O Instytucie

Instytut jest nowoczesną państwową placówką naukowo-badawczą. Przedmiotem jego działalności są:

 • prace badawczo-rozwojowe i naukowe
 • specjalistyczne, ekspertyzy i prace konsultacyjne
 • usługi badawcze
 • prace technologiczne i produkcja doświadczalna

Władze instytutu

Dyrektor Oddziału

dr inż. Wojciech Lipiec

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, spec. inżynieria materiałowa (1992). Doktorat w dziedzinie materiałów magnetycznie twardych - Instytut Elektrotechniki (2009). 1995 – 2000, pracownik prywatnych firm zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w działach związanych ze sprzedażą i marketingiem. 2005, Studia Podyplomowe IEL, Nowoczesne Materiały i Technologie Elektrotechniczne - Energia Przyjazna Środowisku. 2011 – 2012 Studia Podyplomowe, Politechnika Wrocławska, Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wiedzy. Współautor 5 wniosków patentowych. Laureat 5 medali na wystawach wynalazczości. Współautor 13 publikacji naukowych. Uczestnik kilkunastu zadań badawczych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Z Oddziałem Instytutu Elektrotechniki we Wrocławu związany od 1992 r.

Tel.: 71 328 30 61 w. 326 (sekretariat), 71 328 30 61 w. 205

E-mail: w.lipiec@iel.wroc.pl

Z-ca Dyrektora ds. współpracy z przemysłem

dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEl

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, specjalność: optoelektronika i technika światłowodowa (2000), stopień doktora nauk technicznych dyscyplinie elektronika, specjalność mikroelektronika uzyskał na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (2005), a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika, specjalność materiałoznawstwo elektrotechniczne, w Instytucie Elektrotechniki (2013). Autor i współautor ponad 110 publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych, 4 zgłoszeń patentowych i jednej monografii. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są w obszarze inżynierii materiałowej oraz technik pomiarowych, w szczególności na zastosowaniu mikroskopii sił atomowych w badaniach materiałów wykorzystywanych w elektrotechnice. Odbył staże naukowe w Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Niemcy. Od 2011 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki, a od 2015 jest zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej. Jest także przewodniczącym Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz edytorem czasopisma Nanoscience and Nanometrology. Członek Komitetu Sterującego programu Techmatstrateg w NCBR.

Tel.: 71 328 30 61 w. 104

E-mail: a.sikora@iel.wroc.pl

Kadra

Imię i nazwisko

E-mail

Pokój/Nr wew.

 mgr inż. Bartosz Boharewicz

 b.boharewicz@iel.wroc.pl

409

 mgr inż. Henryk Brzeziński

 h.brzezinski@iel.wroc.pl

027, 005

 mgr inż. Lech Górecki

 l.gorecki@iel.wroc.pl

412

 Grzegorz Górnicki

 g.gornicki@iel.wroc.pl

029, 005

 mgr inż. Katarzyna Gryzło

 k.gryzlo@iel.wroc.pl

412

 dr inż. Agnieszka Halama

 a.halama@iel.wroc.pl

28

 mgr inż. Agnieszka Hreniak

 a.hreniak@iel.wroc.pl

409

 Rafał Kapczyński

 r.kapczynski@iel.wroc.pl

029, 005

 dr inż. Krzysztof Kasprzyk

 k.kasprzyk@iel.wroc.pl

313

 st. tech. Renata Kłoś

 r.klos@iel.wroc.pl

313

 dr inż. Krzysztof Kogut

 k.kogut@iel.wroc.pl

313

 dr inż. Ewa Kolasińska

 e.kolasinska@iel.wroc.pl

110

 dr inż. Marek Malinowski

 m.malinowski@iel.wroc.pl

210

 dr inż. Magdalena Moczała

 m.moczala@iel.wroc.pl

104

 mgr inż. Grzegorz Napolski

 g.napolski@iel.wroc.pl

515

 dr hab inż. Andrzej Sikora prof. IEL

 a.sikora@iel.wroc.pl

104

 mgr inż. Aleksandra Szmaja

 a.szmaja@iel.wroc.pl

208

 dr inż. Wojciech Szymański

 w.szymanski@iel.wroc.pl

505

 mgr inż. Tymoteusz Świeboda

 t.swieboda@iel.wroc.pl

515

 mgr inż. Igor Tazbir

 i.tazbir@iel.wroc.pl

409

 mgr inż. Marek Wałecki

 m.walecki@iel.wroc.pl

104

 dr inż. Joanna Warycha

 j.warycha@iel.wroc.pl

318

 Wiesław Wójcik

 w.wojcik@iel.wroc.pl

019, 005

Kompetencje

Kompetencje zespołu badawczego:

 • Pomiary i Diagnostyka
 • Materiały Magnetyczne i Stykowe
 • Lakiery Elektroizolacyjne
 • Badania Strukturalne
 • Termoplasty i Tłoczywa Termoutwardzalne
 • Elementy Izolacyjno-Konstrukcyjne i Powłoki Ochronne
 • Materiały Ceramiczne i Biotworzywa
 • Technologie Małoseryjne

Historia

Budynek instytutu

          3 - go stycznia 1948 roku, z inicjatywy prof. Jerzego Skowrońskiego, powstał Zakład Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego jako wydzielona placówka Państwowego Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. 

           Pierwszy okres działalności Instytutu to czas poznawania potrzeb powstającego przemysłu elektrotechnicznego oraz zatrudniania i szkolenia nowych pracowników - specjalistów z dziedzin elektryki, chemii, ceramiki i mechaniki.
           W 1951 nastąpił dynamiczny rozwój Instytutu. Rozbudowana została baza laboratoryjna, zapoczątkowana budowa własnej siedziby oraz uzupełniona kadra do około 70 pracowników.
           Utworzono specjalistyczne pracownie: materiałów ceramicznych, papierów i olejów, materiałów magnetycznie miękkich i twardych, tłoczyw, lakierów izolacyjnych, przewodów nawojowych i włókna szklanego.     
          W latach 1955-1961 rozpoczęły się wieloletnie programy badawcze dotyczące m.in.:

 • kompleksowych badań i technologii stosowania żywic epoksydowych,

 • technologii produkcji laminatów szkło-epoksydowych,

 • poprawy jakości ceramiki elektrotechnicznej,

 • badań nad korozją metali i ich stopów.

           W roku 1966 Zakład Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego został przekształcony w wielozakładowy Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego (IEL/OW). Głównym kierunkiem jego działania stały się technologie produkcji i stosowania materiałów elektrotechnicznych.
           W 1998 roku Oddział obchodził jubileusz 50-lecia. Był to nie tylko czas oceny dorobku, osiągnięć i niepowodzeń, lecz także okazja do skromnego świętowania w gronie przyjaciół.

Film o instytucie

Nagrody i wyróżnienia

Brązowy medal ITEX dla Nowych Efektywnych Wytrzymałych Polimerowych Ogniw Paliwowych, Malezja 2016

Dyplom Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla nanodrutów magnetycznych

Dyplom Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla izolatora przepustowego do turbogeneratora

Srebrny medal na International Warsaw Invention Show 2013 za Rozwiązanie technologiczne wytwarzania przepustowego izolatora turbogeneratorowego, Warszawa 2013

Złoty medal na International Warsaw Invention Show 2012 za zestaw edukacyjny, prezentujący zasadę działania i możliwości ekologicznego systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii, technologii wodorowej i ogniwach paliwowych, Warszawa 2012

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Ekologicznej Siłowni Słonecznej, 2012

Międzynarodowy Mistrz Ekologii Nagroda I Stopnia dla Ekologicznej Siłowni Słonecznej, Dąbrowa Górnicza 2011

Krajowy Mistrz Ekologii Nagroda I Stopnia dla Ekologicznej Siłowni Słonecznej, Katowice 2011

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Plazmotronu, 2011

Złoty Medal na IV International Warsaw Invention Show dla Plazmotronu, Warszawa 2010

Złoty Medal na Salon International des Inventions dla Plazmotronu, Genewa 2010

Złoty Medal na The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation dla Plazmotronu, Bruksela 2010

Złoty Medal na The 2-nd International Inventor's Day Convention dla Eliminacji Odorów, Bangkok 2009

Wyróżnienie na The 2-nd International Inventor's Day dla Eliminacji Odorów

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Eliminacji Odorów, 2009

Srebrny Medal na The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation dla Eliminacji Odorów, Bruksela 2008

Wyróżnienie za wysoki poziom naukowy i technologiczny dla Eliminacji Odorów, Bruksela 2008

Nagroda DEFENDER w IX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego dla Masztu Kompozytowego typu BMO-001, Kielce 2001

Srebrny Medal na 14. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich Energetab 2001 dla Kompozytowych Izolatorów Liniowych, Bielsko-Biała 2001

Wyróżnienie na 13. Międzynarodowych Energetycznych targach Bielskich Energetab 2000 dla Izolatorów z Polimerobetonu, Bielsko-Biała 2000

Wyróżnienie na III Międzynarodowych Targach Energetyki ENEX 2000 dla Wysokonapięciowych izolatorów Kompozytowych, Kielce 2000

Nominacja do nagrody w konkursie "Polski Produkt Przyszłości 2001" dla Izolatorów z Polimerobetonu, Warszawa 2001

Nominacja do nagrody w konkursie "Polski Produkt Przyszłości 2000" dla Elastycznych Przewodów grzejnych, Warszawa 2000

Nominacja do nagrody w konkursie "Polski Produkt Przyszłości 1999" dla Wysokonapięciowych Izolatorów Kompozytowych, Warszawa 1999

Nagroda "Najbardziej Innowacyjny Produkt" dla Elektrycznych Przewodów Grzejnych, Mielec 1999

Certyfikaty i Akredytacje

 • Certyfikat Ministra Przemysłu i Handlu Nr DE 3/10/5512/94, upoważniający do wydawania atestów oraz opinii o jakości urządzeń elektrycznych w przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną

 • Uprawnienia do nadawania wyrobom elektrotechnicznym Znaku Bezpieczeństwa "B" i Etykiety Efektywności Energetycznej "EE"

 • Instytut jest członkiem rzeczywistym Klubu Pollab Nr 358

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 067

Decyzja Nr 5/3

Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław, tel. 71 328 30 61, fax 71 328 25 51, ielow@iel.wroc.p
l