechniki
             Recenzenci: prof. dr hab. inż. Władysława Opydo, Politechnika Poznańska
                                 prof. dr hab. inż. Józef Kędzia, emerytowany profesor Politechniki Opolskiej

 

W dniu 7 marca 2013 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie na posiedzeniu Rady Naukowej zostało przeprowadzone kolokwium habilitacyjne dra inż. Andrzeja Sikory.

Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej:

Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii sił atomowych w diagnostyce materiałów elektrotechnicznych”

 dr inż. Andrzej SIKORA uzyskał stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK TECHNICZNYCH

w dyscyplinie elektrotechnika i specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne.

Dr inż. Barbara GÓRNICKA na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej nt.:

„Izolacja z nanokompozytów polimerowych w zastosowaniu do silników elektrycznych niskiego napięcia”

oraz po spełnieniu wszystkich warunków określonych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.).
uzyskała stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK TECHNICZNYCH

w dyscyplinie elektrotechnika i specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne, nadany Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki podjętą w dniu 13 grudnia 2012 r.

W dniu 10 października 2012 r. na Politechnice Wrocławskiej przeprowadzone zostało kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Iwan.

Na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej nt.:

„Nowe azometiny i poliazometiny o budowie liniowej, gwiaździstej i dendrytowej: synteza, przejścia fazowe i wybrane właściwości optoelektryczne”

dr Agnieszka IWAN uzyskała stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK CHEMICZNYCH

w dyscyplinie chemia, nadany Uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe 2016

Wyniki wyboru oferentów

 1.  W wyniku analizy ofert dot. zapytania nr 1/2016, wybrano ofertę firmy Ad Valor Agnieszka Lula.
 2. W wyniku analizy ofert dot. zapytania nr 2/2016, wybrano ofertę firmy Danta s.c. Tadeusz i Piotr Graczyk.
 3. W wyniku analizy ofert dot. zapytania nr 3/2016, wybrano oferty firm ERIE Troskiewicz spółka jawna oraz Pryzmat Sp.z o.o.

Materiały biurowe i tonery

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

(dotyczy wyboru firmy dostarczającej materiały biurowe lub tonery)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie do siedziby Zamawiającego, materiałów biurowych w roku 2016.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy szczegółowe zapotrzebowania oraz terminarz dostaw.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: rok 2016.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (1 sztuki) netto oraz ewentualny rabat (%) w przypadku większego kwotowo zamówienia.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.bajorek@iel.wroc.pl jako skan dokumentu, lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50 – 369 Wrocław do dnia 15.01.2016.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.01.2016.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 60%

2 - Jakość oferowanych towarów/zamienników 20%

3 - Czas realizacji zamówienia 10%

4 - Forma płatności 10%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów. Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marek Bajorek pod numerem telefonu

(071) 328-30-61 wew. 422 oraz adresem email: m.bajorek@iel.wroc.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja materiałów biurowych.

 2. Specyfikacja tonerów.

Środki czystości

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

(dotyczy wyboru firmy dostarczającej środki czystości)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie do siedziby Zamawiającego, środków czystości w roku 2016.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy szczegółowe zapotrzebowania oraz terminarz dostaw.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: rok 2016.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (1 sztuki) netto oraz ewentualny rabat (%) w przypadku większego kwotowo zamówienia.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.bajorek@iel.wroc.pl jako skan dokumentu, lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50 – 369 Wrocław do dnia 15.01.2016.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.01.2016.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 70%

2 - Czas realizacji zamówienia 15%

 

3 - Forma płatności 15%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów. Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marek Bajorek pod numerem telefonu

(071) 328-30-61 wew. 422 oraz adresem email: m.bajorek@iel.wroc.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja.

Wycena wartości budynków

Zapytanie ofertowe nr 1/2016
(dotyczy wyceny wartości budynków oraz gruntu)

 

Instytut Elektrotechniki ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie następujących prac.

 

„Przygotowanie wyceny realnej wartości budynków Instytutu oraz użytkowania wieczystego gruntów”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50-369 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

29.01.2016 r.

 

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.bajorek@iel.wroc.pl, lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61,
 50 –369 Wrocław, do dnia 11.01.2016, do godz. 14.30.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.01.2016.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Cena - 100%

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wynik wyboru oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

6. Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować telefonicznie pod nr 71 3283061 w. 422
lub pod adresem:

 

m.bajorek@iel.wroc.pl,

- fax: 71 3282551,

- Instytut Elektrotechnki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55/61, 50-369 Wrocław.

Zapytania ofertowe 2015

Wyniki wyboru oferentów

1.  W wyniku analizy ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie nr 1/2015 wybrano ofertę firmy Brante Partners Sp. z o.o.

W związku z pytaniami Państwa w sprawie postępowania, przedstawiamy szczegóły złożonych ofert, związane z wymaganym i ocenianym kryterium – CENĄ.

Nazwa firmy

Cena brutto

Startit Fund Sp. z o.o.

11 611,20

„EU-CONSULT” Sp. z o.o.

54 120,00

Brante Sp. z o.o.

8 474,70

Marifa Zarządzanie Własnością Intelektualną Sp. z o.o.

18 450,00

B&O Capital Sp. z o.o. S.K.A.

14 760,00

Polinvest Sp. z o.o.

24 477,00

Wszyscy Oferenci spełniali podane w zapytaniu wymagania.

2.  W wyniku analizy ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie nr 3/2015 wybrano ofertę firmy Centrostal Wrocław

3.  W wyniku analizy ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie nr 4/2015 wybrano ofertę firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNO-REMONTOWY Krystyna Kamińska

Dostawa siłownika hydraulicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/2015

( dotyczy siłownika hydraulicznego)

 

W związku z realizacją projektu nr POIG.01.04.00-00-150/13 „Innowacyjna technologia kompozytowych izolatorów wsporczych Instytutu Elektrotechniki”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowychInstytut Elektrotechniki zaprasza do składania ofert na dostawę siłownika hydraulicznego

I.     ZAMAWIAJĄCY

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa siłownika hydraulicznego

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania:
                    - średnica tłoka 220mm
                    - średnica tłoczyska 160mm
                    - skok tłoka 500mm
                    - ciśnienie pracy 160 bar
                    - z mocowaniem, kołnierzem od strony przedniej
                    - siła ciągnąca ok. 30 kN
                    - zakończenie siłownika, gwint wewnętrzny M64
                    - przyłącza olejowe M64x2
                    - brak hamowania 

III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

IV.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: t.maczka@iel.wroc.pl, lub: faksem na nr (71) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50 – 369 Wrocław do dnia 15.07.2015 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 15.07.2015 r.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

V.      OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

1 - Cena 100%

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Tadeusz Mączka, nr tel. 71 328-30-61 wew. 306, e-mail t.maczka@iel.wroc.pl,

Dostawa kształtowników i blach stalowych

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

( dotyczy kształtowników i blach stalowych )

 

W związku z realizacją projektu nr POIG.01.04.00-00-150/13 „Innowacyjna technologia kompozytowych izolatorów wsporczych Instytutu Elektrotechniki”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowychInstytut Elektrotechniki zaprasza do składania ofert na dostawę kształtowników i blach stalowych

I.     ZAMAWIAJĄCY

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa kształtowników i blach stalowych

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a.   Ceownik 180, stal gat. S235JR, 170 metrów

b.   Blacha stalowa 200x3000x1640mm,  stal gat. S235JR, szt.1

c.   Blacha stalowa 400x750x1500mm, stal gat. S355JR, szt.1

d.   Blacha stalowa 8x1250x2500mm, stal gat. S235JR, szt.1

e.   Pręt stalowy walcowany średnica 60mm, stal gat. S355JR, 18 metrów, 3 szt.

 (odcinki długość 6 metrów)

f. Blacha perforowana (kwadrat 10mm), 1250x 2500mm, grubość od 0,5mm do 0,8 mm,  stal gat.

   1.4301, szt. 2 

g. Transport  do  siedziby zamawiającego tj. Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii

     i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61,

     50 - 369  Wrocław

 

3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

 

IV.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: t.maczka@iel.wroc.pl, lub: faksem na nr (71) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50 – 369 Wrocław do dnia 15.07.2015 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 15.07.2015 r.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

V.      OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

1 - Cena 100%

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresemwww.iel.wroc.pl

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Tadeusz Mączka, nr tel. 71 328-30-61 wew. 306, e-mail t.maczka@iel.wroc.pl,

Dokonanie Zgłoszenia Patentowego

Zapytanie ofertowe nr 2/2015
(dotyczy przygotowania i dokonania Zgłoszenia Patentowego)

 

W związku z realizacją projektu pt. „Superkataliza” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Patent Plus, Instytut Elektrotechniki ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie następujących prac.

 

„Przygotowanie w języku angielskim i dokonanie Zgłoszenia Patentowego w trybie PCT, a następnie wejście w fazy krajowe w: Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz w fazę regionalną w Europejskim Urzędzie Patentowym”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50-369 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zgłoszenie patentowe PCT ma być dokonane w terminie do 17.03.2015 r. (zgłoszenie w UPRP zostało dokonane 19.03.2014 r).

 

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: w.lipiec@iel.wroc.pl, lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61,
 50 –369 Wrocław, do dnia 03.03.2015, do godz. 14.30.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.03.2015.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Cena - 100%

 

 

V. WYMAGANIA

 

Od oferenta wymaga się udokumentowanego doświadczenia w zakresie usług rzecznikowskich w procesie ubiegania się o patent międzynarodowy w trybie PCT i EPO. Co najmniej jedno postępowanie zakończone na etapie fazy krajowej procedury PCT.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wynik wyboru oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Faza regionalna w Europejskim Urzędzie Patentowym ma obejmować następujące kraje:

 

Francja, Austria, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

 

2. Niniejsze zapytanie nie dotyczy etapu przyznania patentu i jego walidacji w w/w krajach.

 

3. Koszty: opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem, zagranicznych rzeczników patentowych i tłumaczeń na języki poszczególnych krajów (z wyj. j. angielskiego) pokrywa Zleceniodawca.

 

4. Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy: Pełnomocnictwo, Opis wynalazku, Zastrzeżenia oraz Skrót Opisu wynalazku w wersji polskiej (ilość tekstu do przekładu szacuje się na mniej niż 7 stron A4, czcionka 12, odległość między wierszami 1,5, ilość znaków bez spacji: 10 753, ilość znaków ze spacjami: 12 321, ilość wyrazów: 1 577).

 

5. Zleceniodawca oczekuje na decyzje NCBiR w sprawie kwalifikacji do II Etapu Projektu Patent Plus. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezakwalifikowania się do II Etapu Projektu Patent Plus i w związku z tym, nieotrzymania finansowania z NCBiR na przedmiotowe prace.

 

 

 

6. Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować pod adresem:

 

w.lipiec@iel.wroc.pl,

- fax: 71 3282551,

- Instytut Elektrotechnki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55/61, 50-369 Wrocław.

Analiza potencjału rynkowego wynalazku

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

(dotyczy analizy potencjału rynkowego, analizy ryzyka, wyceny wartości zgłoszenia patentowego, analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową)

 

W związku z realizacją przez Instytut Elektrotechniki projektu Superkataliza współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Patent Plus Instytut Elektrotechniki zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących prac: 

Analiza potencjału rynkowego, analiza ryzyka, wycena wartości zgłoszenia patentowego, analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową. 

Opis cech wynalazku znajduje się w załączniku.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia prac: 01.02.2015 r. a ukończenia: 13.02.2015 r.

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: w.lipiec@iel.wroc.pl, lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50 – 369 Wrocław do dnia 28.01.2015.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.01.2015.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

 

 

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

1 - Cena 100%

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Lipiec pod numerem telefonu

(071) 328-30-61 wew. 206 oraz adresem email: w.lipiec@iel.wroc.pl

Konferencje

Konferencja  "Postępy w Elektrotechnologii" weszła na stałe do kalendarza krajowych imprez naukowych. 

Postępy w Elektrotechnologii 2015

Jamrozowa Polana 2015

Ósma Konferencja naukowa Postępy w Elektrotechnologii odbyła się 23-25 września 2015 r. Organizatorami Konferencji byli Oddział Wrocławski Instytutu Elektrotechniki wspólnie z Katedrą Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z Komitetem Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Oddziałem Wrocławskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polskim Komitetem Materiałów Elektrotechnicznych SEP i Polskim Stowarzyszeniem Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Patronat naukowy Konferencji sprawowały: Komitet Elektrotechniki PAN, Polski Komitet Wielkich Sieci Energetycznych CIGRE oraz Wrocławski Okręg Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Sponsorami Konferencji byli: Polska Akademia Nauk, Instytut Elektrotechniki i Politechnika Wrocławska, Okręg Wrocławski SEP sponsorował Konkurs "Na Najlepszą Prezentację Prac Naukowych" dla młodych pracowników naukowych w tym doktorantów.

Do popularnego ośrodka sportów zimowych, w tym przede wszystkim biatlonu, przepięknie położonej Jamrozowej Polany koło Dusznik Zdroju przybyło 62 uczestników Konferencji. W Konferencji brali udział i autorami prezentacji prac naukowych byli przedstawiciele uczelni i instytutów zajmujących się naukami technicznymi oraz przedstawiciele przemysłu. Uczestniczyli między innymi pracownicy Politechnik Poznańskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Warszawskiej, Gdańskiej, Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska, Instytutu Energetyki z Warszawy, Instytutu Metali Nieżelaznych z Poznania, Międzynarodowego Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych z Wrocławia, a także przedstawiciele głównego organizatora - Instytutu Elektrotechniki z Warszawy i Wrocławia. Wśród uczestników byli również przedstawiciele przedsiębiorstw miedzy innymi  z Impact Clean Power Technology S.A., ABB Sp. z o.o. i Industry Technologies SA, NTI Sp.z o.o.

Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów: prof. Ryszard Kacprzyk z politechniki Wrocławskiej i Wiesław Wilczyński z Instytutu Elektrotechniki, obaj członkowie Komitetu Elektrotechniki PAN - współorganizatora. Otwierający przywitali serdecznie wszystkich przybyłych, a szczególnie wielokrotnych uczestników konferencji: profesor Hannę Mościcką-Grzesiak z Politechniki Poznańskiej, profesora Ryszarda Pawlaka z Politechniki Łódzkiej, Jana Subocza z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, dyrektora Instytutu Energetyki profesora Jacka Wańkowicza i wielu innych. Zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia Konferencji i aktualna tematyka oraz aktualne problemy występujące w obszarze nowych technologii materiałów stosowanych w elektrotechnice oraz metodach ich badań.

Zakres tematyczny przyjętych do prezentacji referatów był bardzo szeroki, dotyczył wielu zagadnień technologii materiałów, metod badań, docelowych aplikacji innowacyjnych materiałów i technologii oraz problemów z tym związanych. Całość dorobku naukowego prezentowanego podczas Konferencji podzielona została na pięć planarnych sesji tematycznych i jedną sesję posterową. Zagadnienia podnoszone w sesjach tematycznych dotyczyły następujących obszarów, od których przyjęto tytuły sesji ustnych: Materiały dielektryczne, Technologie plazmowe, Materiały i technologie specjalne, Materiały nadprzewodzące i magnetyczne, Niekonwencjonalne źródła i magazyny energii.

Ważnym elementem Konferencji był konkurs "Na Najlepszą Prezentację Prac Naukowych" dla młodych pracowników naukowych w tym doktorantów. Specjalnie powołana Komisja Konkursowa analizowała wystąpienia uczestników zarówno w sesjach ustnych jak i plakatowej. Komisja Konkursowa w składzie Profesor Hanna Mościcka-Grzesiak, Profesor Ryszard Kacprzyk, Profesor Jan Subocz, Profesor Andrzej Sikora i Dr Ryszard Kordas - Przewodniczący Komisji, jednocześnie przedstawiciel fundatora nagród Oddziału SEP we Wrocławiu oceniła ogółem 18 prac, z których 6 zostało nagrodzonych, a dwie wyróżnione. Nagrodę I-szego stopnia otrzymał Daniel Gajda z Międzynarodowego Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych. Kolejne nagrody zdobyli: drugą Radosław Szklarek, równorzędne trzy nagrody trzecie Marcin Lewandowski, Mariusz Ozimek i Piotr Przybyłek. Natomiast osobami wyróżnionymi byle: Robert Miotk i Marcin Lebioda.

Zamykając Konferencję, przedstawiciele instytucji organizujących oraz osoby zabierające głos podkreślili wysoką wagę, nowoczesność i innowacyjność zagadnień prezentowanych w referatach. Z zaznaczeniem, że przy dynamicznym rozwoju i dzisiejszych wyzwaniach stojących przed energetyką i elektrotechnologią takie przedsięwzięcia naukowe, jak kończąca się właśnie Konferencja w Jamrozowej Polanie są bezcenne dla analizowania i wytyczania kierunków rozwoju krajowych prac badawczych i technologicznych, aby polska nauka w tej, strategicznej dziedzinie sprostała stawianym jej oczekiwaniom oraz była partnerska na rynku europejskim.

Przedstawiono również konieczność kolejnych odsłon Konferencji "Postępy w Elektrotechnologii" oraz perspektywy innych przedsięwzięć naukowych organizowanych przez uczestników.

PROGRAM VIII KONFERENCJI

Sesja Ustna I, Materiały dielektryczne  prowadzący  Prof. Krzysztof Siodła

 

1.    R. Kacprzyk, Wewnętrzny efekt fotoelektryczny w materiałach izolacji napowietrznej

2.    K. Walczak, Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier-olej

3.    J. Gielniak, Zawilgocenie izolacji papierowej eksploatowanych izolatorów przepustowych typu OIP

4.    M. Jaroszewski, Badania elektrokonwekcji w biodegradowalnym oleju transformatorowym metodą cieniową

5.    P. Fatyga, Zmiany odpowiedzi dielektrycznej preszpanu syconego olejem mineralnym po wymianie cieczy izolacyjnej na ester syntetyczny

6.    P. Przybyłek, Niepokojące zachowanie mieszaniny oleju mineralnego z estrem syntetycznym w polu elektrycznym

 Sesja Ustna II, Technologie plazmowe  prowadzący Prof. Ryszard Kacprzyk

 1.    A. Sobczyk, Technologia mikroplazmowa otrzymywania mikro- i nano-struktur z fazy gazowej przy ciśnieniu atmosferycznym

2.    J. Ziaja, Właściwości elektryczne cienkich warstw TiPbOx otrzymywanych metodą dwuźródłowego rozpylania magnetronowego

3.    M. Lewandowski, Kompozytowe materiały ekranujące pole EM wytwarzane metodą dwuźródłowego rozpylania magnetronowego

4.    E. Korzeniewska, Ocena obciążalności prądowej warstw cienkich na podłożach tekstylnych

5.    A. Gubański, Sensor promieniowania alfa

6.    A. Kisiel, Jak skutecznie chronić innowacyjne rozwiązania technologiczne?

 Sesja Ustna III, Materiały i technologie specjalne prowadzący Dr Ryszard Kordas

1.    R. Pawlak, Laserowy zapis bezpośredni, metody i zastosowania w elektronice i technice mikrosystemów

2.    M. Gierczak, Projektowanie, wytwarzanie oraz charakteryzacja mikrogeneratorów elektromagnetycznych wykonanych w technologii LTCC

3.    M. Walczak, Transmisyjność optyczna podłoży polimerowych w procesie laserowego wytwarzania elementów przewodzących

4.    J. Rymaszewski, Technologia połączeń do włókien przewodzących z rdzeniem metalicznym

5.    A. Sikora, Analiza wpływu jakości energii elektrycznej na dokładność precyzyjnych pomiarów elektrycznych

6.    P. Papliński, Zastosowanie wyników analizy prądu upływu ogranicznika przepięć do diagnostyki jego stanu technicznego

 Sesja Ustna IV, Materiały nadprzewodzące i magnetyczne     prowadzący Prof. Ryszard Pawlak

 1.    J. Sosnowski, Analiza transportu prądu w wielowarstwowych nadprzewodnikach wysokotemperaturowych

2.    D. Gajda, Krytyczna gęstość prądu w przewodach MgB2

3.    M. Lebioda, Nadprzewodnikowe cewki płaskie przystosowane do chłodzenia metodą kontaktową

4.    W. Lipiec, Zastosowanie energii kinetycznej drgań nanodrutów magnetycznych w celu destrukcji patogenów występujących w cieczach lepkich organizmów żywych

5.    P. Żyłka, Harvesting energii w wysokonapięciowej technice pomiarowej

Sesja Ustna V, Niekonwencjonalne źródła i magazyny energii    prowadzący Dr Bronisław Szubzda

 1.    D. Waszak, Nowy materiał anody akumulatora litowo-jonowego

2.    P. Biczel, Nowoczesne akumulatory do pracy cyklicznej

3.    R. Gutowski, Nowoczesne zasobniki energii z akumulatorami litowo-jonowymi

4.    M. Lula, Normy bezpieczeństwa ogniw litowo-jonowych

5.    P. Kolasiński, Bezpośredni odzysk ciepła odpadowego przy wykorzystaniu materiałów termoelektrycznych – wybrane zagadnienia opisu termodynamicznego

6.    B. Szubzda, Relaksacja zmian właściwości powierzchniowych modyfikowanych plazmą polimerów na separatory do superkondensatorów

 Sesja Plakatowa 

1.    A. Kisiel, Właściwości dielektryczne kompozytów polimerowych z dodatkiem nanocząstek ferrytowych

2.    B. Łowkis, Parametry charakteryzujące stan elektryzacji dielektryku

3.    B. Łowkis, Optymalizacja metody formowania elektretów foliowych

4.    L. Woźny, Emisja akustyczna podczas pękania ceramicznych materiałów nadprzewodnikowych

5.    L. Woźny, Oddziaływanie pomiędzy magnesem trwałym i nadprzewodnikiem ceramicznym z wypełniaczem organicznym

6.    M. Zenker, Wpływ zawilgocenia i temperatury na relaksację dielektryczną układu  nomex-olej

7.    A. Mrozik, Wpływ starzenia termicznego na odpowiedź dielektryczną izolacji RBP

8.    M. Ozimek, Warstwy magnetyczne otrzymywane metodą impulsowego rozpylania magnetronowego

9.    P. Barmuta, Wielopunktowe, zautomatyzowane stanowisko do zgrzewania cienkich blach

10.  M. Tomczyk, Laserowa modyfikacja powierzchni elektrod wolframowych wykorzystywanych do  zgrzewania oporowego

11.  A. Sikora, Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych w badaniach wywołanej czynnikami środowiskowymi degradacji materiałów na bazie polietylenu

12.  K. Wieczorek, Badania odporności starzeniowej modelowych izolatorów kompozytowych w komorze mgielnej przy wysokim napięciu stałym

13.  W. Bretuj, Zachowanie się kropli wody na powierzchni gumy silikonowej w polu elektrycznym

14. L. Górecki, Ocena nanokompozytów poliestroimidowych za pomocą analizy termicznej

15. L. Górecki, Badanie wpływu właściwości elektrokinetycznych nanonapełniaczy zastosowanych do wytwarzania nanokompozytów

16.  I. Tazbir, Modyfikowane warstwy katalityczne dla polimerowych ogniw paliwowych z protonowymienną membraną

17.  I. Tazbir, Wpływ natężenia oświetlenia i rodzaju źródła światła na parametry fotowoltaiczne organicznych ogniw słonecznych

18.  J. Chmielowiec, Elektrolizer wysokotemperaturowy SOEC

19.  R. Miotk, Układ zastępczy mikrofalowego 915 MHz generatora plazmy o strukturze współosiowej

20.  H. Brzeziński, Nowatorska metoda oznaczania minimalnej energii zapłonu rozpylonej strugi paliwa

21.  J. Warycha, Właściwości elektryczne warystorów opartych na tlenku cyny

22.  E. Kolasińska, Materiały polimerowe w odzysku ciepła odpadowego

23.  A. Halama, Sposób otrzymywania i zastosowania hybrydowych, organiczno-nieorganicznych związków polianiliny jako pigmentów antykorozyjnych w organicznych powłokach ochronnych

24.  A. Halama, Nietoksyczny pigment aktywny dla antykorozyjnych farb podkładowych

25.  B. Szubzda, Odporność korozyjna modyfikowanych laserowo powierzchni stali kwasoodpornych typu 304, 316 i 321

26.  T. Mączka, Analiza możliwości wykorzystania pianek dielektrycznych w budowie wysokonapięciowych wsporczych izolatorów kompozytowych

Postępy w Elektrotechnologii 2012

VII Konferencja Jamrozowa Polana 19-21 września 2012
             Po raz siódmy w dniach 19-21 września została zorganizowana Konferencja naukowa Postępy w Elektrotechnologii. Organizatorami Konferencji byli Oddział Wrocławski Instytutu Elektrotechniki wspólnie z Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej, Polskim Komitetem Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Oddziałem Wrocławskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP i Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych. Patronem naukowym Konferencji i głównym sponsorem był Komitet Elektrotechniki PAN. Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich sponsorował "Konkurs na Najlepszą Prezentację" dla młodych pracowników naukowych – doktorantów.

            Do znanej i przepięknie położonej Jamrozowej Polany koło Dusznik przybyło 65 uczestników. Na konferencję przyjechali przedstawiciele (autorzy) Politechnik: Poznańskiej, Opolskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska, Uniwersytetu Technologicznego z Gdańska, Instytutu Energetyki z Warszawy, Instytutu for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam, a także przedstawiciele głównego organizatora - Instytutu Elektrotechniki z Warszawy i Wrocławia.  Wśród uczestników byli również przedstawiciele przedsiębiorstw miedzy innymi  z ABB Sp. z o.o. i Industry Technologies SA, NTI Sp.z o.o.

Program Konferencji ujęty był w czterech panelach tematycznych:

          W panelu Izolacje Elektryczne w szczególności prezentowano zagadnienia: lakiery izolacyjne z dodatkami nanokompozytu, papier-ester syntetyczny, układy "nomex-olej", zmodyfikowane elastomery silikonowe (struktury powierzchni typu nano).

      W panelu Rozproszone Źródła Energii prezentowano głównie zagadnienia dotyczące fotowoltaiki, a w szczególności nowej generacji ogniw słonecznych i metodyki ich badań, ceramicznych przewodników superjonowych, ogniw paliwowych i polimerów przewodzących do gromadzenia energii.

          W panelu Materiały i Technologie Specjalne poruszano  tematykę  różną. W szczególności dotyczyła ona zastosowania pól magnetycznych, magnesów trwałych, nadprzewodników typu YBaCuO,  cienkich warstw Zn-In-O, różnych form zastosowania plazmy w tym magnetronowego rozpylania stopu Zn-Bi, wpływu promieniowania świetlnego na właściwości kompozytów termoutwardzalnych.  

          Tematyka panelu Plakatowego była bardzo szeroka. Większość plakatów dotyczyła zagadnień związanych z materiałami stosowanymi w urządzeniach elektroenergetycznych, a także w systemach pozyskiwania i gromadzenia energii. Poruszona została też problematyka zjawisk fizykochemicznych związanych z elektrotechnologią oraz nowoczesnymi metodami pomiarowymi.

          Ważnym elementem Konferencji był konkurs na najlepsza prezentację, zarówno w postaci wystąpienia ustnego jak i w postaci plakatu, którego uczestnikami byli młodzi pracownicy naukowi – doktoranci. Powołana przez przewodniczącego Komitetu Naukowego Komisja Konkursowa, oceniła 13 prac. Nagrodzonych zostało sześć prac. Zwycięzcą I.-szej  nagrody została Sylwia Grankowska z Uniwersytetu Warszawskiego, dwie osoby zdobyły dwie równorzędne II.-gie nagrody - Michał Sobański z Instytutu PAN z Gdańska oraz Katarzyna Tadaszak z Politechniki Wrocławskiej. Były też trzy nagrody III.-cie dla: Macieja Gwożdziewicza z Politechniki Wrocławskiej, Ewy Zawadzkiej i Mariusza Ozimka z Instytutu Elektrotechniki - Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego z Wrocławia. Nagrodzonym wręczono dyplomy o nagrody pieniężne, których sponsorem był Oddział Wrocławski SEP.

PROGRAM KONFERENCJI

Sesja Ustna I "Izolacje Elektryczne"        20 IX 2012 godz. 9:15
1. Jan Subocz, Wpływ zawilgocenia na relaksację dielektryczną układów "nomex-olej" oraz "preszpan-olej".
2. Piotr Przybyłek, Bubble effect w układzie izolacyjnym papier-ester syntetyczny.
3. Barbara Górnicka, Ocena odporności cieplnej nanokompozytowego lakieru poliestroimidowego.
4. Andrzej Graczkowski, Wzorce odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości izolacji celulozowej o różnym zawilgoceniu syconej estrem syntetycznym.
5. Andrzej Sikora, Automatyczne wykrywanie obecności płomienia w badaniach odporności dielektryków na łuk elektryczny.
6. Paweł Żyłka, Elastomery silikonowe o zwiększonej hydrofobowości uzyskiwane z trawionych matryc krzemowych i duralowych.
Sesja Ustna IIA         "Rozproszone Źródła Energii"  1  20 IX 2012 godz. 11:45
1. Ryszard Pawlak, Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach.
2. Agnieszka Iwan, Fotowoltaika organiczna: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego.
3. Sylwia Grankowska, Optyczna, spektroskopowa i elektryczna charakterystyka poliazometiny PAZ.
4. Maciej Sibiński, Wykorzystanie ZnO w charakterze warstw TCL ogniw słonecznych nowej generacji.
5. Katarzyna Siuzdak, Zastosowanie ditlenku tytanu domieszkowanego niemetalami w ogniwach fotowoltaicznych.
6. Bronisław Szubzda, Zastosowanie nanodrutów polimerowych do gromadzenia energii elektrycznej w superkondensatorach.
Sesja Ustna IIB         "Rozproszone Źródła Energii"  2  20 IX 2012 godz. 16:00
1. Janusz Jewulski, Węglowe ogniwa paliwowe oparte na technologii elektrolitów stałotlenkowych.
2. Jacek Chmielowiec, Ceramiczne przewodniki superjonowe do zastosowania w urządzeniach elektrochemicznych.
3. Marek Malinowski, Ocena przydatności zastosowania ogniwa paliwowego typu PEM-FC oraz superkondensatorów w układzie zasilania awaryjnego.
Sesja Ustna IIIA       "Materiały i Technologie Specjalne"   21 IX 2012 godz. 9:00
1. Zbigniew Kołaciński, Plazma techniczna dla inżynierii materiałowej.
2. Jan Ziaja, Właściwości fizyko-chemiczne cienkich warstw Zn-In-O.
3. Mariusz Ozimek, Spektroskopia emisyjna plazmy zasilanej impulsowo w trakcie magnetronowego rozpylania stopu Zn-Bi.
4. Tomasz Czapka, Wpływ właściwości warstwy perforowanej na zjawisko wyładowania wstecznego.
5. Jacek Rymaszewski, Nadprzewodniki YBaCuO o zmodyfikowanej stechiometrii.
6. Tomasz Janiczek, Zagrożenia eksploatacyjne kotłów – właściwości elektryczne popiołów wybranych paliw.
Sesja Ustna IIIB       "Materiały i Technologie Specjalne"        21 IX 2012 godz. 12:00
1. Andrzej Buze, Aproksymacja charakterystyk rdzeni magnetycznych.
2. Maciej Gwoździewicz, Silnik synchroniczny z magnesami trwałym wewnątrz i na zewnątrz wirnika.
3. Alicja Idziaszek-Gonzalez, Analiza procesu separacji materiałów paramagnetycznych w magnetycznych separatorach bębnowych.
4. Wojciech Lipiec, Metoda wytwarzania nanodrutów magnetycznych z zastosowaniem pola magnetycznego.
5. Andrzej Sikora, Ocena wpływu promieniowania świetlnego na nanoskopowe właściwości powierzchni kompozytów termoutwardzalnych.
Sesja Plakatowa        20 IX 2012 godz. 17:15
1. Artur Adamowicz, Analiza oddziaływania stopnia zawilgocenia oraz temperatury na parametry schematu zastępczego izolacji papierowo-olejowej wyznaczonego w oparciu o model Cola-Cola.
2. Andrzej Buze, Badania właściwości magnetycznych rdzeni transformatorów i dławików do przekształtników.
3. Adam Gubański, Zastosowanie folii PTFE jako sensora promieniowania alfa.
4. Anna Kisiel, Struktura i fotowoltaiczne właściwości warstw Zn-In-O.
5. Anna Kisiel, Wpływ narażeń środowiskowych na napięcie Volty przetwornika E-U.
6. Krzysztof Kogut,  Wytrzymałość elektryczna modyfikowanych powierzchniowo tlenkowych ograniczników przepięć, ceramiki C – 130 oraz układów szkło – elastomer silikonowy.
7. Piotr Kolasiński, Wykorzystanie odnawialnych i odpadowych źródeł energii w akumulatorach ciepła skojarzonych z układami ORC.
8. Marcin Lebioda, Symulacja procesów elektromagnetycznych i cieplnych w układach nadprzewodnikowych.
9. Marek Lepich, Wpływ stopnia termicznej degradacji papieru aramidowego na jego własności mechaniczne i elektryczne.
10.Wojciech Mazurek,  Wykorzystanie obiegów ORC w układach energetycznych.
11.Mariusz Ozimek, Właściwości powierzchni cienkich ekranujących warstw magnetycznych.
12.Tadeusz Ruziewicz, Nowy materiał porcelanowy do produkcji wyrobów elektroizolacyjnych metodą prasowania izostatycznego.
13.Andrzej Sikora, Porównanie aspektów ekonomicznych i praktycznych stosowania różnego typu źródeł światła.
14.Michał Sobański, Mikrofalowy moduł plazmowy do produkcji wodoru.
15.Tadeusz Szczyrba, Badanie efektowności turbin wiatrowych dużej mocy.
16.Aleksandra Szmaja, Wpływ dodatku surfaktantu na właściwości elektrochemiczne superkondensatorów.
17.Zbigniew Świerzyna, Rozwiązanie technologiczne wytwarzania przepustowego izolatora turbogeneratorowego.
18.Sylwia Talik,  Energia z odnawialnych źródeł i społeczeństwo – niezbędne zmiany systemowe.
19.Katarzyna Tadaszak, Nanokompozyty osadzane metodą rozpylania magnetronowego i ich zastosowania.
20.Mariusz Tomczyk, Nietypowe połączenia elektryczne – nowa metoda mikrospawania laserowego.
21.Joanna Warycha, Przekładki separujące do wypalania warystorów.
22.Ewa Zawadzka, Modyfikowana polianilina jako materiał termoelektryczny.
23.Marek Zenker, Analiza relaksacji dielektrycznej w nanokompozycie PET/CNT.
24.Jan Ziaja, Badania starzeniowe materiałów barierowych.

Postępy w Elektrotechnologii 2006

SZÓSTA KONFERENCJA NAUKOWA "POSTĘPY W ELEKTROTECHNOLOGII" - 20-22 września 2006 roku, Jamrozowa Polana 

Wrocławski Oddział Instytutu Elektrotechniki wspólnie z: Centrum Doskonałości UE dla Materiałów dla Energooszczędnych Technologii w Elektrotechnice "MALET", Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (I-7) Politechniki Wrocławskiej, Komitetem Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk i Polskim Komitetem Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskichzorganizował szóstą z kolei Konferencję Naukową "Postępy w Elektrotechnologii". 

Celem Konferencji - podobnie jak wcześniejszych - było zbliżenie naukowców pracujących na Uczelniach w Instytutach i innych placówkach naukowo-badawczych z przedstawicielami przedsiębiorstw przemysłowych, wzajemne poznanie możliwości i potrzeb, wymiana doświadczeń i promocja najnowszych osiągnięć nauki i techniki.  

Odbyło się  pięć tematycznych sesji ustnych oraz sesja plakatowa.

Komitet naukowy konferencji:
        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. T. Janowski
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. F. Kostrubiec
        prof. dr hab. inż. K. Maruszewski
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. J. Sosnowski
        prof. dr hab. inż. L. Subocz
        prof. dr hab. inż. R. Szeloch
        dr hab. inż. E. Motyl
        dr hab. inż. W. Mielcarek
        dr hab. W. Wilczyński 

Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr R. Kordas - przewodniczący
 • dr inż. B. Szubzda
 • dr inż. A. Kisiel
 • dr inż. P. Żyłka
 • mgr inż. J. Chmielowiec

Tematyka konferencji:

a) materiały i technologie elektrotechniczne,
b) technologie i układy generacji rozproszonej,
c) zasobniki energii elektrycznej,
d) ogniwa paliwowe,
e) nanokompozyty i nanokoloidy - technologia i zastosowanie,
f) ceramiczne materiały biomimetyczne,
g) technologie plazmowe w ochronie środowiska,
h) materiały magnetyczne i nadprzewodzące i ich zastosowanie,
i) wykorzystanie technologii zol-żel w elektrotechnice.

Program Konferencji:
SESJA I 20.09.2006 godz. 915, sesja ustna Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne     część 1
1. Stefan PARADOWSKI – INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI W SŁUŻBIE PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO.
2. Zdzisław ŻYCKI – NARASTAJĄCE PROBLEMY W ZAKRESIE BADAŃ, OBLICZEŃ I OPRACOWAŃ KONSTRUKTORSKICH – JAKO KONSEKWENCJA POSTĘPU TECHNICZNEGO W DZIEDZINIE MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE TWARDYCH. 
3. Jan SUBOCZ, Arlen VALOZHYN, Marek ZENKER – WPŁYW ZAWARTOŚCI WĘGLA C60, C70 NA WŁASNOŚCI DIELEKTRYCZNE POLIAMIDU. 
4. Witold MIELCAREK, Dorota NOWAK-WOŹNY, Krystyna PROCIÓW, Joanna WARYCHA – MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI NIELINIOWYCH CERAMIKI WARYSTOROWEJ. 
5. Edmund MOTYL – INTERPPRETACJA SYGNAŁÓW ELEKTROAKUSTYCZNYCH BADANIACH ROZKŁADU ŁADUNKU PRZESTRZENNEGO. 
6. Edmund MOTYL – WŁAŚCIWOŚCI PIEZOELEKTRYCZNE KRYSZTAŁÓW NIOBIANU I TANTALANU LITU.
    część 2
7. Andrzej GRACZKOWSKI, Krzysztof WALCZAK, Jarosław GIELNIAK, Chandima EKANAYAKE, Stanisław GUBAŃSKI, Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK – ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA PARAMETRÓW DIELEKTRYCZNYCH JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE MATERIAŁÓW NA PRZYKŁADZIE UKŁADU IZOLACYJNEGO PAPIER-OLEJ.
8. Stefan WOLNY – OCENA STANU IZOLACJI PAPIEROWO-OLEJOWEJ ZA POMOCĄ STAŁEJ CZASOWEJ ZANIKU NAPIĘCIA POWROTNEGO.
9. Stefan WOLNY, Maciej ZDANOWSKI, Dariusz ZMARZŁY – WPŁYW STOPNIA ZESTARZENIA ORAZ ZAWILGOCENIA IZOLACJI PAPIEROWO-OLEJOWEJ NA PRZEBIEG PRĄDU DEPOLARYZACJI. 
10. Jarosław SZYMAŃSKI, Andrzej GRACZKOWSKI, Krzysztof WALCZAK – MODELOWANIE MATEMATYCZNE ODPOWIEDZI DIELEKTRYCZNEJ IZOLACJI PAPIER-OLEJ. 
11. Maciej ZDANOWSKI, Stefan WOLNY, Dariusz ZMARZŁY, Paweł AKSAMIT – ZASTOSOWANIE WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO W BADANIACH ELEKTRYZACJI MIESZANIN CIECZY IZOLACYJNYCH. 
12. Alfred KAŁUŻNY, Krystian CHRZAN, Michał KAŁUŻNY, Marek SAS – ANALIZA DANYCH EKSPLOATACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z SAMOISTNYM ZERWANIEM IZOLATORÓW CERAMICZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA. 

SESJA II 20.09.2006 godz. 1500, sesja ustna Nowe metody pomiarowe i badawcze     część 1
13. Paweł ŻYŁKA, Paweł JANUS – POMIAR ODKSZTAŁCEŃ MECHANICZNYCH W POLIMERACH ELEKTROAKTYWNYCH ZA POMOCĄ MIKROCZUJNIKÓW MEMS. 
14. Paweł ŻYŁKA, Agnieszka POPIOŁEK-MASAJADA – WYKORZYSTANIE POLIMERÓW ELEKTROAKTYWNYCH DO MODULACJI NATĘŻENIA WIĄZKI ŚWIETLNEJ.
15. Jarosław GIELNIAK, Andrzej GRACZKOWSKI, Krzysztof WALCZAK, Hubert MORAŃDA, Jarosław SZYMAŃSKI, Bolesław BRÓDKA, Marek OSSOWSKI, Piotr PRZYBYŁEK, Zbigniew NADOLNY, Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK, Lech TATARSKI, Narcyz BANDOSZ – WYKORZYSTANIE ODPOWIEDZI DIELEKTRYCZNEJ W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI W OCENIE ZAWILGOCENIA IZOLACJI TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH.
16. Krzysztof WALCZAK, Andrzej GRACZKOWSKI, Jarosław GIELNIAK, Krzysztof SIODŁA – BADANIE IZOLACJI SILNIKA INDUKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO WSPÓŁPRACY Z POMPĄ CIEKŁEGO METANU.
17. Maciej ZDANOWSKI, Józef KĘDZIA – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ZETA (?) DO BADAŃ ELEKTRYZACJI STRUMIENIOWEJ. 
18. Antoni KĘPKA, Jacek KUSZNIER – BADANIA MASY POJAZDÓW PRZY ZASTOSOWANIU PRZETWORNIKÓW ŚWIATŁOWODOWYCH.
    część 2
19. Helena KUCZYŃSKA – OTRZYMYWANIE POWŁOK O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYSTATYCZNYCH. 
20. Jan SUBOCZ, Antoni Waldemar MORAWSKI, Dariusz KOWALSKI, Maria JANUS – ZASTOSOWANIE LAMPY WYŁADOWCZEJ DO FOTOKATALITYCZNEGO OCZYSZCZANIA WODY I ŚCIEKÓW. 
21. Marian GŁUSZKO, Wojciech SZAMAŃSKI, Stanisław ULAŃCZYK, Sławomir LASKOWSKI – MODYFIKACJA FARB ROZPUSZCZALNIKOWYCH I WODOROZCIEŃCZALNYCH NANOKOLOIDALNYM SREBREM W CELU ZWIĘKSZENIA ICH PLEŚNIOODPORNOŚCI.
22. Ewelina WŁODARCZYK, Adam GUBAŃSKI, Ryszard STELLER – WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MIESZANIN NISKOTOPLIWYCH STOPÓW METALICZNYCH Z POLIMERAMI TERMOPLASTYCZNYMI. 
23. Krystian Leonard CHRZAN, Frank KATZENBERG – EFEKT LOTOSU I JEGO WYKORZYSTANIE W IZOLACJI NAPOWIETRZNEJ. 
24. Krystian Leonard CHRZAN, Jens SEIFERT – POSTĘPY W KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII IZOLATORÓW KOMPOZYTOWYCH. 

SESJA III 21.09.2006 godz. 900, sesja ustna Alternatywne i odnawialne źródła energii, nowoczesne technologie     część 1
25. Grzegorz PAŚCIAK, Jacek CHMIELOWIEC, Piotr BUJŁO – TLENKOWE PRZEWODNIKI SUPERJONOWE BIVOX DOMIESZKOWANE PIERWIASTKAMI ZIEM RZADKICH (La, Pr).
26. Piotr BUJŁO, Jacek CHMIELOWIEC, Grzegorz PAŚCIAK – WYKORZYSTANIE OGNIWA PALIWOWEGO DO ZASILANIA NAPĘDU SKUTERA ELEKTRYCZNEGO.
27. Anna BRYSZEWSKA-MAZUREK, Wojciech MAZUREK, Jerzy RUTKOWSKI – WPŁYW POLA ELEKTRYCZNEGO NA PROCES PAROWANIA HFC 365 W RURZE PIONOWEJ.
28. Anna BRYSZEWSKA-MAZUREK, Wojciech MAZUREK, Jerzy RUTKOWSKI – WPŁYW POLA ELEKTRYCZNEGO NA PROCES SKRAPLANIA HFC 365 W RURZE PIONOWEJ.
29. Stanisław KRUCZEK, Ryszard GŁĄBIK – TECHNOLOGIE SPALANIA BIOMASY.  BIOMASA – PRAKTYKA I TECHNOLOGIA PRZEROBU.
30. Maciej SYGIT – MAŁE KOGENERACJE NA BIOMASĘ – ASPEKTY EKONOMICZNE. 
          część 2
31. Beata BORAK, Marek JASIORSKI, Sławomir LASKOWSKI, Bolesław MAZUREK, Krzysztof MARUSZEWSKI – ACTIVE SOL-GEL POWDERS.
32. Krzysztof MARUSZEWSKI, Bronisław SZUBZDA, Justyna KRZAK-ROS  – WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII ZOL-ŻEL DO WYTWARZANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY SUPERKONDENSATORÓW.
33. Andrzej SIKORA, Tymoteusz ŚWIEBODA – ZASTOSOWANIE SUPERKONDENSATORA JAKO BUFORA ENERGII W UKŁADACH PRACY IMPULSOWEJ.
34. Agnieszka BIEŃKOWSKA, Marian Waldemar BROL, Grzegorz PAŚCIAK, Anna ZABŁOCKA-KLUCZKA, Anna ZGRZYWA-ZIEMAK – UCZESTNICY SYSTEMU TRANSFERU NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.
35. Dariusz ZMARZŁY, Paweł AKSAMIT, Maciej ZDANOWSKI – BADANIE ROZKŁADU GĘSTOŚCI PRĄDU ELEKTRYZACJI W UKŁADZIE PRZEPŁYWOWYM. 
36. Dariusz ZMARZŁY, Paweł AKSAMIT, Aleksandra KAWALA – MODELOWANIE ELEKTRYZACJI STRUMIENIOWEJ W GEOMETRII CYLINDRYCZNEJ. 

SESJA IV 21.09.2006 godz. 1500, sesja ustna Nowoczesne technologie i metody badawcze  część 1
37. Franciszek KOSTRUBIEC, Ryszard PAWLAK, Mariusz TOMCZYK, Maria WALCZAK – LASEROWA MIKROOBRÓBKA MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH- MODELOWANIE WYBRANYCH ZJAWISK.
38. Ryszard PAWLAK, Krzysztof ĆWIDAK, Franciszek KOSTRUBIEC, Maria WALCZAK, Mariusz TOMCZYK – LASEROWA TECHNOLOGIA KSZTAŁTOWANIA MINIATUROWYCH TOPIKÓW BEZPIECZNIKOWYCH.
39. Jan ZIAJA, Witold MIELCAREK – MIKROSTRUKTURA I SKŁAD FAZOWY PLAZMOWYCH WARSTW Zn-Bi-O. 
40. Jan ZIAJA – WIDMA EMISYJNE Zn-Bi-O W PLAŹMIE MAGNETRONOWEJ. 
41. Irena GRONOWSKA, Maciej MROWIŃSKI, Radosław PIENIĄŻEK, Lech PASZOWSKI – BADANIE WPŁYWU DIELEKTROMAGNESU NA WIDMO PROMIENIOWANIA ALFA. 
42. Aleksandra ŻURAWSKA, Janusz SZURKOWSKI – WYKORZYSTANIE METODY SPEKTROSKOPII FOTOAKUSTYCZNEJ DO BADANIA STARZENIA MATERIAŁÓW ELEKTROIZOLACYJNYCH. 
    część 2 - Młodych naukowców
43. Wojciech KASPRZAK, Zbigniew NADOLNY – OPTYMALIZACJA ROZKŁADU NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO W OBSZARZE KOMPOZYTOWEGO IZOLATORA DŁUGOPNIOWEGO NA NAPIĘCIE 220 kV AC PRZY WYKORZYSTANIU DIELEKTRYKÓW MODYFIKOWANYCH NANONAPEŁNIACZAMI. 
44. Paweł ANDRUSZKIEWICZ – STARZENIE ELEKTRYCZNE POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FOLII PET. 
45. Mariusz TOMCZYK – WŁAŚCIWOŚCI TERMOKINETYCZNE SPAWANYCH LASEROWO WYPROWADZEŃ WEWNĘTRZNYCH W PÓŁPRZEWODNIKOWYCH PRZYRZĄDACH MOCY. 
46. Violetta BEDNARSKA, Dariusz ZMARZŁY, Paweł AKSAMIT – POMIAR PRĄDU ELEKTRYZACJI PRZY UŻYCIU PRECESJI LARMORA. 
47. Jarosław SZYMAŃSKI, Andrzej GRACZKOWSKI – WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA ODPOWIEDŹ DIELEKTRYCZNĄ OLEJU TRANSFORMATOROWEGO W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI. 
48. Beata ZBOROMIRSKA –WNUKIEWICZ, Katarzyna GRYZŁO, Tadeusz RUZIEWICZ – BADANIA NAD BIOMIMETYCZNĄ METODĄ OTRZYMYWANIA KANALIKOWYCH TWORZYW CERAMICZNYCH O STRUKTURZE KOŚCI.

SESJA V 22.09.2006 godz. 900, sesja ustna Materiały magnetyczne i nadprzewodzące    część 1
49. Andrzej BUZE, Adam ZIELIŃSKI – BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI ZWIJANYCH DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH.
50. Jan SZCZYGŁOWSKI, Wiesław WILCZYŃSKI – PROEKOLOGICZNE TENDENCJE ROZWOJOWE W INŻYNIERII MATERIAŁÓW MAGNETYCZNYCH.
51. Wojciech LIPIEC – MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI ANIZOTROPOWYCH MAGNESÓW NdFeB WYTWARZANYCH W PROCESIE ODKSZTAŁCENIA TERMOPLASTYCZNEGO. 
52. Jacek RYMASZEWSKI, Marcin LEBIODA, Ewa KORZENIEWSKA, Daniel GAJDA – WPŁYW TECHNOLOGII WYTWARZANIA NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE TAŚM MgB2.
53. Anna BARAŃSKA, Łukasz DROŻDŻ, Irena GRONOWSKA, Lech PASZOWSKI – BADANIA  WTRYSKIWANYCH  DIELEKTROMAGNESÓW  ZA  POMOCĄ SKANINGOWEGO  MIKROSKOPU  AKUSTYCZNEGO. 
54. Robert DŻUGAN, Ryszard PĘCIKIEWICZ, Michał LISOWSKI – WSPÓŁCZESNY ELEKTROENERGETYCZNY SPRZĘT OCHRONNY W ŚWIETLE DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ I NORM.
    część 2
55. Anna KISIEL, Leszek WOŹNY – WŁAŚCIWOŚCI NADPRZEWODZĄCE TAŚM BiSrCaCuO/Ag.
56. Leszek WOŹNY, Anna KISIEL – POMIARY SIŁY ODDZIAŁYWANIA MAGNES-NADPRZEWODNIK PRZEZ OKREŚLENIE KĄTA ODCHYLENIA.
57. Jacek RYMASZEWSKI, Marcin LEBIODA, Ewa KORZENIEWSKA – RELAKSACJA ELEKTROMAGNETYCZNA W NADPRZEWODNIKU WYSOKOTEMPERATUROWYM PRZY WYMUSZENIU PRĄDOWYM.
58. Marcin LEBIODA, Jacek RYMASZEWSKI, Ewa KORZENIEWSKA – STANOWISKO DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH PIERŚCIENI NADPRZEWODZĄCYCH.
59. Sławomir KOZAK, Tadeusz JANOWSKI – MATERIAŁY NADPRZEWODNIKOWE DLA NADPRZEWODNIKOWYCH OGRANICZNIKÓW PRĄDU. 
60. Paweł SURDACKI – ZASTOSOWANIA NADPRZEWODNIKOWYCH ZASOBNIKÓW ENERGII W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH.

SESJA PLAKATOWA 21.09.2006 od godz. 1230
61. Przemysław RANACHOWSKI, Zbigniew RANACHOWSKI, Feliks REJMUND, Jerzy STANKIEWICZ – WSTĘPNE BADANIA PROCESU ZACISKANIA OKUĆ NA PRĘTACH NOŚNYCH IZOLATORÓW KOMPOZYTOWYCH Z WYKORZYSTANIEM EMISJI AKUSTYCZNEJ.
62. Krystian Leonard CHRZAN, Ron Thomas WATERS – IZOLATORY NAPOWIETRZNE Z HYDROFOBOWEJ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ. 
63. Krystian Leonard CHRZAN – IZOLATORY Z BETONU POLIMEROWEGO. 
64. Jerzy STANKIEWICZ, Zbigniew ŚWIERZYNA, Hubert MIERNIK – NISKOLEPKIE ŻYWICE METAKRYLANOWE JAKO MATERIAŁ NA IZOLATORY Z POLIMEROBETONU.
65. Tadeusz RUZIEWICZ, Beata ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ, Katarzyna GRYZŁO – WPŁYW POWŁOK PRZEWODZĄCYCH NA PARAMETRY ELEKTRYCZNE IZOLATORÓW SPN.
66. Agnieszka HALAMA, Andrzej TRACZCZEWSKI, Daniel JERZMAŃSKI, Jerzy STANKIEWICZ – KOMPOZYTY EPOKSYDOWE - JAKO MATERIAŁY ELEKTROIZOLACYJNE.
67. Adam GUBAŃSKI, Witold MIELCAREK, Krystyna PROCIÓW – WPŁYW DOMIESZKI GLINU NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE WARYSTORÓW ZnO. 
68. Barbara GÓRNICKA, Lech GÓRECKI, Jadwiga ZAWADZKA, Barbara CZOŁOWSKA – NOWY PRZEWÓD EMALIOWANY O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI NAPIĘCIOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O NANOTECHNOLOGIĘ. 
69. Tomasz BOCZAR, Sebastian BORUCKI, Andrzej CICHOŃ – WPŁYW TEMPERATURY OLEJU IZOLACYJNEGO NA WYNIKI ANALIZY FALKOWEJ SYGNAŁÓW EMISJI AKUSTYCZNEJ GENEROWANEJ PRZEZ WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W TRANSFORMATORACH ELEKTROENERGETYCZNYCH. 
70. Tomasz BOCZAR, Sebastian BORUCKI, Andrzej CICHOŃ, Marcin LORENS – ANALIZA FALKOWA SYGNAŁÓW ZAKŁÓCAJĄCYCH POMIARY WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH MIERZONYCH METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ. 
71. Jan SUBOCZ, Dariusz KOWALSKI, Jan ZIAJA – ZASILACZ „UVINAV”DO WYSOKONAPIĘCIOWYCH LAMP WYŁADOWCZYCH. 
72. Maciej ZDANOWSKI – WPŁYW WARUNKÓW HYDRODYNAMICZNYCH NA PARAMETRY MODELU ELEKTRYZACJI W UKŁADZIE TARCZOWYM. 
73. Barbara GÓRNICKA, Jadwiga ZAWADZKA, Barbara CZOŁOWSKA, Lech GÓRECKI – SZYBKA METODA OCENY CIEPŁOODPORNOŚCI MATERIAŁÓW ELEKTROIZOLACYJNYCH. 
74. Zbigniew ZUBEL – WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROIZOLACYJNEJ CERAMIKI KONDENSATOROWEJ. 
75. Maria ADAMOWSKA, Grażyna MURACH, Witold MIELCAREK, Zbigniew ZUBEL, Danuta ŻUCHOWSKA – WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE NAPROMIENIOWANEGO POLIPROPYLENU.
76. Jan ZIAJA, Zbigniew ZUBEL – SPEKTROSKOPIA DIELEKTRYCZNA CIENKICH WARSTW PTFE.
77. Agnieszka BIEŃKOWSKA, Wiesław WILCZYŃSKI – STRATEGIA ROZWOJU CENTRUM DOSKONAŁOŚCI - PRZYKŁAD CD MALET. 
78. Ryszard KACPRZYK, Włodzimierz MIŚTA – REAKTOR PLAZMOWY Z WYŁADOWANIEM WSTECZNYM.
79. Jacek SOSNOWSKI – WPŁYW NANODEFEKTÓW NA ELEKTROMAGNETYCZNE WŁASNOŚCI WYSOKOTEMPERATUROWYCH CERAMIK NADPRZEWODNIKOWYCH. 
80. Sławomir LASKOWSKI – WPŁYW ZJAWISKA PAUZY PRĄDU NA PROCES WYTWARZANIA NANOKOLOIDÓW METALI. 
81. Wiesław WILCZYŃSKI, Sylwia TALIK, Bronisław SZUBZDA – WPŁYW WYKRAWANIA I CIĘCIA LASEREM NA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE ORIENTOWANYCH KRZEMOWYCH BLACH ELEKTROTECHNICZNYCH. 
82. Andrzej SIKORA, Tymoteusz ŚWIEBODA – OPTYCZNA DIAGNOSTYKA JAKOŚCI PRACY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH.
83. Krzysztof WALCZAK, Andrzej GRACZKOWSKI, Jarosław GIELNIAK, Krzysztof Siodła – BADANIE IZOLACJI SILNIKA INDUKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO WSPÓŁPRACY Z POMPĄ CIEKŁEGO METANU.
84. Zbigniew GACEK, Rafał SOSIŃSKI – NOWOCZESNE MATERIAŁY MAGNETYCZNIE MIĘKKIE W ENERGETYCE I ELEKTRONICE.
85. Marcin SZEPIETOWSKI Kazimierz CYWIŃSKI Piotr BARMUTA –  ELEKTROCHEMICZNE POLEROWANIE WYROBÓW STALOWYCH.

Postępy w Elektrotechnologii 2003

W  pięknie położonym Ośrodku Sportów Zimowych – Jamrozowa Polana, odbyła się czwarta edycja Konferencji. 
Uczestniczyło 69 osób (w tym 15 profesorów) oraz zaproszony prof. Stanisław Gubański ze Szwecji. Udział wzięli pracownicy Politechnik: Gdańskiej, Łódzkiej, Gliwickiej, Poznańskiej, Lubelskiej, Białostockiej, Częstochowskiej, Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Energetyki z Łodzi, Instytutu Tele-Radiotechniki z Warszawy oraz warszawskiego Instytutu Elektrotechniki. Zgłoszono 59 referatów w tym dwa autorów zagranicznych.

W pięknie położonym Ośrodku Sportów Zimowych – Jamrozowa Polana, odbyła się w dniach 9-10 września 2003 piąta z kolei Konferencja Naukowa "Postępy w Elektrotechnologii", zorganizowana przez Oddział Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu i Centrum Doskonałości Materiałów dla Energooszczędnych Technologii w Elektrotechnice MALET wspólnie z Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. 

W konferencji udział wzięło 68 osób (w tym 12 profesorów). Udział wzięli pracownicy Politechnik: Łódzkiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Opolskiej, Lubelskiej, Białostockiej, Śląskiej, Wrocławskiej; Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Instytutu Energetyki, Instytutu Tele-Radiotechnicznrgo, Centralnego Laboratorium Baterii i Ogniw, Głównego Instytutu Górnictwa, Zakładów Azotowych "Tarnów", Zakładów Maszyn Elektrycznych "Mikroma" oraz Instytutu Elektrotechniki z Warszawy, Międzylesia i Wrocławia. Zgłoszono 68 referatów w tym dwa autorów zagranicznych z Białoruskiego Uniwersytetu Technicznego. Odbyły się trzy sesje tematyczne z ustnymi prezentacjami referatów oraz jedna sesja plakatowa, wszystkie zakończone długimi, bardzo żywymi dyskusjami.

Podczas konferencji odbył się konkurs dla młodych naukowców (doktorantów) na najlepszą prezentację, wyróżniono najciekawszą, oryginalną i perspektywiczną tematykę referowaną na konferencji.  

Komitet naukowy konferencji:
        
        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. F. Kostrubiec
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. R. Szeloch
        prof. dr hab. inż. T. Janowski
        prof. dr hab. inż. J. Sosnowski
        prof. dr hab. inż. L. Subocz
        dr hab. inż. E. Motyl
        dr W. Wilczyński
        dr inż. W. Mielcarek

Współorganizatorzy konferencji:
 
    Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
    Centrum Doskonałości Materiałów dla Energooszczędnych Technologii w Elektrotechnice MALET
    Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
    Komitet Elektrotechniki PAN
    Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        dr inż. B. Szubzda
        dr inż. A. Kisiel
        dr inż. P. Żyłka
        mgr inż. S. Talik

SESJA I
9.09.2003, sesja ustna
Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne
Przewodniczy Profesor Hanna Mościska-Grzesiak


1. OLSZEWSKI Marcin, NADOLNY Zbigniew, Zdalne pomiary temperatury na izolatorze wysokonapięciowym,
2. KOŚNIKOWSKI Grzegorz, SUBOCZ Lech, Doświadczenia z eksploatacji porcelanowych izolatorów średniego napięcia w rejonie nadmorskim.
3. CHRZAN Krystian L., BANASZAK Szymon, SUBOCZ Lech, Problemy eksploatacyjne porcelanowych izolatorów trakcyjnych.
4. OSSOWSKI Marek, GIELNIAK Jarosław, MOŚCICKA-GRZESIAK Hanna, Komplikacje interpretacyjne napięcia powrotnego w układach o izolacji papierowo-olejowej.
5. WOLNY Stefan, Badania potencjału powrotnego w izolacji papier – olej.
6. MORAŃDA Hubert, SIKORSKI Wojciech, SIODŁA Krzysztof, WALCZAK Krzysztof, Badanie wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym papier-olej metodami elektrycznymi i metodą emisji akustycznej.
7. ZMARZŁY Dariusz, KĘDZIA Józef, Wpływ stopnia zestarzenia oleju izolacyjnego na funkcje widmowe sygnału prądu elektryzacji w układzie wirującym.
8. SUBOCZ Jan, SULIMKA Grzegorz, Rozproszenie dielektryczne w termicznie starzonej izolacji kompozytowej.
9. PIETRZAK Aleksandra, MICHALSKI Janusz, TARTAKOWSKI Zenon, Wpływ modyfikacji napełniaczy organicznych na wybrane parametry elektryczne mieszanek polimerowych.
10. Bursa Jan, Wpływ promieniowania UV na właściwości izolacji epoksydowej. 

SESJA II
9.09.2003, sesja ustna.
Układy elektroizolacyjne – pomiary, alternatywne źródła energii
Przewodniczy Profesor Jan Leszczyński


1. GUBAŃSKI Adam, STELLER Ryszard, ŻUCHOWSKA Danuta, Struktura a właściwości elektryczne układu polipropylen – elastomer termoplastyczny.
2. MOTYL Edmund, Zastosowanie metody E-j do badania polaryzacji wolnorelaksacyjnej w elektertach poliestrowych formowanych metodą ulotową w temperaturach 293 K i 440 K.
3. RUCKI Eugeniusz, MOTYL Edmund, Rozkład polaryzacji w gradientowych kompozytach ceramiczno-polimerowych.
4. RZOŃCA Ryszard, Tarflen® - produkcja, właściwości i zastosowanie.
5. LISOWSKI Michał, RZOŃCA Ryszard, Właściwości elektryczne tarflenu®.
6. GRACZKOWSKI Andrzej, MOTYL Edmund, Rozkład ładunku przestrzennego w polietylenie o różnej zawartości antyutleniacza.
7. ANDRUSZKIEWICZ Paweł, Zastosowanie spektroskopii dielektrycznej do oceny zestarzenia elektrycznego folii PET.
8. KOPCZYK Maciej, Agnieszka SIERCZYŃSKA, Jerzy KUNICKI, Ewa JANKOWSKA, Izabela WIECZOREK, Charakterystyka elektryczna akumulatora niklowo-wodorkowego jako źródła wysokich mocy i wysokich energii do napędów hybrydowych i elektrycznych.
9. BRYSZEWSKA-MAZUREK Anna, RUTKOWSKI Jerzy, MAZUREK Wojciech, Pole elektryczne w dielektrycznej rurze cieplnej.
10. BRYSZEWSKA-MAZUREK Anna, MAZUREK Wojciech, Ekologiczna siłownia słoneczna – problemy związane z doborem maszyny ekspansyjnej,
11. KOŚNIKOWSKI Grzegorz, SUBOCZ Lech, Farma wiatrowa w świetle norm ochrony środowiska. 

SESJA III
10.09.2003, sesja ustna
Nadprzewodnictwo i magnetyzm
Przewodniczy Profesor Michał Kostrubiec


1. SOSNOWSKI Jacek, Wpływ naprężenia zginającego na prąd krytyczny wysokotemperaturowych taśm nadprzewodnikowych.
2. MIŚTA Włodzimierz, ZIAJA Jan, GUBAŃSKI Adam, Wpływ temperatury wygrzewania na mikrostrukturę cienkich warstw Zn-Bi-O.
3. ZIAJA Jan, Magnetronowa metoda otrzymywania cienkich warstw Zn-Bi-O.
4. RYMASZEWSKI Jacek, Estymacja parametrów elektrycznych kontaktu metal-nadprzewodnik z wykorzystaniem modelu linii długiej.
5. LESZCZYŃSKI Jan, Uogólniony opis ruchu strumienia magnetycznego w nadprzewodniku wysokotemperaturowym.
6. JANOWSKI Tadeusz, Zastosowania technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce.
7. LEBIODA Marcin, Proces dyfuzji pola magnetycznego do wnętrza nadprzewodzącego pierścienia.
8. BUZE Andrzej, BUZE Jan, Określenie relacji pomiędzy właściwościami materiału magnetycznego i rdzenia toroidalnego na przykładzie wybranego materiału.
9. ŚLUSAREK Barbara, Paszkowski Lech, Biało Dionizy, Wpływ kształtu ziarna proszku na właściwości fizyczne dielektromagnesów Nd-Fe-B.
10. WILCZYŃSKI Wiesław, SZUBZDA Bronisław, TALIK Sylwia, LIPIEC Wojciech, Wpływ wykrawania i cięcia laserem na właściwości magnetyczne nieorientowanych krzemowych blach elektrotechnicznych.
11. LIPIEC Wojciech, SZUBZDA Bronisław, WILCZYŃSKI Wiesław, ORŁOWSKI Edward, Pierwszy etap procesu prasowania na gorąco magnesów NdFeB wykonanych z proszku typu MQP-D.
12. CIEŚLA Antoni, Wykorzystanie silnego pola magnetycznego do wydzielania słabomagnetycznych ziaren rozproszonych w niektórych odpadach mineralnych. 

SESJA PLAKATOWA
9.09.2003
Przewodniczy Profesor Antonii Cieśla


1. MIECHOWICZ Maciej, NADOLNY Zbigniew, OLSZEWSKI Marcin, Optymalizacja obrazu pola elektrycznego w obszarze hybrydowego izolatora wsporczego na napięcie przemienne 110 kV na drodze doboru parametrów materiałowo-geometrycznych
2. MARKOWICZ Łukasz, Technologiczno-konstrukcyjne aspekty budowy kompozytowych osłon izolacyjnych oraz przegląd innych wyrobów produkowanych w IEL ZD III,
3. RANACHOWSKI Przemysław, REJMUND Feliks, PAWEŁEK Andrzej, PIĄTKOWSKI Andrzej, Badania elektroporcelany rodzaju 130 pod obciążeniem ściskającym metodami akustycznymi i mikroskopowymi.
4. KLIMKOVICH Pavel, Dynamic loading onto the elements of overhead transmission lines, arising as a result of galloping,
5. STIEPAŃCZUK Klimientij F., Modeli razruszenia izolacji w processie eksploatacji i ich analiz.
6. SUBOCZ Jan, VALOZHYN Arlen, Właściwości dielektryczne modyfikowanych poliimidów z zawartością węgla C60
7. KRAUSE Tomasz, MAZUREK Bolesław, MOTYL Edmund, Wpływ parametrów formowania ulotowego na właściwości piezoelektryczne przewodów PDF.
8. KRAUSE Tomasz, KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, Wykorzystanie piezoelektrycznych kompozytów ceramiczno-polimerowych w technice emisji akustycznej.
9. KISIEL Anna, ŁOWKIS Bożena, PARADOWSKA Anna, Wybrane właściwości elektrostatyczne włóknin polipropylenowych.
10. KISIEL Anna, ŁOWKIS Bożena, SOZAŃSKI Tomasz, Wpływ parametrów procesu technologicznego na elektrostatyczne właściwości włóknin filtracyjnych.
11. Lisowski Michał, Gałęzki Paweł, Adamowska Maria, Eliminacja wpływu ładunku elektrycznego na wyniki pomiarów rezystywności skrośnej i powierzchniowej
12. KACPRZYK Ryszard, MAZUREK Bolesław, ZIAJA Jan, Wyładowania w układzie z elektrodą pokrytą dielektrykiem perforowanym.
13. WÓJTOWICZ Stefan, Stanowisko do automatycznego testowania izolacji wyrobów elektrotechnicznych.
14. ŻYŁKA Paweł, Polimerowe materiały piezoelektryczne w zdalnych pomiarach parametrów pojazdów mechanicznych.
15. PAŚCIAK Grzegorz, CHMIELOWIEC Jacek, BUJŁO Piotr, Nowe ceramiczne materiały superjonowe do zastosowań w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC.
16. BUJŁO Piotr, PAŚCIAK Grzegorz, HALAMA Agnieszka, CHMIELOWIEC Jacek, Ogniwa paliwowe typu PEMFC – problemy związane z wytwarzaniem i użytkowaniem.
17. GÓRNICKA Barbara, GÓRECKI Lech, ZAWADZKA Jadwiga, CZOŁOWSKA Barbara, Trwałość izolacji międzyzwojowej przy oddziaływaniu napięcia impulsowego oraz temperatury.
18. BIERNAT Katarzyna, WÓJTOWICZ Stefan, Niepewność pomiaru grubości powłok lakierowych.
19. LECZYKIEWICZ Tadeusz, CZAJKA Bogdan, MILEWSKI Jan Dominik, KUBCZAK Michał, Badania nad modyfikacją powierzchni kompozytu przeznaczonego do kwasowych akumulatorów ołowiowych nowej generacji.
20. DOPIERAŁA Daniel, KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, ZIAJA Jan, Wpływ domieszkowania (Ce, Zr)O2 na charakter emisji akustycznej rejestrowanej podczas syntezy nadprzewodników typu YBa2Cu3OX.
21. WILCZYŃSKI Wiesław, TALIK Sylwia, SZUBZDA Bronisław, LIPIEC Wojciech, Wpływ powłoki elektroizolacyjnej na powierzchni blach elektrotechnicznych na ich właściwości magnetyczne po wykrawaniu.
22. TALIK Sylwia, CZEMPLIK Sławomir, SZUBZDA Bronisław, WILCZYŃSKI Wiesław, Wpływ pola magnetycznego na wegetację roślin ozdobnych.
23. TOMCZYK Mariusz, PAWLAK Ryszard, KOSTRUBIEC Franciszek, Analiza zjawisk termokinetycznych w obszarze mikropołączeń laserowych.
24. PAWLAK Ryszard, WALCZAK Maria, Mikropołączenia elektryczne spawane laserem – modelowanie rezystancji.
25. LASKOWSKI Sławomir, Wytwarzanie nanozawiesin metalicznych metodą elektromagnetyczną.
26. MIELCAREK Witold, PROCIÓW Krystyna, NOWAK-WOŹNY Dorota, Bi2O3 modification for use in varistors.
27. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, SOKOŁOWSKI Adam, GRYZŁO Katarzyna, Potencjały elektrokinetyczne tworzyw ceramicznych.
28. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, GRYZŁO Katarzyna, Biomimetyczna metoda otrzymywania kompozytów z biologicznych prekursorów.
29. RUZIEWICZ Tadeusz, Otrzymywanie gradientowych kompozytów ceramicznych tlenek glinu/tytanian glinu.
30. POMIANOWSKI Jerzy, Efekt elektrochromowy w kwasie oxalomolibdenowym i jego zastosowanie.
31. BIAŁOSTOCKA Anna, KĘPKA Antoni, WALENDZIUK Wojciech, Badania i optymalizacja elektrolitycznej metody pokrywania negatywu stereolitograficznego w celu otrzymywania form do wtryskarek.
32. BARMUTA Piotr, CYWIŃSKI Kazimierz, Problemy technologiczne w procesie elektrostatycznego napylania lakierów proszkowych na tworzywa wysokorezystywne.
33. WIECHUŁA Bronisław, Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe systemu nanoszenia farb proszkowych w świetle dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999I 94/9/WE z dnia 24 marca 1994 i norm zharmonizowanych.
34. BIEŃKOWSKA Agnieszka, MYDLIKOWSKA Jolanta, Zarządzanie projektem na przykładzie centrum doskonałości materiałów dla energooszczędnych technologii w elektrotechnice MALET.
35. BIEŃKOWSKA Agnieszka, MYDLIKOWSKA Jolanta, Kontroling w jednostkach badawczo-rozwojowych.
36. KORDAS Ryszard, MURACH Grażyna, Procesowy system zarządzania jakością w IEL/OW stymulatorem nowoczesnych technologii. 

Postępy w Elektrotechnologii 2000

W  pięknie położonym Ośrodku Sportów Zimowych – Jamrozowa Polana, odbyła się czwarta edycja Konferencji. 
Uczestniczyło 69 osób (w tym 15 profesorów) oraz zaproszony prof. Stanisław Gubański ze Szwecji. Udział wzięli pracownicy Politechnik: Gdańskiej, Łódzkiej, Gliwickiej, Poznańskiej, Lubelskiej, Białostockiej, Częstochowskiej, Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Instytutu Energetyki z Łodzi, Instytutu Tele-Radiotechniki z Warszawy oraz warszawskiego Instytutu Elektrotechniki. Zgłoszono 59 referatów w tym dwa autorów zagranicznych.

Komitet naukowy konferencji:

        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. F. Kostrubiec
        prof. dr hab. inż. J. Ranachowski
        prof. dr hab. inż. J. Juchniewicz
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. R. Szeloch
        prof. dr hab. inż. M. Soiński
        prof. dr hab. inż. J. Sosnowski
        prof. dr hab. inż. L. Subocz
        dr inż. J. Sulikowski
        dr W. Wilczyński
        dr inż. E. Motyl
        
Współorganizatorzy konferencji:
 
    Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
    Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
    Komitet Elektrotechniki PAN
    Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        dr inż. G. Paściak
        dr inż. B. Szubzda
        mgr inż. A. Kisiel
        mgr inż. P. Żyłka
        mgr inż. A. Bieńkowska
        
SESJA I - 14.09.2000

1. JAKSTS Albert, LEIJON M, The Impact of an Electro-technological Leap on Power Transformers and Generators
2. FLESZYŃSKI Janusz, SOJDA Edward, ŻYŁKA Paweł, Laboratoryjne badania zabrudzeniowe silikonowych izolatorów  kompozytowych
3. CYWIŃSKI Kazimierz, BARMUTA Piotr, Defekty w powłoce lakierniczej na podłożu dielektrycznym a problem regulacji poziomu natężeń pól elektrostatycznych
4. FLESZYŃSKI Janusz, LISOWSKI Michał, LACHOWSKI Arkadiusz, Podatność na elektryzację i zanikanie ładunku elektrostatycznego elastomerów silikonowych stosowanych na osłony w izolatorach kompozytowych
5. GIELNIAK Jarosław, Rozkład napięcia na izolatorze liniowym przy napięciu stałym w zależności od rezystywności materiału izolacyjnego
6. CHRZAN Krystian L., WIATRZYK Marcin, Izolatory kołpakowe ze szkliwem półprzewodzącym
7. GASPEROWICZ Aleksandra, TYMAŃ Adam, SOJDA Edward, RUTKOWSKI Jerzy, Badania wysokonapięciowe prototypów izolatorów napowietrznych z energooszczędnego materiału kompozytowego
8. RANACHOWSKI Jerzy, RANACHOWSKI Przemysław, Celowość zastosowania porcelany wysokoglinowej rodzaju 130 do produkcji izolatorów najwyższych napięć
9. KAŁUŻNY Alfred J., KASPRZYK Mariusz, Właściwości izolacyjne powietrza w rejonach przemysłowych
10. GRACZKOWSKI Andrzej, Rozkład natężenia pola elektrycznego w izolacji kabla wysokiego napięcia stałego w aspekcie zmian starzeniowych materiału izolacyjnego
11. ŻYŁKA Paweł, Mechanizm generacji gazowych produktów w ciekłej izolacji wysokonapięciowej

SESJA II - 14.09.2000

1. CIEŚLA Antoni, Model magnetycznej separacji wysokogradientowej w ujęciu mikroskopowym
2. KOSTRUBIEC Franciszek, PAWLAK Ryszard, Problemy technologiczne realizacji połączeń laserowych odprowadzeń od struktur półprzewodnikowych w modułach tranzystorów mocy
3. PAWLAK Ryszard, KAWCZYŃSKI Ryszard, Metody oceny właściwości elektrycznych laserowych połączeń w przyrządach mocy
4. WALCZAK Krzysztof, Możliwości wykorzystania prądu elektronowej emisji polowej i promieniowania rentgenowskiego do oceny ciśnienia gazu resztkowego w komorze gaszeniowej wyłącznika próżniowego
5. KUTZNER Janusz, STACHOWIAK Zdzisław, Struktura i rozkład przestrzenny cząstek metalicznych transportowanych w wyładowaniu łukowym w próżni
6. KACPRZYK Ryszard, ZIAJA Jan, Wykorzystanie techniki znaczenia jonami w pomiarach przepływu gazu
7. SZELOCH Roman F., GOTSZALK Teodor P., RADOJEWSKI Jacek, JANUS Paweł, ORAWSKI Wojciech, PĘDRAK Robert, GUMIENNY Zbigniew, Termograficzny system dalekiego i bliskiego pola
8. SULIKOWSKI Jan, ĆWIDAK Krzysztof, GREGORCZYK Wojciech, Nowa konstrukcja i technologia budowy bezpieczników
9. JAROSZYŃSKI Leszek, STRYCZEWSKA Henryka Danuta, Analiza numeryczna urządzeń wyładowczych na przykładzie reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym
10. STRYCZEWSKA Henryka Danuta, Technologie plazmowe w procesach oczyszczania wody i powietrza

SESJA III - 15.09.2000

1. JANOWSKI Tadeusz, KONDRATOWICZ-KUCEWICZ Beata, KOZAK Sławomir, WOJTASIEWICZ Grzegorz, Postępy w zastosowaniach nadprzewodników
2. SOSNOWSKI Jacek, RABARA Mike, Zagadnienia prądu krytycznego w wysokotemperaturowych taśmach nadprzewodnikowych typu Bi:2223
3. SOSNOWSKI Jacek, BORETA Bożena, Komputerowa analiza występowania anizotropii materiałowej w wybranych urządzeniach elektrycznych
4. RYMASZEWSKI Jacek, PAWLAK Ryszard, Charakterystyki prądowo-napięciowe kontaktu Au/YBaCuO
5. LESZCZYŃSKI Jan, RYMASZEWSKI Jacek, Cieplny mechanizm utraty nadprzewodnictwa masywnej ceramiki YBaCuO
6. KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, Emisja akustyczna z nadprzewodników YBaCuO domieszkowanych srebrem
7. SOIŃSKI Marian, Materiały magnetyczne w technice
8. BUZE Andrzej, Materiały magnetyczne na potrzeby dławików i transformatorów do przekształtników mocy
9. WILCZYŃSKI Wiesław, SZCZYGŁOWSKI Jan, ROMAN Andrzej, SZUBZDA Bronisław, Nowoczesne materiały magnetyczne miękkie w magnetowodach przetworników elektromagnetycznych
10. DAŁEK Jarosław, OSTROWSKI Janusz, STEGLIŃSKI Zbigniew, Zastosowanie materiałów amorficznych na rdzenie transformatorów specjalnych
11. ŚLUSAREK Barbara, Stan obecny i perspektywy rozwoju magnesów trwałych

SESJA PLAKATOWA - 14.09.2000

1. KOWALEWSKI Zygmunt, ZAWADZKA Jadwiga, CZOŁOWSKA Barbara, Metody termoanalityczne w prognozowaniu trwałości termicznej lakierów elektrotechnicznych
2. GÓRECKI Lech, GÓRNICKA Barbara, Degradacja izolacji międzyzwojowej silników pod wpływem narażeń pochodzących od przekształtników
3. GÓRECKI Lech, MIELCAREK Witold, GÓRNICKA Barbara, PROCIÓW Krystyna, Erozja polimerowej izolacji międzyzwojowej silników nn. pod wpływem wyładowań niezupełnych
4. FLESZYŃSKI Janusz, TYMAŃ Adam, STANKIEWICZ Jerzy, Przyspieszone badania starzeniowe materiałów silikonowych izolatorów kompozytowych
5. BEROUAL Abderrahmane, Effective Permittivity of Dielectric Heterostructures: a Boundary Integral Equation Approach
6. FLESZYŃSKI Janusz, LISOWSKI Michał, ADAMOWSKA Maria, LACHOWSKI Arkadiusz, Badania wpływu narażeń starzeniowych na właściwości izolacyjne elastomerów silikonowych stosowanych na osłony w izolatorach kompozytowych
7. STANKIEWICZ Jerzy, JERZMAŃSKI Daniel, Badania zjawisk cieplnych w rezystorowym izolatorze sygnalizacji średniego napięcia
8. TALIK Sylwia, WILCZYŃSKI Wiesław, SZUBZDA Bronisław, KORDAS Ryszard, Przebudowa struktury domenowej w taśmach elektrotechnicznych podczas przemagnesowania obrotowego
9. TALIK Sylwia, SZUBZDA Bronisław, ORŁOWSKI Edward, WILCZYŃSKI Wiesław, Wpływ obróbki cieplnej na własności materiałów magnetycznie miękkich na przykładzie boczników magnetycznych
10. MIELCAREK Witold, NOWAK-WOŹNY Dorota, PAŚCIAK Grzegorz, PROCIÓW Krystyna, Poprawa stabilności parametrów elektrycznych warystora poprzez modyfikację przewodności jonowej tlenku bizmutu
11. NOWAK-WOŹNY Dorota, MIELCAREK Witold, Zmiany rezystywności przewodów aluminiowych w liniach napowietrznych wywoływane deformacją plastyczną
12. PAWLAK Ryszard, Laserowa modyfikacja konduktywności materiałów przewodzących
13. MĄCZKA Tadeusz, Energooszczędne sieciowanie chemoutwardzalnych żywic w polu wysokiego napięcia
14. ZYCH Bolesław, Nowa metoda szybkiego pomiaru przewodności cieplnej dielektryka stałego w postaci ciała półnieskończonego
15. MOROŃ Leszek, Elastyczne przewody grzejne – właściwości i zastosowanie
16. LESZCZYŃSKI Jan, RYMASZEWSKI Jacek, KORZENIEWSKA Ewa, Rezystancja tunelowa kontaktu Au/YBaCuO
17. KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, Dielektryczne właściwości polifluorku winylidenu w niskiej temperaturze
18. MOTYL Edmund, KOWALCZYK Dariusz, Rozkład polaryzacji w piezoelektrycznych przewodach PVDF
19. MOTYL Edmund, RUCKI Eugeniusz, Generacja impulsowych fal akustycznych za pomocą przetworników piezoelektrycznych
20. JERZMAŃSKI Daniel, PROCIÓW Krystyna, NOWAK-WOŹNY Dorota, Zastosowanie replik powierzchni do stereometrycznej oceny degradacji elastomerów silikonowych
21. GONERSKI Andrzej, RYMASZEWSKI Jacek, Komputerowy system badania materiałów elektroizolacyjnych
22. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, SOKOŁOWSKI Adam, GASPEROWICZ Aleksandra, Modyfikacja powierzchni nośników ceramicznych zwiększających immobilizację drobnoustrojów w procesach fermentacyjnych
23. MIELCAREK Witold, PROCIÓW Krystyna, JERZMAŃSKI Daniel, GÓRECKI Leszek, Niszcząca rola pyłu kwarcowego w urządzeniach elektrycznych
24. SZYMAŃSKI Wojciech, GŁUSZKO Marian, Przemysłowe zastosowania ziem rzadkich (lantanowców)
25. ŁAPIŃSKI Adam, KORDAS Ryszard, SZUBZDA Bronisław, Możliwości wdrożenia materiałów stykowych opracowanych w IEL/OW do stosowania w łącznikach
26. BIEŃKOWSKA Agnieszka, Marketing nauki polskiej – zagadnienia wybrane
27. KORDAS Ryszard, MURACH Grażyna, Certyfikacja wyrobów w Instytucie Elektrotechniki

Postępy w Elektrotechnologii 1998

Trzecia konferencja "Postępy w Elektrotechnologii" odbyła się w roku jubileuszowym dla Wrocławskiego Oddzialu Instytutu Elektrotechniki, który w czerwcu świętował 50-lecie swojego istnienia. Spotkanie w Szklarskiej Porębie było zwieńczeniem obchodów rocznicowych. Udzial w nim wzięło prawie 80 przedstawicieli zakładów przemysłowych i jednostek naukowych. Na sesjach ustnych i plakatowych zaprezentowano 59 referatów.

Komitet naukowy konferencji:

        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. F. Kostrubiec
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. J. Ranachowski
        prof. dr hab. inż. R. Włodek
        prof. dr hab. inż. J. Juchniewicz
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. J. Subocz
        dr hab. inż. J. Sulikowski
        dr W. Wilczyński
        dr inż. E. Motyl 
        
Współorganizatorzy konferencji:
 
Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP
Sekcja Elektrotechnologii Komitetu Elektrotechniki PAN

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        dr inż. L. Woźny
        dr inż. B. Szubzda
        mgr inż. A. Kisiel
        mgr inż. P. Żyłka
        mgr inż. A. Bieńkowska
        
Autorzy i referaty konferencji "Postępy w Elektrotechnologii" 1998

1. ZIAJA Jan, MIŚTA Włodzimierz, Cienkie warstwy nadprzewodników wysokotemperaturowych YBaCuO
2. SOSNOWSKI Jacek, Zbadanie zagadnień strat i stabilizacji nadprzewodników wysokotemperaturowych
3. CIEŚLA Antoni, Nadprzewodnikowy separator typu HGMS: obecny stan prac w świecie i badania własne
4. CIEŚLA Antoni, Elektrodynamiczny separator bębnowy w zastosowaniu do rozdzielania dielektryków o zróżnicowanych opornościach właściwych
5. KORDAS Ryszard, ŁAPIŃSKI Adam, CICHOŃ Maciej, MIEDZIŃSKI Bogdan, Układy modelowe do badań własności łączeniowych materiałów stykowych
6. KORDAS Ryszard, SZUBZDA Bronisław, WILCZYŃSKI Wiesław, Właściwości łączeniowe spieków W-Cu z dodatkami, dla łączników próżniowych
7. GÓRECKI Lech, GÓRNICKA Barbara, Określenie optymalnych warunków emaliowania przewodów nawojowych
8. ŚLUSAREK Barbara, BIAŁO Dionizy, GROMEK Józef Z., KULESZA Tadeusz, Wtryskiwane magnesy trwałe ze stopów Nd-Fe-B
9. KUSIK Wojciech, NOWAK Józef, Badanie właściwości magnetycznych materiałów w obwodach ze szczeliną
10. GIELNIAK Jarosław, BIELECKI Jerzy, DZIADKOWIEC Jan, Wpływ porowatości porcelany elektrotechnicznej na jej stratność dielektryczną w warunkach dużego natężenia pola elektrycznego
11. KULESZA Tadeusz, Ceramika na bazie azotku krzemu jako materiał konstrukcyjny dla elektroniki
12. POMIANOWSKI Jerzy, SUBOCZ Jan, MEISSNER Egbert, Półprzewodzący polimer z grupy PPV
13. SUBOCZ Jan, TSC w folii PET z zawartością ferrocenów
14. MURACH Grażyna, ADAMOWSKA Maria, TALIK Sylwia, Wpływ starzenia termicznego na właściwości strukturalne i elektryczne w materiale termoplastycznym
15. LISOWSKI Michał, ADAMOWSKA Maria, ŚWIERZYNA Zbigniew, Zmiany przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych jako wskaźniki starzenia cieplnego tworzyw sztucznych
16. LISOWSKI Michał, MĄCZKA Tadeusz, ADAMOWSKA Maria, Wpływ sposobu nanoszenia elektrod na wyniki badań starzenia termicznego tworzyw sztucznych
17. MAĆKOWIAK Adam, KALICKI Tomasz, Wpływ wyładowań niezupełnych w szczelinie powietrznej na degradację wybranych materiałów na bazie żywic epoksydowych
18. TATRAKOWSKI Zenon, MICHALSKI Janusz, KHUNOVA Viera, Wpływ budowy morfologicznej kompozycji polimerowych na właściwości elektryczne
19. FLESZYŃSKI Janusz, TYMAŃ Adam, Elektroenergetyczne izolatory kompozytowe: aktualne problemy badawcze
20. POHL Zbigniew, KOSZTALUK Romuald, Zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne w budowie linii średniego napięcia z przewodami izolowanymi
21. ŻYŁKA Paweł, STAROŃ Jacek, Optoelektroniczna metoda pomiaru zmian współczynnika załamania światła w cieczach
22. STAROŃ Jacek, ŻYŁKA Paweł, Figury Lichtenberga w przeskoku powierzchniowym otrzymywane metodą fotografii bezpośredniej
23. GŁUSZKO Marian, Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych linii WN stalowych i stalowych ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych
24. OSIADACZ Wojsława, KOWALCZYK Laimute, Materiały podłożowe do obwodów elastycznych
25. MORAWSKA Zofia, SITEK Janusz, Lutowność podzespołów do montażu powierzchniowego
26. SKALSKI Grzegorz, SULIKOWSKI Jan, SEGGER Józef, Piece indukcyjne małej mocy
27. KOSTRUBIEC Franciszek, Promieniowanie laserowe - możliwości i ograniczenia zastosowań w elektrotechnologii
28. PAWLAK Ryszard, Laserowe wytwarzanie połączeń drutowych w tranzystorach mocy
29. PAWLAK Ryszard, Mikroobszary rezystywne na cienkich drutach i foliach wytwarzane laserem - właściwości i perspektywy zastosowania
30. BIEŃKOWSKA Agnieszka, ZABŁOCKA-KLUCZKA Anna, Marketing w przemyśle elektrotechnicznym
31. LISOWSKI Michał, MURACH Grażyna, WILCZYŃSKI Wiesław, Działalność akredytowanego laboratorium badawczego Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki
32. KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, MAZUREK Bolesław, Wpływ topnienia i zestalania polikrystalicznych próbek YBa2Cu3Ox na krytyczną gęstość prądu
33. WOŹNY Leszek, CIEŚLAK Piotr, KISIEL Anna, SZUBZDA Bronisław, Zwiększenie gęstości prądów krytycznych nadprzewodników ceramicznych poprzez dodatek srebra
34. WOŹNY Leszek, LUBICKI Piotr, Emisja akustyczna z nadprzewodników I rodzaju
35. WOŹNY Leszek, ZIAJA Jan, MIŚTA Włodzimierz, Emisja akustyczna z cienkich warstw YBa2Cu3Ox otrzymywanych techniką zol-żel
36. WOŹNY Leszek, Styki metal-nadprzewodnik ceramiczny wykonane z pasty srebrowej
37. MIELCAREK Witold, PAŚCIAK Grzegorz, PROCIÓW Krystyna, SZUBZDA Bronisław, Ocena jakości pokrycia galwanicznego styku metodami mikroanalizy rentgenowskiej
38. WILCZYŃSKI Wiesław, SZUBZDA Bronisław, KORDAS Ryszard, Wpływ wytwarzania pakietów stojanów i wirników maszyn elektrycznych na ich własności magnetyczne
39. SZCZYGŁOWSKI Jan, WILCZYŃSKI Wiesław, KOPCIUSZEWSKI Paweł, ROMAN Andrzej, Straty nadmiarowe w stopach Ni-Fe
40. MISIAK Dariusz, SZCZYGŁOWSKI Jan, Zastosowanie materiałów nanokrystalicznych w czujnikach indukcyjnych do pomiaru wyładowań niezupełnych
41. SZUBZDA Bronisław, WILCZYŃSKI Wiesław, KORDAS Ryszard, KORDAS Leszek, Wpływ pola magnetycznego na wegetację roślin
42. DZIUBAK Cecylia, ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, Synteza anortytu jako tworzywa elektroizolacyjnego
43. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, CYBIS Edmund, ZUBIŃSKI Józef, Nośniki ceramiczne przyspieszające procesy fermentacji w bioreaktorach
44. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, Elektroizolacyjna ceramiczna masa do zaprasowywania elementów grzejnych
45. RUZIEWICZ Tadeusz, Synteza azotku boru
46. GUBAŃSKI Adam, JAROSZEWSKI Maciej, Zmiany prądów TSD zdegradowanych warystorów ZnO
47. MIELCAREK Witold, PAŚCIAK Grzegorz, PROCIÓW Krystyna, Zależność napięcia przebicia warystora od morfologii ziaren ZnO
48. MAZUREK Bolesław, MIELCAREK Witold, PAŚCIAK Grzegorz, MOROŃ Leszek, Poprawa warunków pracy ogranicznika napięć poprzez modyfikację właściwości cieplnych obudowy
49. BEENSH-MARCHWICKA Grażyna, MIELCAREK Witold, PROCIÓW Eugeniusz, Wpływ warunków wytwarzania na strukturę i własności termoelektryczne warstw Ge-Au
50. ZIAJA Jan, BALOGH Laszló, TROCHIMCZUK Witold M., Właściwości dialektyczne polisulfonu UDELP-17OO z grupami fosfonowymi
51. KOWALCZYK Dariusz, Wybrane zastosowania piezoelektrycznego polimeru PVDF
52. KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, MAZUREK Bolesław, Wykorzystanie czujników z polifluorku winylidenu w diagnostyce urządzeń elektrycznych
53. KISIEL Anna, BOROWICZ Marcin, WOŹNY Leszek, MAZUREK Bolesław, Wykorzystanie polifluorku winylidenu do detekcji sygnałów akustycznych w niskich temperaturach
54. MOTYL Edmund, Wpływ elektrod na przewodnictwo elektryczne poliimidowej folii Kapton HN
55. GASPEROWICZ Aleksandra, STANKIEWICZ Jerzy, ZUBEL Zbigniew, Wpływ silanowych środków sprzęgających na właściwości mechaniczne i elektryczne żywic epoksydowych napełnianych mączką kwarcową
56. ZYCH Bolesław, MOROŃ Leszek, ŻYŁKA Paweł, Wybrane metody pomiaru parametrów termokinetycznych materiałów dielektrycznych
57. WOLNY Stefan, KĘDZIA Józef, Weryfikacja modelu Abediana-Sonina elektryzacji statycznej cieczy przy zmiennych warunkach hydrodynamicznych
58. BUKAT Krystyna, SMEJDA Bogumiła, MORAWSKA Zofia, Pasty lutownicze do montażu powierzchniowego
59. KACPRZYK Ryszard, ŁOWKIS Bożena, BUGAJSKI Mariusz, Ocena czasu życia elektretów foliowych

Postępy w Elektrotechnologii 1996

W 1996 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się druga konferencja naukowa "Postępy w Elektrotechnologii" poświęcona pamięci Profesora J.I. Skowrońskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony jednostek przemysłowych, jak i placówek badawczo-rozwojowych. Udział w konferencji wzięło prawie 100 uczestników reprezentujących przeszło 30 ośrodków przemysłowych i naukowych. Zgłoszono ponad 60 zróżnicowanych tematycznie referatów. 

Komitet naukowy konferencji:

        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr inż. Z. Cymbrykiewicz
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. J. Leszczyński
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. J. Ranachowski
        dr W. Wilczyński
        prof. dr hab. inż. R. Włodek

Współorganizatorzy konferencji:
 
    Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
    Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
    Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        mgr inż. A. Kisiel
        dr inż. E. Motyl
        mgr inż. B. Szubzda
        dr inż. L. Woźny

Autorzy i referaty konferencji "Postępy w Elektrotechnologii" 1996

1. Adam TYMAŃ - Własności szkliw izolatorowych modyfikowanych metodą polimeryzacji plazmowej
2. Adam TYMAŃ, Edward SOJDA, Janusz FLESZYŃSKI, Jerzy STANKIEWICZ - Wybrane własności izolatorowego pokrycia    fluorouretanowego
3. Stanisław ŁAWNICZAK - Wpływ kształtu łańcucha siloksanowego na hydrofobowość materiałów krzemoorganicznych
4. Jan SUBOCZ - Wybrane zjawiska starzeniowe na powierzchni silikonowej
5. Lech SUBOCZ - Ocena stopnia zestarzenia izolatorów epoksydowych
6. Stanisław KALISIAK, Marian MICHALCZUK - Odporność materiałów elektroizolacyjnych na łuk elektryczny przy    podwyższonych częstotliwościach napięcia
7. Jan BURSA - Kwas azotowy i siarkowy jako czynniki starzące kompozytową izolację wysokonapięciową
8. Zbigniew GACEK, Manfred WAWRZYNOSEK - Wybrane aspekty wymiarowania izolatorów dyskowych do gazoszczelnych    przewodów szynowych ze względu na wymagania mechaniczne
9. Zbigniew GACEK, Tomasz RUSEK, Jerzy STANKIEWICZ - Izolacja gazoszczelnych przewodów szynowych 123-420 kV -    wybrane problemy techniczne i technologiczne
10. T. KALICKI, J.M. BRAUN, J. DENSLEY, H.G. SEDDING - Kształty impulsów wyładowań niezupełnych generowanych      w izolacji polimerowej w różnych stadiach degradacji
11. Edmund MOTYL - O mechanizmie przewodnictwa elektrycznego w kaptonie HN
12. Edmund MOTYL, Zbigniew ZBOIŃSKI - Elektryczne właściwości modyfikowanego LDPE
13. Jacek SOSNOWSKI - Perspektywy zastosowania nadprzewodników ceramicznych w wybranych urządzeniach elektrycznych
14. Andrzej KORDECKI, Barbara ŚLUSAREK - Modele struktury dielektromagnesów i ich technologie
15. Witold MIELCAREK, Grzegorz PAŚCIAK, Wiesław WILCZYŃSKI - Subkrystaliczna struktura folii (FeCuNb)77,5(SiB)22,5
16. Jan SZCZYGŁOWSKI, Andrzej ROMAN, Wiesław WILCZYŃSKI - Wpływ częstotliwości i indukcji na stratność materiałów      amorficznych i krystalicznych
17. Antoni CIEŚLA - Wybrane problemy utraty nadprzewodnictwa w uzwojeniu elektromagnesu separatora matrycowego
18. Wiesław WILCZYŃSKI, Wojciech LIPIEC - Magnetyczny czujnik temperatury
19. Michał LISOWSKI, Leszek WOŹNY, Wojciech KUSIK - System pomiarowy prądów krytycznych nadprzewodników      wysokotemperaturowych
20. Wojciech KUSIK, Józef NOWAK, Michał LISOWSKI - Pomiary podatności magnetycznej próbek walcowych
21. Zbigniew GACEK, Rafał SOSIŃSKI - Analiza składowych harmonicznych indukcji magnetycznej  w pięciokolumnowym      transformatorze rozdzielczym zwijanym z taśmy amorficznej
22. Robert SZYMAŃSKI, Roman RYGAŁ, Marian SOIŃSKI - Separator bębnowy z wykorzystaniem magnesów trwałych
23. Dariusz CZERWIŃSKI, Tadeusz JANOWSKI, Paweł SURDACKI - Wybrane zagadnienia projektowe krioprzepustów      prądowych urządzeń nadprzewodnikowych
24. Henryk MALINOWSKI, Paweł SURDACKI - Badania wpływu naprężeń mechanicznych na charakterystyki kriomagnesu      w stanach przejściowych
25. Ryszard SZULC, Maria UHNIAT, Maria RUBAJ - Nowe materiały elektroizolacyjne dla kabli
26. Maria RUBAJ, Maria UHNIAT, Roman JOHN - Masy uszczelniające do wypełniania kabli telefonicznych i złącz
27. Henryk BORYŃ, Stanisław WOJTAS, Adam RYNKOWSKI, Eugeniusz WASILENKO - Zmiany w konstrukcji ekranu      zewnętrznego a intensywność WNZ oraz wytrzymałość elektryczna kabli polietylenowych
28. Ryszard BILL, Grażyna MURACH - Badania lakieru elektroizolacyjnego nasycającego poliestrowego, narażanego      w środowisku wilgotnym słonym
29. Barbara GÓRNICKA, Lech GÓRECKI - Określenie wskaźnika temperaturowego przewodów emaliowanych na podstawie      pomiaru zmian pojemności
30. Ewa FABRYCY, Jerzy POMIANOWSKI - Nowy układ sieciujący do żywic epoksydowych
31. Jan GDULA, Maria ADAMOWSKA, Zbigniew ŚWIERZYNA - Ocena ciepłoodporności kompozytów metodą przyspieszoną
32. Aleksandra GASPEROWICZ, Andrzej TRACZEWSKI, Jerzy STANKIEWICZ, Daniel JERZMAŃSKI, Witold MIELCAREK -  Odporność elektroizolacyjnego betonu polimerowego na narażenia napowietrzne
33. Janusz FLESZYŃSKI, Jilani ROUABEH - Badania niekonwencjonalnych właściwości olejów izolacyjnych
34. Janusz FLESZYŃSKI, Józef KĘDZIA - Przegląd cieczy izolacyjnych - aktualne zastosowania i problemy badawcze
35. Adam ŁAPIŃSKI - Możliwość zastosowania na styki elektryczne stopów srebro-miedź o dużej zawartości miedzi
36. Ryszard KORDAS - Wpływ dodatków typu MeO na właściwości łączeniowe wyciskanych taśm z materiału stykowego AgSnO2
37. Bronisław SZUBZDA - Nowy materiał AgW o obniżonej rezystancji zestykowej
38. Beata ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ - Monitorowanie porowatości kompozytów ceramicznych spajanych zolami metodą      zamrożeniową
39. Tadeusz RUZIEWICZ - Modelowe badanie oddziaływania łuku zabrudzeniowego na materiał ceramiczny izolatora
40. Jan ZIAJA, Witold POSADOWSKI, Janina POSPIESZNA, Włodzimierz MIŚTA - Właściwości warstw dielektrycznych AlNX      napylanych układem magnetronowym zasilanym impulsowo
41. Jan ZIAJA, Ryszard KACPRZYK - Własności elektryczne warstw PTFE parowanych w plaźmie
42. Andrzej WOLNY - Bezpieczniki wysokonapięciowe wspomagane warystorem
43. Jan SULIKOWSKI, Józef OSSOWICKI - Cienkie powłoki metaliczne na podłożu dielektrycznym jako przewodniki prądu      elektrycznego w specjalnych zastosowaniach
44. Anna KISIEL, Leszek WOŹNY, Grażyna MURACH - Zmiany strukturalne folii PVDF pod wpływem silnych pól elektrycznych
45. Paweł ŻYŁKA - Badania różnorodnych typów elektrod używanych do elektrochemicznej generacji H2S i Cl2
46. Krystyna PROCIÓW, Witold MIELCAREK, Grzegorz PAŚCIAK - Analiza możliwości detekcji metanu grubowarstwowymi   czujnikami z dwutlenku cyny i trójtlenku żelaza
47. Bożena ŁOWKIS, Jolanta STANISZEWSKA-KUŚ, Krzysztof DOŁHARZ - Dielektryczne właściwości materiałów biologicznych
48. Bożena ŁOWKIS - Kalogen - wybrane właściwości elektryczne
49. Ryszard PAWLAK - Warstwowe stopy oporowe wytwarzane w procesie domieszkowania laserowego
50. Ryszard KACPRZYK, Jacek STAROŃ, Piotr SAKAL - Elektryzacja powierzchni dielektryków metodą koronową
51. Franciszek KOSTRUBIEC, Maria WALCZAK - Lasery w obróbce materiałów
52. Czesław KARWAT, Paweł ŻUKOWSKI, F.F. KOMAROW, V.V. PILKO, Jerzy LIŚKIEWICZ - Własności elektryczne      i mechaniczne miedzi implantowanej jonami azotu
53. Marian GŁUSZKO - Adhezja powłok lakierowych do powierzchni cynku
54. Michał LISOWSKI - Pomiary w akredytowanym laboratorium badawczym
55. Jerzy RUTKOWSKI, Jacek STAROŃ - Wytrzymałość elektryczna czynników roboczych rur cieplnych
56. Władysław TOMCZAK, Anna BRYSZEWSKA, Wojciech MAZUREK - Chłodzenie urządzeń elektrycznych przy pomocy rur      cieplnych
57. Dariusz KOWALCZYK, Leszek WOŹNY, Bolesław MAZUREK - Wykorzystanie polifluorku winylidenu do detekcji sygnałów      emisji akustycznej
58. Stanisław RÓŻECKI, Anna KISIEL, Bolesław MAZUREK - Technologia formowania piezoelektrycznych przewodów      izolowanych polifluorkiem winylidenu
59. Maciej NORAS - Wpływ pola elektrycznego na właściwości cieczy dyspersyjnych - możliwości aplikacji technicznych
60. Andrzej WOLNY, Remigiusz KANIUK - Suszenie konwekcyjne przy pomocy stałego pola elektrycznego
61. Ryszard KISIEL, Zofia MORAWSKA, Krystyna BUKAT - Nowe, bezołowiowe spoiwo do lutowania miękkiego
62. Bogumiła MICHAŁOWSKA, Zofia MORAWSKA, Krystyna BUKAT - Materiały chemiczne zabezpieczające powierzchnię      ciekłego spoiwa przed utlenianiem w agregatach i wannach lutowniczych
63. Barbara PIEŃKOWSKA, Krystyna BUKAT - Sól lutownicza do zabezpieczania powierzchni stopu lutowniczego w      cynowarkach rolkowych
64. Bogdan KRASUSKI - Automat do produkcji bezpieczników typu Btdu 1000 V
65. Bogdan KRASUSKI, Grzegorz SKALSKI - Elektrodrążarki typu EDU

Postępy w Elektrotechnologii 1994

W 1994 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się pierwsza konferencja "Postępy w Elektrotechnologii". Zgłoszono 53 referaty, które - jak napisał prof. B. Mazurek w Przedmowie do Materiałów Konferencyjnych - dotyczyły "różnych działów elektrotechnologii: nadprzewodnictwa, magnetyków, dielektryków stałych, ciekłych i próżni, materiałów stykowych, półprzewodzących jak również oryginalnych metod technologicznych. Przedstawiony podział na grupy tematyczne jest alternatywny. Można bowiem zauważyć, że np. technologie proszkowe stosowane są przy wytwarzaniu nadprzewodników wysokotemperaturowych, materiałów półprzewodnikowych, magnetycznych czy stykowych". Różnorodnoć tematyczna stanowiła niewątpliwą zaletę konferencji: wymiana dowiadczeń między specjalistami różnych kierunków była bardzo owocna.

  Komitet naukowy konferencji:

        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Juchniewicz
        prof. dr hab. inż. Z. Ciok
        prof. dr hab. inż. J. Ranachowski
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. R. Włodek
        prof. dr inż. Z. Cymbrykiewicz
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. T. Sulima
        prof. dr hab. inż. Z. Matheisel
        dr W. Wilczyński
        dr inż. B. Lutyński

Współorganizatorzy konferencji:

    Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i  Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
    Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
    Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        dr inż. L. Woźny
        mgr inż. P. Lubicki
        mgr inż. B. Szubzda

Autorzy i referaty konferencji "Postępy w Elektrotechnologii" 1994

1. Antoni CIEŚLA - Warunki eksploatacji stałoprądowego elektromagnesu nadprzewodzącego jako źródło pola w separatorze    matrycowym
2. Antoni CIEŚLA, Antoni SIWIEC - Matrycowy separator nadprzewodzący w technologii przeróbki kopalin
3. Paweł SURDACKI - Stan krytyczny nadprzewodnika w uzwojeniu  kriomagnesu
4. Michał LISOWSKI, Józef NOWAK, Wojciech KUSIK, Zdzisław CHRAPKIEWICZ - Komputerowy systemy pomiaru    podatności magnetycznej nadprzewodników wysokotemperaturowych
5. Michał LISOWSKI, Józef NOWAK - Zachowanie się składowych podatności magnetyzacyjnej w procesie przejścia    nadprzewodzącego
6. Piotr LUBICKI, Leszek WOŹNY, Bolesław MAZUREK - Wpływ właściwości    nadprzewodzących YBa2Cu3Ox na emisję akustyczną
7. Jan ZIAJA, Leszek WOŹNY, Bolesław MAZUREK - Wpływ ciśnienia prasowania na parametry krytyczne nadprzewodników    wysokotemperaturowych
8. Anna KISIEL, Leszek WOŹNY, Bolesław MAZUREK - Anizotropia polikrystalicznych próbek YBa2Cu3Ox
9. Jacek SOSNOWSKI, Alain DEROZY, Anis TIGHEZZA - Własności w polu magnetycznym fluorowanych ceramik nadprzewodnikowych typu Nd2CUO4-xFx
10. Roman F. SZELOCH - Cienkie warstwy nadprzewodników. Technologia - zastosowanie
11. Jerzy LENIK - Urządzenie do wytwarzania ozonu metodą cichych wyładowań elektrycznych
12. Piotr LUBICKI, Bolesław MAZUREK, Zdzisław STARONIEWICZ - Redukcja bakterii i grzybów w wysokim impulsowym polu      elektrycznym
13. Karol GRUDZIŃSKI, Wiesław JAROSZEWICZ, Ryszard PAROSA, Edward RESZKE - Mikrofalowe utwardzanie podkładek      fundamentowych silników okrętowych odlewanych z tworzywa chemoutwardzalnego EPY
14. Edward BUDZISZ, Ryszard PAROSA, Edward RESZKE - Praktyczne stosowanie mocy mikrofalowej w walce z wilgocią      i zagrzybieniem konstrukcji budowlanych
15. Ryszard BILL, Grażyna MURACH - Zastosowanie spektrometrii w podczerwieni do oceny odporności środowiskowej lakieru
16. Aleksandra RAKOWSKA - Polietylen usieciowany jako kolejny stopień ewolucji kablowych materiałów izolacyjnych
17. Ryszard DOBROSZEWSKI - Skuteczność stabilizacji napięciowej polietylenu kablowego
18. Adam TYMAŃ, Janina POSPIESZNA, Edward SOJDA - Możliwości modyfikacji powierzchni hydrofilnych związkami      krzemoorganicznymi metodą polimeryzacji plazmowej
19. Janina POSPIESZNA, Adam TYMAŃ - Modyfikacja  powierzchni polimerowej metodą polimeryzacji  w plazmie wyładowań      jarzeniowych r.f.
20. Maria ADAMOWSKA, Aleksandra GASPEROWICZ, Krzysztof KORDUS - Elektroizolacyjne betony polimerowe
21. Bożena ŁOWKIS - Średnie położenie ładunku elektrycznego w elektretach foliowych
22. Bożena ŁOWKIS - Ocena właściwości elektretowych folii  polipropylenowej
23. Edmund MOTYL - Wpływ warunków technologicznych na własności elektryczne PVDF
24. Ryszard KACPRZYK - Elektretowy przetwornik drgań
25. Tomasz KALICKI, Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK, Waldemar ZIOMEK - Czy parametry charakterystyczne rozkładów      statystycznych wielkości opisujących wyładowania niezupełne w zdefektowanych  izolacyjnych układach uwarstwionych      mogą być kryteriami wytrzymałości elektrycznej
26. Tadeusz ŁAŚ,  Helena SŁOWIKOWSKA, Jerzy SŁOWIKOWSKI,  T. A.DUKACZEWSKI  - Przyczynek do studiów nad      współzależnością rozwoju wyładowań niezupełnych i zmianami  właściwości  powierzchniowych żywic i kompozytów      epoksydowych
27. Maria PIOTROWSKA-BARAN, Bogumiła BUDREWICZ - Prepregi i materiały elektroizolacyjne warstwowe klasy izolacji H
28. Barbara GÓRNICKA - Ocena własności cieplnych izolacji przewodów emaliowanych na podstawie charakterystyk      temperaturowych
29. Adam GUBAŃSKI, Grażyna MURACH - Degradacja folii polietylenowej pod wpływem działania promieniowania gamma
30. Jan BURSA - Zmiany właściwości cykloalifatycznych kompozytów epoksydowych pod wpływem działania związków azotu
31. Jan SUBOCZ - Wpływ promieniowania jonizującego na własności elektryczne kompozytów warstwowych
32. Jan SUBOCZ - Przewodnictwo elektryczne w silnie naprężonych mechanicznie kompozytach poliestrowych
33. Lech SUBOCZ - Wpływ napełniaczy  nieorganicznych  na  odporność na prądy pełzające kompozytów izolacyjnych 
34. Lech SUBOCZ - Laboratoryjna metoda badań starzeniowych kompozytowej izolacji wnętrzowej
35. Bernard WILLNER - Porównanie metod pomiaru elektryzacji statycznej olejów izolacyjnych
36. Janusz FLESZYŃSKI, Józef KĘDZIA, Bogdan LUTYŃSKI  - Zmiany elektrostatycznych i elektrohydrodynamicznych      właściwości olejów izolacyjnych w procesie starzenia
37. Antoni CIEŚLA, Andrzej MATRAS, Andrzej MALCHAREK  - Analiza procesu wydzielania cząstek magnetycznych     w ośrodku porowatym
38. Dionizy BIAŁO - Metoda formowania wyrobów z proszków poprzez wtrysk
39. Andrzej KORDECKI, Bogumił WĘGLIŃSKI - Kompozyty z magnetycznie miękkich proszków żelaza
40. Adam SKOPEC, Wiesław WILCZYŃSKI - Wewnętrzny efekt naskórkowy nagrzewania indukcyjnego w procesie odprężania       cieplnego strefy zębowo-żłobkowej pakietów stojanowych silników elektrycznych
41. Barbara ŚLUSAREK - Nowa generacja magnesów trwałych opartych na bazie stopów Nd-Fe-B
42. Barbara ŚLUSAREK, Andrzej WASEŃCZUK - Magnesy trwałe otrzymywane metodą formowania wtryskowego
43. Dariusz PACZKOWSKI, Marian SOIŃSKI - Wpływ grubości i rodzaju blachy elektrotechnicznej na parametry transformatora      o rdzeniu zwijanym i częstotliwości pracy 400 Hz
44. Zbigniew GRACZYK, Marian SOIŃSKI - Podstawowe właściwości izotropowych taśm elektrotechnicznych 6.5% Si-Fe45. Jan SZCZYGŁOWSKI - Zastosowanie materiałów amorficznych w konstrukcji ekranów magnetycznych urządzeń elektrycznych
46. Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK, Krzysztof SIODŁA, Waldemar ZIOMEK - Porównawcze badania zjawisk      przedwyładowczych i wytrzymałości elektrycznej, między otwartymi stykami wyłącznika próżniowego wykonanymi z różnych      materiałów
47. Bronisław SZUBZDA - Możliwości sterowania własnościami łączeniowymi materiału stykowego srebro-wolfram
48. Adam ŁAPIŃSKI  - Specjalne metody badań dla oceny jakości nakładek stykowych
49. Zofia MORAWSKA, Andrzej WASEŃCZUK - Materiały lutownicze dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego
50. Aleksy PASTERNAK, Ryszard POŹNIAK, Ryszard KACPRZYK - Półprzewodzące kompozyty z poli(chlorku winylu)
51. Witold MIELCAREK, Grzegorz PAŚCIAK, Magdalena RUTKOWSKA - Powtarzalność i stabilność charakterystyk I-U      warystorów
52. Adam GUBAŃSKI, Witold MIELCAREK, Grzegorz PAŚCIAK  - Pomiary prądów TSD warystora
53. Wojciech ROTTENBERG, Jan ZIAJA, Leszek WOŹNY - Cienkowarstwowe czujniki wilgotności

International Conference "Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials"

 

The conference is to provide an interdisciplinary forum for the exchange and discussion of ideas, research results and practical experience in the area of design, manufacturing, testing and application of insulating materials and systems. It is aimed at scientists and engineers from universities, research centres and industry who are engaged in research, experimentation and practice in this field. Young researchers and engineers are particularly welcome to present their work and participate in discussions and exchange of ideas.

Organized by:

Wroclaw Division of Electrotechnical Institute
Wroclaw University of Technology, Institute of  Electrical Engineering and Fundamentals
Electrotechnical Committee of Polish Academy of Sciences
Association of Polish Electrical Engineers, Committee of Materials for Electrotechnology   

Topics

The following subjects are of particular interest for APTADM:

 • Novel dielectric materials,
 • Polymers and composites,
 • Diagnostic and measuring techniques,
 • Sensors and monitoring systems,
 • Charge storage and transport,
 • Interfacial phenomena,
 • Electrical energy sources and storage,
 • Biomedical application of dielectrics,
 • High - field and radiation effects,
 • Ageing and breakdown phenomena

APTADM 2007

Main Information

Third International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials (APTADM'2007) was held in Wroclaw on 26-28 September 2007.

59 people took part in the Conference, 23 of them were from foreigners (from Austria, Czech Republic, France, Germany, Korea, Russia, Sweden). 

During the Conference 56 papers were presented in Six oral sessions and one poster session. All sessions ended with long discussions.


Scientific Committee                                

Abderrahmane BEROUAL, France
Alexander BULINSKI, Canada
Guy BLAISE, France
Zbigniew CIOK, Poland
Stanislaw M. GUBANSKI, Sweden, Chairman
Marek FLORKOWSKI, Poland
Reuben HACKAM, Canada
Erling ILDSTAD, Norway
Tadeusz JANOWSKI, Poland
Shesha JAYARAM, Canada
Gytys JUSKA, Lithuania
Josef KINDERSBERGER, Germany
Krzysztof MARUSZEWSKI, Poland
Gian Carlo MONTANARI, Italy
Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK, Poland
Michael MUHR, Austria
Reiner PATSCH, Germany
Jurij M. PLESKACEVSKIJ, Belarus
Harald SCHWARZ, Germany
Vaclaw SKLENICKA, Czech Republic
John TANAKA, USA
Toshikatsu TANAKA, Japan
Stefan TENBOHLEN, Germany
Vladimir N. VARIVODOV, Russia
Jin WEIFANG, China
Jos M. WETZER, The Netherlands

The Conference was organized by: 

Electrotechnical Institute Division of Electrotechnology and Materials Science 

Wroclaw University of Technology, 
Institute of  Electrical Engineering Fundamentals 

Electrotechnical Committee of Polish Academy of Sciences 

Association of Polish Electrical Engineers 
Committee of Materials for Electrotechnology

Local Organizing Committee

Boleslaw Mazurek - Chairman, 
Edmund Motyl - V-chairman, 
Ryszard Kordas - Secretary, 
Bronislaw Szubzda, 
Grzegorz Pasciak,
Agnieszka Bienkowska                       
Pawel Zylka 
Krystyna Prociow

APTADM 2004

Main Information

Second International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials (APTADM'2004) was held in Wroclaw on 15-17 September 2004.

76 people took part in the Conference, 31 of them were from foreigners (from Austria, Bielarus, Czech, France, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Macedonia, Slovenia, Sweden). 

During the Conference 63 papers were presented in Six oral sessions and one poster session. All sessions ended with long discussions.

Next meeting will take place in the autumn of 2007 and we invite you to join us then. 

Scientific Committee                                

Abderrahmane BEROUAL, France
Alexander BULINSKI, Canada 
Zbigniew CIOK, Poland
James D. CROSS, Canada
Kurt FESER, Germany
Uno GÄFVERT, Sweden
Juergen GERHOLD, Austria
Stanislaw GUBANSKI, Sweden, Chairman
Reuben HACKAM, Canada
Erling ILSTADT, Norway
Shesha JAYARAM, Canada
Gytys JUSKA, Lithuania
Dieter KÖNIG, Germany
Christian LAURENT, France
Gian Carlo MONTANARI, Italy
Reiner PATSCH, Germany
Jurij M. PLESKACEVSKIJ, Belarus

Harald SCHWARZ, Germany
Vaclaw SKLENICKA, Czech Republic
Tatsuo TAKADA, Japan
John TANAKA, USA
Toshikatsu TANAKA, Japan
Vladimir N. VARIVODOV, Russia
Jin WEIFANG, China
Jos M. WETZER, The Netherlands

The Conference was organized by: 

Electrotechnical Institute Division of Electrotechnology and Materials Science 

Wroclaw University of Technology, 
Institute of  Electrical Engineering Fundamentals 

Electrotechnical Committee of Polish Academy of Sciences 

Association of Polish Electrical Engineers 
Committee of Materials for Electrotechnology

Local Organizing Committee

Boleslaw Mazurek - Chairman, 
Edmund Motyl - V-chairman, 
Ryszard Kordas - Secretary, 
Janusz Fleszynski, 
Bronislaw Szubzda, 
Grzegorz Pasciak,
Agnieszka Bienkowska                       
Pawel Zylka 
Krystyna Prociow

APTADM 2001

Main information

International Conference on Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials (APTADM'2001) in Honour of Professor Jerzy I. Skowroński was held in Wroclaw on 17-19 September 2001.

95 people took part in the Conference, 35 of them were from foreigners (from Canada, Japan, France, Germany, Lithuania, Nederlands, Ukraine, Sweden, Great Britain, Spain, Romania, Algeria, Austria). 

During the Conference 96 papers were presented in Seven oral sessions and one poster session. All sessions ended with long discussions.

Scientific Committee decided that the Conference is to be held periodically - each 3 years. Next meeting will take place in the autumn 2004 and we invite you to join us then.

Honorary Patronage

Andrzej WISZNIEWSKI 
Minister of Science, Chairman of the State Committee for Scientific Research, Warsaw,
Poland 

Andrzej MULAK 
Rector of Wroclaw University of Technology
Poland

Scientific Committee

Abderrahmane BEROUAL, France 
Alexander BULINSKI, Canada 
Zbigniew CIOK, Poland 
James D. CROSS, Canada 
Dilip K. DAS-GUPTA, UK 
Kurt FESER, Germany 
Uno GÄFVERT, Sweden 
Juergen GERHOLD, Austria 
Stanislaw GUBANSKI, Sweden, Chairman 
Reuben HACKAM, Canada 
Lynn L. HATFIELD, USA 
Erling ILSTADT, Norway 
Shesha JAYARAM, Canada 
Gytys JUSKA, Lithuania 
Marian KRYSZEWSKI, Poland 
Dieter KÖNIG, Germany 
Christian LAURENT, France 
Gian Carlo MONTANARI, Italy 
Reiner PATSCH, Germany 
Jurij M. PLESKACEVSKIJ, Belarus 
Vaclaw SKLENICKA, Czech Republic 
Tatsuo TAKADA, Japan 
John TANAKA, USA 
Toshikatsu TANAKA, Japan 
Vladimir N. VARIVODOV, Russia 
Jin WEIFANG, China 
Jos M. WETZER, The Netherlands

The Conference was organized by: 

Electrotechnical Institute Division of Electrotechnology and Materials Science 

Wroclaw University of Technology, 
Institute of  Electrical Engineering Fundamentals 

Electrotechnical Committee of Polish Academy of Sciences 

Association of Polish Electrical Engineers 
Committee of Materials for Electrotechnology

Local Organizing Committee

Boleslaw Mazurek - Chairman, 
Edmund Motyl - V-chairman, 
Ryszard Kordas - Secretary, 
Jaroslaw Juchniewicz, 
Zbigniew Pohl, 
Janusz Fleszynski, 
Ryszard Kacprzyk, 
Bronislaw Szubzda, 
Krystyna Prociow

XVI Dolnośląski Festiwal Nauki

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych
do Instytutu Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
w dniach 23-25 września 2013 roku 
na cykl wykładów powiązanych ze zwiedzaniem laboratoriów z okazji
XVI DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI.1.  Konwencjonalne czy alternatywne źródła energii?  -  dr inż. JACEK CHMIELOWIEC
          9.00 - wykład na temat wytwarzania energii elektrycznej metodami tradycyjnymi ze źródeł
                      kopalnych (ropa, węgiel, gaz) oraz metodami alternatywnymi wykorzystującymi 
                      energię słońca, wiatru, wody ze szczególnym uwzględnieniem technologii
                      wodorowych w tym ogniw paliwowych
          9.45-10.30 - pokazy i zwiedzanie Laboratorium Ogniw Paliwowych

2.  Nowoczesne magazyny energii  -  dr inż. BRONISŁAW SZUBZDA
          10.30 - wykład na temat różnych sposobów gromadzenia energii elektrycznej oraz 
                        najnowszych metod gromadzenia jej dla specjalnych zastosowań
          11.15-12.00 - zwiedzanie Laboratorium Materiałów Magnetycznych oraz prezentacja
                        urządzeń pomiarowych i technologicznych, wytwarzania superkondensatorów
                        oraz sposobów ich wykorzystania

3.  Co możemy zobaczyć dzięki mikroskopom-podróże po świecie „nanomateriałów”  
                                               -  dr hab. inż. ANDRZEJ SIKORA, prof. IEl
          12.00 - wykład dotyczący nowych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych
                        umożliwiających bardziej efektywne wytwarzanie i przesyłanie energii
                        elektrycznej dzięki opracowaniu tzw. nanomateriałów, których właściwości
                        mechaniczne, elektryczne, termiczne czy magnetyczne zależą od cząstek
                        o rozmiarach poniżej 0,0001mm
          13.45-15.00 - zwiedzanie Laboratorium Pomiarów Elektrycznych i Diagnostyki oraz
                        prezentacja urządzeń pomiarowych, głównie mikroskopu sił atomowych


Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci przybycia.
Zapisy odbywać się będą od dnia 05.08. do dnia 12.09.2013 roku.
Osoba kontaktowa:
dr Ryszard Kordas tel. 

71 328 30 61 wew. 324

 lub e-mail: kordas@iel.wroc.pl.
Wykłady odbywać się będą w sali konferencyjnej nr 414 Instytutu Elektrotechniki.
Pokazy i zwiedzanie laboratoriów odbywać się będzie w grupach po 25 osób.

Konferencja "Fotowoltaika: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego"

 

Szanowni Państwo,

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu obchodzi w bieżącym roku jubileusz 65-lecia swojej działalności.
W ramach obchodów organizujemy w dniu 22 października 2013 roku

II Konferencję z cyklu Innowacje w Elektrotechnice
Fotowoltaika: od syntezy materiału do konstrukcji ogniwa słonecznego
.Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • materiały dla fotowoltaiki
 • ogniwa organiczne i nieorganiczne
 • systemy fotowoltaiczne.

Zapraszamy do zaprezentowania wyników badań w formie plakatu. Termin nadsyłania abstraktów jednostronicowych (A4) mija 15.07.2013

Koszt udziału w konferencji wraz z prezentacją plakatu wynosi 100 zł.
Uczestniczenie w konferencji bez prezentacji plakatu jest wolne od opłat. 
Opłaty należy wnieść w terminie do 30.09.2013 

Autorzy wybranych prezentacji zostaną poproszeni o przedstawienie wyników w formie artykułów, które zostaną opublikowane w czasopiśmie Prace Instytutu Elektrotechniki. Pełne teksty artykułów należy przesłać do końca listopada 2013 roku.

 

Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesłać do 15 lipca 2013 na adres
konferencja@iel.wroc.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce konferencji:

Instytut Elektrotechniki
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław
(sala konferencyjna - 414)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Komitet naukowy konferencji:

 • dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEl – Instytut Elektrotechniki, OTiME, Wrocław - przewodnicząca
 • prof. dr hab. Jan Godlewski – Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Małgorzata Igalson – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Maria Kamińska – Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Grzegorz Paściak - Instytut Elektrotechniki, OTiME, Wrocław
 • dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Tomasz Szoplik – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Marek Tłaczała – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jacek Ulański – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Paweł Zięba – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 • dr inż. Tadeusz Żdanowicz – Politechnika Wrocławska, SolarLab


Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr inż. G. Paściak - przewodniczący
 • dr hab. A. Iwan, prof. IEl
 • dr R. Kordas
 • dr inż. B. Szubzda
 • mgr inż. S. Talik
 • mgr M. Bajorek

Program konferencji
 

09:30-10:00    Rejestracja uczestników
10:00-10:30    Otwarcie seminarium oraz informacja o projekcie POF (1 PBS, NCBiR)
10:30-11:00    Organiczne ogniwa fotowoltaiczne
                        prof. J. Godlewski, R. Signerski, M. Obarowska, J. Szostak
 
                        Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki
                        Stosowanej, Politechnika Gdańska

11:00-11:30    Materiały organiczne w energetyce słonecznej 
                        prof. Jadwiga Sołoducho
 
                        Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

11:30-12:00    Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne 
                        prof. Jacek Ulański, Agnieszka Ślązak
 
                        Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka 
12:00-12:30    ZnO dla fotowoltaiki
                        prof. Marek Godlewski, Grzegorz Łuka, Rafał Pietruszka
 
                        Instytut Fizyki, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
12:30-12:45    Przerwa na kawę
12:45-13:15    Pomiary parametrów elektrycznych ogniw fotowoltaicznych
                        dr inż. Tadeusz Żdanowicz

                        Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, SolarLab 
13:15-13:45    Optyczne i elektryczne metody charakteryzacji cienkowarstwowych
                        ogniw słonecznych 
                        prof. Małgorzata Igalson
 
                        Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
13:45-14:15    Kontakty elektryczne krystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych
                        dr Kazimierz Drabczyk
 
                        Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
14:15-14:45    Kierunki rozwoju fotowoltaiki organicznej
                        dr hab. Agnieszka Iwan, prof. IEl
 
                        Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
                        we Wrocławiu

14:45-15:15    Poczęstunek
15:15-16:15    Sesja posterowa
16:15               Zakończenie konferencji

Konferencja "Odnawialne źródła energii"

 

Mamy przyjemność zaprosić

 

na I Konferencję z cyklu Innowacje w Elektrotechnice - Odnawialne źródła energii
w ramach obchodów 65-lecia
Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu.
W czasie Konferencji przewidujemy pokazanie Państwu laboratoriów badawczych IEl.

Serdecznie zapraszamy 21 maja 2013 r. o godzinie 9.30 
do sali 414 Instytutu.

 

Program Konferencji:

9.30 – 10.00     Powitalna kawa
10.00 –10.30    - Oficjalne rozpoczęcie Konferencji:
                          Powitanie gości przez Prezesa Koła Nr 1 SEP oraz dyrektora Instytutu Elektrotechniki.
                          - Krótka historia Instytutu Elektrotechniki – dr R. Kordas
10.30 – 10.50   Referat: „Odnawialne źródła energii – nowe uregulowania prawne”
                                        – mgr inż. S. Talik
10.50 – 11.10   Referat: „Stan obecny i perspektywy rozwoju fotowoltaiki organicznej”
                                        – dr hab. A. Iwan, prof. IEL
11.10 – 11.30   Referat: „Układ trigeneracji wspomagany energią słoneczną”
                                         – dr inż. W. Mazurek
11.30 – 11.50   Referat: „Zastosowania ogniw paliwowych”
                                         – dr inż. J. Chmielowiec
11.50 – 12.00   Zakończenie części oficjalnej (wykładowej) Konferencji
12.00 – 13.00   Poczęstunek dla gości oraz dyskusje kuluarowe
13.00 - 14.00    Prezentacja laboratoriów badawczych Instytutu Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław, tel. 71 328 30 61, fax 71 328 25 51, ielow@iel.wroc.p
l